EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ПОДАЛЬШИМ ВІДОБРАЖЕННЯМ У ФОРМАХ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Н. І. Цегельник, Т. С. Гайдучок

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.63

УДК: 657.3/.4

Н. І. Цегельник, Т. С. Гайдучок

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ПОДАЛЬШИМ ВІДОБРАЖЕННЯМ У ФОРМАХ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Досліджено визначення облікової інформації та її об’єкти відображення. Розглянуто якісні характеристики яким повинна відповідати облікова інформація. Виявлено, що якість облікової інформації залежить, насамперед, від організації бухгалтерського обліку, компетентності працівників бухгалтерії, ефективної системи внутрішнього контролю та якості нормативно-правових актів, які регулюють бухгалтерський облік. Від злагодженості й організованості облікового забезпечення залежить якість інформаційного обслуговування менеджерів різного рівня, а отже, й результативність функціонування суб’єктів господарювання загалом. Сформовано загальну схему здійснення облікових записів на підприємстві для задоволення інформаційних потреб стейкхолдерів. Проаналізовано зацікавленість користувачів до облікової інформації як на одне з основних джерел фінансової інформації при прийнятті економічних та соціальних рішень. Обґрунтовано формування фінансової, внутрішньої, податкової та статистичної звітності на підставі облікової інформації. Визначено, що фінансова звітність має суцільний характер щодо суб’єктів складання та подання, тобто охоплює відображення інформації про усе майно на підприємстві та джерел його формування. Встановлено, що внутрішня звітність підприємства надає менеджерам необхідні дані для управління, виявлення відхилень та недоліків фінансово-господарської діяльності і формує важелі зворотного впливу на підконтрольні об’єкти. Також розглянуто інформаційну базу, яка використовується під час формування інформації бухгалтерської управлінської звітності. Визначено, що для здійснення комплексних досліджень системи оподаткування одним з головних джерел інформації є податкова звітність. Акцентовано увагу на тому, що статистична звітність має вибірковий характер. Виявлено особливість статистичної звітності, а саме те, що вона поєднує інформацію щодо економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, яка має велике значення для підготовки та прийняття управлінських рішень у сфері визначення стратегії і тактики розвитку країни, регіонів, видів економічної діяльності, окремих суб’єктів господарювання та широкого інформування суспільства з усіх актуальних питань.

Ключові слова: облікова інформація; фінансова звітність; внутрішня звітність; податкова звітність; статистична звітність.

Література

1. Большой энциклопедический словарь.URL: http://www.vedu.ru.
2. Єршова Н. Ю. Якість облікової інформації: методичний підхід до оцінювання. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 8 (158). С. 368–374
3. Плахтій Т. Ф. Об’єкти якісного підходу в бухгалтерському обліку. Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2016. № 1. С. 39–47
4. Гуцаленко Л. В. Поліпшення якості та прогнозованості облікової інформації для забезпечення прибутковості підприємства. Економіка АПК. 2010. № 7. С. 67–71.
5. Будько О. В. Методи оцінки якості облікової інформації. Економіка та держава. 2014. №3. С. 54–57.
6. Податковий кодекс України : Закон України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VІ. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
7. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності платників податків в органах ДПС України: Наказ Державної податкової служби України від 14 черв. 2012 р. № 516. URL: http://profiwins.com.ua/uk/letters-andorders/gna/3161-516.html
8. Пантелеєв В.П. Еволюція визначення «Податкова звітність/Звітність за податками». Сталий розвиток економіки. 2011. №2. С. 171–176.
9. Слободняк І. А. Формування бухгалтерської управлінської звітності комерційного підприємства: теорія, методологія, практика : автореф. дис. … докт. економ. наук : спец. 08.00.12 «Бухгалтерський облік, статистика». Іркутськ, 2012. 39 с.
10. Нюанси подання статистичної звітності. Консультант бухгалтера. 2013. № 9(705). URL: http://cons.parus.ua/_d.asp?r=08FHD6b995a6523b33d1cd3a4affbe4d11b37
11. Кварцхава О. В. Проблеми формування статистичної звітності в умовах сімейних фермерських господарств. Агросвіт. 2014. № 17. С. 64–68.
12. Іваненко В. О. Інтерпретація облікової інформації про обсяги виробництва промислової продукції через систему показників статистичної звітності. Міжнародний збірник наукових праць. 2010. Вип. 2 (17). С. 118–130.
13. Проєкт Загального табелю (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2020 рік. URL:http://rsp.ukrstat.gov.ua
14. Онищенко В. Статистична звітність підприємства у 2020 році. URL: https://www.golovbukh.ua/article/7087-statistichna-zvtnst-pdprimstva-u-2019-rots
15. Довідник розділів статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

N. Tsegelnik, T. Haiduchok

FORMATION OF ACCOUNTING INFORMATION WITH FURTHER REPRESENTATION IN THE REPORTING FORMS OF THE ENTERPRISE

Summary

The definition of accounting information and its display objects is investigated. The qualitative characteristics to which the accounting information should correspond are considered. It is revealed that the quality of accounting information depends, first of all, on the organization of accounting, competence of accounting staff, effective system of internal control and quality of regulatory legal acts that regulate accounting. The consistency and organization of accounting support depends on the quality of information services for managers of different levels, and therefore the performance of business entities in general. A general scheme for the implementation of accounts at the enterprise has been formed to meet the information needs of stakeholders. The users' interest in accounting information as one of the main sources of financial information in making economic and social decisions is analyzed. The formation of financial, internal, tax and statistical reporting on the basis of accounting information is substantiated. It has been determined that the financial statements are of a consistent nature with respect to the subjects of preparation and presentation, that is, it covers the disclosure of information about all assets in the enterprise and sources of its formation. It is found that the internal reporting of the company provides the managers with the necessary data to manage, identify deviations and shortcomings in financial and economic activities and generates levers of feedback on the controlled objects. It also examines the information base used in the formation of financial management reporting information. It is determined that tax reporting is one of the main sources of information for conducting comprehensive studies of the tax system. Attention is drawn to the fact that statistical reporting is selective. The peculiarity of statistical reporting is revealed, namely that it combines information on economic, social, demographic, environmental phenomena and processes, which is of great importance for the preparation and decision making in the sphere of determining the strategy and tactics of development of a country, regions, types of economic activity, individual entities and wide public awareness of all relevant issues.

Keywords: accounting information; financial statements; internal reporting; tax reporting; statistical reporting.

References

1. The official site of Volga educational portal (2020), “Great Encyclopedic Dictionary”, available at: http://www.vedu.ru (Accessed 4 May 2020).
2. Yershova, N. Yu. (2014), “Quality of accounting information: a methodological approach to evaluation”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 8 (158), pp. 368–374
3. Plakhtij, T. F. (2016), “Objects of a qualitative approach in accounting”, Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, vol. 1, pp. 39–47.
4. Hutsalenko, L. V. (2010), “Improving the quality and predictability of accounting information to ensure the profitability of the enterprise”, Ekonomika APK, vol. 7, pp. 67–71.
5. Bud'ko, O. V. (2014), “Methods for assessing the quality of accounting information”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 54–57.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Tax Code of Ukraine“, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 5 May 2020).
7. State Fiscal Service of Ukraine (2012), “On Approval of Methodological Recommendations on the Adoption and Computer Processing of Tax Reporters of Taxpayers in the Bodies of the STS of Ukraine”, available at: http://profiwins.com.ua/uk/letters-andorders/gna/3161-516.html (Accessed 5 May 2020).
8. Panteleiev, V. P. (2011), “Evolution of the definition of “Tax reporting / tax reporting”, Stalyj rozvytok ekonomiky, vol. 2, pp. 171–176.
9. Slobodniak, I. A. (2012), “Formation of accounting management reports of a commercial enterprise: theory, methodology, practice”, Abstract of Ph.D. dissertation, Bukhhalters'kyj oblik, statystyka, Irkuts'k, Rosiia
10. Parus Internet-Konsul'tant (2013), “The nuances of submitting statistical reports”, Konsul'tant bukhhaltera, [Online], vol. 9 (705), available at:http://cons.parus.ua/_d.asp?r=08FHD6b995a6523b33d1cd3a4affbe4d11b37 (Accessed 8 May 2020).
11. Kvartskhava, O. V. (2014). “Problems of statistical reporting in the conditions of family farms”, Ahrosvit, vol. 17, pp. 64–68.
12. Ivanenko, V. O. (2010), “Interpretation of accounting information on industrial production through the statistical reporting system”, Mizhnarodnyj zbirnyk naukovykh prats', vol. 2(17), pp. 118–130.
13. State Statistics Service of Ukraine (2020), “Draft General Table (List) of Forms of State Statistical Observations for 2020”, availableat: http://rsp.ukrstat.gov.ua (Accessed 9 May 2020).
14. Onyschenko, V. (2019), “ Statistical reporting of the enterprise in 2020”, available at:https://www.golovbukh.ua/article/7087-statistichna-zvtnst-pdprimstva-u-2019-rots (Accessed 9 May 2020).
15. State Statistics Service of Ukraine (2020), “ Directory of statistics sections ”, available at:http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 10 May 2020).

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 2512

Відомості про авторів

Н. І. Цегельник

к. е. н., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту,Поліський національний університет

N. Tsegelnik

PhD in Economics, art. teacher of the Chair of Accounting, Taxation and Audit,Polissya National University, Zhitomir

ORCID:

0000-0001-6388-9124


Т. С. Гайдучок

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту,Поліський національний університету

T. Haiduchok

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Accounting, Taxation and Audit, Polissya National University, Zhitomir

ORCID:

0000-0002-0190-3872

Як цитувати статтю

Цегельник Н. І., Гайдучок Т. С. Формування облікової інформації з подальшим відображенням у формах звітності підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7879 (дата звернення: 16.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.63

Tsegelnik, N. and Haiduchok, T. (2020), “Formation of accounting information with further representation in the reporting forms of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7879 (Accessed 16 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.63

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.