EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
О. Р. Роїк, Я. Д. Сулятицька

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.56

УДК: 338.467.6

О. Р. Роїк, Я. Д. Сулятицька

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

Метою статті є аналіз сучасного стану готельного господарства в Львівській області та виявлення перспектив щодо ефективного його розвитку. Встановлено, що дана галузь економічної діяльності є матеріально-технічною базою, основою для освоєння туристично-рекреаційного потенціалу та розвитку туризму в регіоні. Тому для забезпечення сталого розвитку туристичної сфери необхідне підвищення якості готельної пропозиції, що відповідає європейським стандартам. У результаті проведеного аналізу сучасного стану та тенденцій розвитку готельного бізнесу в регіоні зроблено висновок, що за останні роки значно змінилися структура та стратегія розвитку готельних підприємств. Для ефективного розвитку готельного господарства в Львівській області необхідні розробка програми розвитку готельного та туристичного бізнесу, розробка та реалізація комплексу заходів, що сприяють створенню умов для активізації інвестиційної діяльності, виявлення інвестиційних ресурсів, а також створення передумов та можливостей розвитку механізму інвестування господарюючих суб'єктів готельного бізнесу.

Ключові слова: готельне господарство; розвиток; показники; чинники; засоби розміщування; туристичний потік; інвестиційні ресурси.

Література

1. Косій Т.М. Сучасний стан розвитку готельного господарства України / Т.М. Косій // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Індустрія гостинності в країнах Європи» (4-6 грудня 2009 р.). – Сімферополь: ВіТроПринт, 2009. – 176 с.
2. Овчаренко Л.В. Развитие гостиничного бизнеса: современные мировые тенденции / Л.В. Овчаренко, А.В. Овчаренко // Мир человека. – 2009. – Т. 9. – № 1. – С. 120-126.
3. Innovation in hotel products and services [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.lhonline.com/green/housekeeping/innovation hotel products.ru
4. Проблемы и перспективы развития туризма в Украине и мире: управление, технологии, модели: [монография] / Науч. ред. проф. И.Н. Волошина. – Луцк : РВВ Луцкого НТУ, 2015. – 328 с. 257
5. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
6. Як криза вплинула на готельну нерухомість в Україні? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://realt.aviso.ua/uk/news?id=265504d9-3a83- 4f65-ba9e-60f3717e4f95
7. Остапенко Я.О. Статистичний аналіз підприємств готельного господарства та прогнозування його розвитку / Я.О. Остапенко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 8. – С. 1216-1221.
8. Організація готельного господарства: [підручник] / С.І. Байлик, І.М. Писаревський; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – 329 с.
9. Туристична діяльність та колективні засоби розміщування у Львівській області : стат. зб., 2018 [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://www. lv.ukrstat.gov.ua/ukr/publ/2018/ZB2120180101.pdf

O. Roik, Ya. Sulyatytska

THE RESEARCH TRENDS AND CURRENT STATUS HOTEL INDUSTRY IN LVIV REGION

Summary

The article analyses of the current state of the hotel industry in Lviv region and identifies prospects for effective development. It is established that this branch of economic activity is a material and technical base, the basis for developing the tourist and recreational potential and the development of tourism in the region. Therefore, in order to ensure sustainable development of the tourism sector, it is necessary to improve the quality of the hotel offer that meets European standards.
The main tendencies of the hotel industry in Lviv region have been summarized and were proposed to consider the historical development of the hotel industry in the region. In the paper the economic and statistical analysis of the factors formation of competitive advantages in the hotel industry of Lviv region and an integrated assessment of the efficiency and competitiveness of the hotel industry operation in the regional aspect was conducted and analyzed.
The retrospective and prospective of the hotel industry in the region and the main trends of its development are reflected. The efficiency of the hotel industry has been studying on the basis of such indicators as: the number of hotel enterprises, the number of guestrooms and the living space of hotel guestrooms, the number of guests and hotel staff etc.
As a result of the analysis of the current state of and trends in the development of the hotel industry in region, it is concluded that in recent years the structure and development strategy of enterprises in the hotel industry have changed significantly. Today, it is necessary to improve the quality of services with simultaneous expanding their range, which is justified by the ever-growing demand of consumers due to the requirements of advanced technologies
For the effective development of the hotel industry in Lviv region, it is necessary to develop a program for the development of the hotel and tourist business, develop and implement a set of measures that facilitate the creation of conditions for activating investment activities, identify investment resources, and create prerequisites and opportunities for the development of a mechanism for investing economic entities in the hotel business.

Keywords: hotel industry; development; indicators; factors; accommodation facilities; tourist flow; investment resources.

References

1. Kosii, T.M. (2009), “The current state of development of the hotel industry of Ukraine”, Materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Industriia hostynnosti v krainakh Yevropy» [The hospitality industry in Europe: Proceedings of the III international scientific-practical conference], ViTroPrynt, Simferopol, Ukraine, 4- 6 December.
2. Ovcharenko, L.V. and Ovcharenko A.V. (2009), “The development of the hotel business: modern world trends”, Mir cheloveka – The world of man, Vol. 9, No 1, pp. 120-126.
3. www.lhonline.com (2020), “Innovation in hotel products and services”, available at: http://www.lhonline.com/green/housekeeping/innovationhotelproducts.ru (Accessed 29 April 2020).
4. Voloshyna, Y.N. (2015), Problemy i perspektyvy razvytyia turyzma v Ukrayne i myre: upravlenye, tekhnolohyy, modely [Problems and prospects of tourism development in Ukraine and the world], RVV Lutskoho NTU, Lutsk, Ukraine.
5. State statistical service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 29 April 2020).
6. realt.aviso.ua (2020), “How the crisis affected the hotel real estate in Ukraine?”, available at: http://realt.aviso.ua/uk/news?id=265504d9-3a83-4f65-ba9e-60f3717e4f9 (Accessed 29 April 2020).
7. Ostapenko, I.O. (2015), “Statistical analysis of the business hotel industry and forecasting its development”, Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national problems of Economics, vol. 8, pp. 1216-1221.
8. Bailyk, S.I., Pysarevsky, I.M. (2015), Orhanizatsiia hotelnoho hospodarstva [Organization hotel industry], KhNUMH im. O.M. Beketova, Kharkiv, Ukraine.
9. Main Statistical Office in Lviv region (2018), “Tourist activity and collective means of accommodation in Lviv region: Statistical Yearbook”, available at: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/publ/2018/ZB2120180101.pdf (Accessed 19 May 2020).

№ 6 2020

Дата публікації: 2020-06-30

Кількість переглядів: 2980

Відомості про авторів

О. Р. Роїк

к. е. н., асистент кафедри туризму,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

O. Roik

PhD in Economics, Assistant Professor,Department of Tourism, National University «Lviv Polytechnic», LvivYa. SulyatytskaStudent, Group TU-41e, National University «Lviv Polytechnic», Lviv

ORCID:

0000-0002-3617-8068


Я. Д. Сулятицька

студентка групи ТУ-41з,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Ya. Sulyatytska

Student, Group TU-41e, National University «Lviv Polytechnic», Lviv

ORCID:

0000-0002-3617-8068

Як цитувати статтю

Роїк О. Р., Сулятицька Я. Д. Дослідження сучасного стану та тенденцій готельного господарства львівської області. Ефективна економіка. 2020. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7947 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.56

Roik, O. and Sulyatytska, Ya. (2020), “The research trends and current status hotel industry in lviv region”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7947 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.56

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.