EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
Н. В. Гришина, Д. С. Войт, І. О. Коваленко, К. В. Асламова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.85

УДК: 334.722.012.64:005.332.4

Н. В. Гришина, Д. С. Войт, І. О. Коваленко, К. В. Асламова

ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Анотація

Метою статті є проведення економічної діагностики конкурентоспроможності суб’єктів малого підприємництва регіону та обґрунтування шляхів її підвищення.При досліджені сучасного стану малої підприємницької діяльності Миколаївської області, було виявлено певні економічні, територіальні та соціальні переваги та перспективи для покращення майбутнього розвитку. На підставі програми економічного розвитку малого та середнього підприємства у 2019-2020 рр, було обґрунтовано SWOT–аналіз, в якому зазначено сильні сторони малого бізнесу в регіоні, слабкі сторони і можливості та загрози.
Запропоновано механізм формування сприятливого середовища для розвитку малого підприємництва регіону, що вимагає: нормативно-правового, фінансово-кредитного, організаційно-економічного, кадрового забезпечення та механізму його розвитку в цілому. На нашу думку, формування такого механізму підвищення конкурентоспроможності малого підприємництва Миколаївського регіону має визначати передумови, пріоритетні напрями та мету його реалізації
Удосконалено напрями підвищення конкурентоспроможності малого підприємництва регіону:розвиток співпраці влади, інвесторів, малих підприємств, передусім підтримка інноваційно активних підприємців;покращення умов розвитку бізнес-клімату міста;розвиток державно-приватного партнерства;співпраця влади та малого й середнього підприємництва; залучення інвестицій в малий та середній бізнес.
Доведено, одним з шляхів вирішення питань розвитку малого підприємництва та підвищення його конкурентоспроможності має стати активізація взаємодії малих, середніх і великих підприємств, тобто їх економічна інтеграція, що сприятиме розвитку підприємств малого бізнесу в умовах кризи, підвищенню обсягів виробництва і реалізації продукції і послуг, забезпеченню його ефективного функціонування як конкурентоспроможного суб’єкта господарювання. Запропоновано основні переваги інтеграції малого бізнесу з середніми і великими компаніями, серед яких: форма кооперації субпідряд, франчайзинг, венчурні компанії, кластер.
Запропоновано концепцію конкурентоспроможності малого підприємництва у Миколаївській області, яка має включати передумови, фактори, результати підвищення конкурентоспроможності малого підприємництва, що відображає системний підхід до його побудови.

Ключові слова: конкурентоспроможність; мале підприємництво; механізм; концепція; інструменти підвищення; регіон.

Література

1. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 15.02.2020р)
2. Глобальне дослідження Аmway про підприємництво 2018. URL: https://news.amway.ua/ager/%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f/
3. Doing Business-2020. URL: https://www.doingbusiness.org/(дата звернення 15.02.2020р)
4. Програми розвитку малого і середньогопідприємництва у Миколаївськійобласті на 2017-2018 роки та затвердження. Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській області на 2019-2020 роки. URL :https://www.mk-oblrada.gov.ua/UserFiles/decreeProject/15451247725c18bba45d2d1.pdf
5. Головне управління статистики у Миколаївській області. URL: http://www.mk.ukrstat.gov.ua/(дата звернення 15.02.2020р)
6. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2027 року: «Розвиток та єдність, орієнтовані на людину». URL: http://www.strategy.kharkiv.ua/docs/SSRD.pdf(дата звернення 16.02.2020р)
7. Миколаївська обласна рада. URL: :https://www.mk-oblrada.gov.ua/UserFiles/decree/15470322945c35d6e6ae670.pdf (дата звернення 16.02.2020р)
8. Дзядук Г.О. Механізми державного регулювання розвитку малого та середнього агробізнесу в Україні: дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02/ Нaцiонaльнa aкaдемiя держaвного упрaвлiння при президентовi Укрaїни. Харків, 2019. 219 с.
9. Іртищева І.О., Крамаренко І.С. Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії. Регіональна економіка. 2014. №2 (72).С.84-95
10. Крамаренко І.С. Регіональна структура інвестиційного потенціалу: сучасний стан та концептуальні підходи. Вісник ХНАУ. 2019. № 4. С. 150-162.
11. Крамаренко І.С., Сєнкевич О.Ф., Клецов Є.С., Прокопенко Н.О., КльоцЮ.Ю. Особливості формування інвестиційного потенціалу: регіональний та національний аспект .Вісник ХНАУ. 2019. № 3. С. 343-357.
12. Іртищева І.О., Потапенко О.М. Інституційне забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку. Бізнес-навігатор. 2011. №3 (24). С.102-106
13. Бурковський І.Д., Іртищева І.О. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку аграрного виробництва. Економіка АПК. 2005. №12. С.71-73.

N. Hryshyna, D. Voit, I. Kovalenko, K. Aslamova

ECONOMIC DIAGNOSTICS OF THE COMPETITIVENESS OF SMALL BUSINESS ENTITIES IN THE REGION AND WAYS TO INCREASE IT

Summary

The purpose of the article is economic diagnostics of the competitiveness of small business entities in the region and justification of ways to increase it. In the process of researching the current state of small business in the Mykolaiv region, certain economic, territorial and social advantages and prospects for improving future development were identified. Based on the program of economic development of small and medium-sized enterprises in 2019-2020, a SWOT analysis is substantiated, which outlines the strengths of small business in the region, weaknesses, opportunities and threats.
A mechanism for creating a favorable environment for the development of small businesses in the region is proposed, which requires: regulatory, financial, credit, organizational and economic, human resources and the mechanism of its development as a whole. In our opinion, formation of such mechanism of improving of the Mykolaiv region small businesses competitiveness should define preconditions, priority directions and purpose of its realization.
The directions of increasing the competitiveness of small businesses in the region are improved: development of the cooperation between the authorities, investors, small enterprises, first of all the support of innovatively active entrepreneurs; improvement of the conditions of development of business climate of the city; development of public-private partnership; cooperation between the authorities and small and medium-sized enterprises; attracting investment in small and medium-sized businesses.
It is proved that one of the ways to solve the problems of small business development and increase its competitiveness should be activation of the interaction of small, medium and large enterprises, that is, their economic integration, which will facilitate the development of small businesses in times of crisis, increase production and sales of products and services, and ensure its effective functioning as a competitive business entity. The main advantages of integration of small business with medium and large companies are offered, including: form of subcontract cooperation, franchising, venture companies, cluster.
The concept of competitiveness of small business in the Mykolaiv region is offered, which should include the prerequisites, factors, results of increasing the competitiveness of small business reflecting the systematic approach to its construction that reflects the systematic approach to its construction.

Keywords: competitiveness; small business; mechanism; concept; promotion tools; region.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 15 February 2020).
2. Amway (2020), “Global Entrepreneurship Survey 2018”, available at: https://news.amway.ua/ager/%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%b6 % d0% b5% d0% bd% d0% bd% d1% 8f /(Accessed 15 February 2020).
3. Doing Business-2020 (2020), available at: https://www.doingbusiness.org/ (Accessed 15 February 2020).
4. The Nikolaev regional council (2020), “Programs of development of small and medium-sized enterprises in the Nikolaev area for 2017-2018” and “Program of development of small and medium-sized enterprises in the Nikolaev region for 2019-2020”, available at: https: //www.mk-oblrada.gov.ua/UserFiles/ decreeProject / 15451247725c18bba45d2d1.pdf (Accessed 15 February 2020).
5. Main department of statistics in the Nikolaev area (2020), available at: http://www.mk.ukrstat.gov.ua/(Accessed 15 February 2020).
6. Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine (2020), “National strategy for regional development for the period up to 2027: "Human-oriented development and unity"”, available at: http://www.strategy.kharkiv.ua/docs/SSRD.pdf (Accessed 16 February 2020).
7. The Nikolaev regional council (2020), available at: https: //www.mk-oblrada.gov.ua/UserFiles/decree/15470322945c35d6e6ae670.pdf (Accessed 16 February 2020).
8. Dzyaduk, G.O. (2019) “Mechanisms of state regulation of development of small and medium agribusiness in Ukraine”, Abstract of Ph.D. dissertation, Public Administration, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kharkiv, Ukraine.
9. Irtyshcheva, I.O. and Kramarenko, I.S. (2014), “Investment attractiveness of the economy: inter-regional asymmetries”, Regional economy, vol. 2 (72), pp.84-95
10. Kramarenko, I.S. (2019), “Regional structure of investment potential: current state and conceptual approaches”, KhNAU Bulletin, vol. 4, pp. 150-162.
11. Kramarenko, I.S. Senkevich, O.F. Kletsov E.S. Prokopenko N.O. and Klyots, Yu.Yu. (2019), “Features of investment potential formation: regional and national aspect”, KhNAU Bulletin, vol. 3, pp. 343-357.
12. Irtyshcheva, I.O. and Potapenko, O.M. (2011), “Institutional support for investment and innovation development”, Business navigator, vol.3 (24), pp.102-106
13. Burkovsky, I.D. and Irtyshcheva, I.O. (2005), “Investment support for the economic development of agricultural production”, APK economy, vol.12, pp.71-73.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2846

Відомості про авторів

Н. В. Гришина

к. е. н., доцент, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

N. Hryshyna

PhD in Economics, Assistant Professor of Management Department, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

ORCID:

0000-0003-1768-750X


Д. С. Войт

к. е. н., докторант, Міжнародний університет бізнесу і права

D. Voit

PhD in Economics, competitor for doctor's degree,International University of Business and Law

ORCID:

0000-0003-3406-2237


І. О. Коваленко

студентка, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

I. Kovalenko

students Admiral Makarov National University of Shipbuilding

ORCID:

0000-0003-0102-4066


К. В. Асламова

студентка, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

K. Aslamova

students Admiral Makarov National University of Shipbuilding

ORCID:

0000-0003-1669-381X

Як цитувати статтю

Гришина Н. В., Войт Д. С., Коваленко І. О., Асламова К. В. Економічна діагностика конкурентоспроможності суб’єктів малого підприємництва регіону та шляхи її підвищення. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7812 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.85

Hryshyna, N., Voit, D., Kovalenko, I. and Aslamova, K. (2020), “Economic diagnostics of the competitiveness of small business entities in the region and ways to increase it”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7812 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.