EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Ю. М. Заволока, М. В. Сідненко, А. В. Івко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.76

УДК: 331.556.4.

Ю. М. Заволока, М. В. Сідненко, А. В. Івко

МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Успішний розвиток держави (політичний, соціальний, економічний), як відомо, в значній мірі визначається демографічними складовими, в першу чергу чисельністю населення, яке забезпечує відтворення людського потенціалу та демографічним навантаженням на економічно активне населення.
В умовах глобалізації світової економіки мобільність людей в пошуках працевлаштування з кожним роком зростає, тому міграція залишається природним й неминучим явищем.
На сьогоднішній день міграційні процеси є потужним фактором перерозподілу трудових ресурсів й зміни трудового потенціалу, які у свою чергу висувають зовсім нові вимоги до процесів управління міграційними потоками.
У статті проаналізовано тенденції розвитку світової економіки і системи міжнародних економічних відносин та їх вплив на рух міжнародної робочої сили й зміни підходів до їх аналізу в процесі історичного розвитку суспільства.
Обґрунтована необхідність визначення напрямків впливу міграції на соціально-економічне становище країни, що вимагає постійного удосконалення системи регулювання міжнародної трудової міграції задля отримання соціально-економічних переваг від участі держави у міграційних процесах.

Ключові слова: рух факторів виробництва; трудова міграція; світовий ринок праці; глобалізація; економічний підхід.

Література

1. Дерен В.И. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник и практикум, 2-е издание. Москва: Юрайт, 2019. 588 с.
2. Ціна мігрантів для сучасної економіки України. Місто. 2018. URL: https://mi100.info/2018/05/26.
3. Щербакова Е.М. Международная миграция по оценкам ООН 2019 года. Демоскоп Weekly. 2019. № 835-836. URL: http://demoscope.ru/weekly/2019/0835/barom01.php.
4. Офіційне Інтернет-представництво Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19208355.
5. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2782330-kilkist-migrantiv-u-sviti-perevisila-270-miljoniv.html.
6. https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/InternationalMigration2019_Report.pdf.
7. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019) International Migration 2019: Wall Chart (ST/ESA/SER/A/431).
8. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects 2019 – https://population.un.org/wpp
9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1396-р «Про затвердження Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1396-2019-%D1%80.

Yu. Zavoloka, M. Sidnenko, A. Ivko

MIGRATION PROCESSES IN THE CONTEXT OF THE WORLD ECONOMY GLOBALIZATION

Summary

In today’s reality migration of the population is a complex socio-economic phenomenon directly connected with economic and socio-political life of the society, formation and manifestation of tendencies for their changes.
Nowadays migration of the population, being an integral part of the society, is undergoing qualitative changes at every stage of its development. With an advent of new technical opportunities and production methods, means of communication, with the changes of social and geopolitical character new migration tendencies have been developing in the world.
Recently, international migration of labor resources, that is movement of employable people from one country to another in search of work, better living conditions, has become widespread. The international labour migration is an inevitable part of the modern system of the world economy and at present stage of globalization it is one of conditions for global economy functioning, contributing to the formation of a flexible labor market and involvement of developing countries in more rational usage of labour resources and achievement of the world scientific, technical and social progress.
In this regard the effective economic policy is impossible without accounting for and analysis of such phenomena as international labour migration. In the vast majority of Western countries international labour migration greatly influences the economic development, determining the development of labour market, high technology and capital one. Labour migration, as well as migration in general, has always played and continues to play an important role in the state development and modern economic system formation.
Obviously, international migration, becoming “transnational”, requires the international community to take specific steps for its implementation, which should be done through the international legal regulation with consideration of the global interests of the world community, objective capabilities of individual states and development specifics of the population in the current conditions.
Thereby, it is necessary to emphasize the topicality of the research in the context of the development of the scientific thought and the formation of national economic policy in the field of migration.

Keywords: movement of production factors; labour migration; world labour market; globalization; economic approach.

References

1. Deren, V. (2019), “World Economy and International Economic Relations: Course Book, the 2nd edition”, Moscow, Yurait Publ., 588 p.
2. Boiko, L. (2018), “Price of Migrants for the Modern Economy of Ukraine”, available at: https://mi100.info/2018/05/26/tsina-migrantiv-dlya-suchasnoyi-ekonomiky-ukrayiny-statystyka. (Accessed 03 April 2020)
3. Shcherbakova, E. (2019), “International Migration Estimated by UN 2019”, Demoskop Weekly, pp. 835-836.
4. National Bank of Ukraine (2019), available at: https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19208355. (Accessed 02 April 2020)
5. Ukrinform (2019), “The Number of Migrants in the World has Exceeded 270 Million”, available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2782330-kilkist-migrantiv-u-sviti-perevisila-270-miljoniv.html. (Accessed 02 April 2020)
6. United Nations, Department of Economic and Social Affairs (2019), “International Migration 2019”, available at: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/InternationalMigration2019_Report.pdf. (Accessed 08 April 2020)
7. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019), “International Migration 2019: Wall Chart (ST/ESA/SER/A/431)”, Available at: https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/files/documents/2020/Feb/un_2019_internationalmigration_wallchart.pdf (Accessed 10 April 2020)
8. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019), “World Population Prospects 2019”, available at: https://population.un.org/wpp. (Accessed 10 April 2020)
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), “Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 24, 2019 No. 1396-р “On Approving the Main Directions for Implementing State Employment Policy and Encouraging Job Creation for the Period up to 2022”. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1396-2019-%D1%80. (Accessed 02 April 2020).

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 3465

Відомості про авторів

Ю. М. Заволока

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, адміністрування та мовної підготовки, Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Кременчук

Yu. Zavoloka

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Administration and Language Training, Kremenchuk Institute of Alfred Nobel University, Kremenchuk

ORCID:

0000-0002-3616-1725


М. В. Сідненко

старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин, адміністрування та мовної підготовки, Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Кременчук

M. Sidnenko

Senior Lecturer of the Department of International Economic Relations, Administration and Language Training, Kremenchuk Institute of Alfred Nobel University, Kremenchuk

ORCID:

0000-0003-3280-8496


А. В. Івко

старший викладач кафедри економічного проектування та соціальної роботи, Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Кременчук

A. Ivko

Senior Lecturer of the Department of Economic Design and Social Work, Kremenchuk

Як цитувати статтю

Заволока Ю. М., Сідненко М. В., Івко А. В. Міграційні процеси у контексті глобалізації світової економіки. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7843 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.76

Zavoloka, Yu., Sidnenko, M. and Ivko, A. (2020), “Migration processes in the context of the world economy globalization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7843 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.76

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.