EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕВОЛЮЦІЯ ПРОБЛЕМАТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ДОКУМЕНТАХ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ
Лі Гуаньнань

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.149

УДК: 338.2

Лі Гуаньнань

ЕВОЛЮЦІЯ ПРОБЛЕМАТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ДОКУМЕНТАХ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ

Анотація

Дослідження, результати якого представлено у даній статті, присвячено актуальній темі забезпечення сталого розвитку. При конкретизації проблеми дослідження обґрунтовано, що для реалізації цілей сталого розвитку необхідно сформувати концептуальну вертикаль принципів та механізмів досягнення сталого розвитку, яка б включала глобальний рівень, рівень країн та регіонів, а також мікрорівень підприємств. Доведено, що науковий інтерес представляє дослідження еволюції проблематики сталого розвитку, яка була задокументована на рівні ООН, що дозволить вивчити причинно-наслідкові зв’язки між проблемами сталого розвитку, що виникали у різні часи, з’ясувати механізми їх вирішення, які пропонувалися на той час, а також спрогнозувати проблеми у досягненні сталого розвитку на майбутні періоди. Аналіз останніх досліджень підтвердив, що, не зважаючи на достатню кількість результатів наукових пошуків щодо періодизації трансформації концепції сталого розвитку у різних її аспектах, еволюційні етапи виникнення проблем на шляху до забезпечення сталого розвитку не виділялися. Запропоновано сім періодів еволюції проблематики сталого розвитку, сьомий з яких являє собою авторський гіпотетичний прогноз щодо проблем, які перешкоджатимуть сталому розвитку у майбутньому. Обґрунтовано, що у своїй еволюції проблеми сталого розвитку пройшли один етап концентрації навколо збереження навколишнього середовища (екологічний розвиток), один етап появи концепту сталого розвитку у тому вигляді, який він існує зараз, та чотири етапи визначення, перегляду та приведення до єдиного розуміння ключових цілей сталого розвитку. Підкреслено особливу теперішню актуальність такої проблеми забезпечення сталого розвитку, як пошук джерел фінансування його проєктів. Показано перехід проблематики сталого розвитку від консервації природних ресурсів для майбутніх поколінь до розробки економічних механізмів стимулювання екологічно свідомої поведінки економічних агентів. Запропоновано розглядати комплекс майбутніх проблем сталого розвитку у контексті діджитально-технократичного середовища. Методом аналогій з попередніми періодами еволюції проблематики сталого розвитку, зроблено припущення, що майбутній сталий розвиток буде сфокусовано на людині.

Ключові слова: сталий розвиток; еволюція сталого розвитку; періодизація сталого розвитку; історія сталого розвитку; екологічний розвиток; прогнозування сталого розвитку; проблеми сталого розвитку; цілі сталого розвитку.

Література

1. Shi, Longyu; Han, Linwei; Yang, Fengmei; Gao, Lijie. 2019. “The Evolution of Sustainable Development Theory: Types, Goals, and Research Prospects” Sustainability 11, no. 24: 7158. https://doi.org/10.3390/su11247158
2. Vatolkina N., Levkina A. Evolution of sustainable development theory: emergence of new theories // Russian Journal of Management . 2016. No. 4. P. 451-460. DOI: https://doi.org/10.12737/22539
3. Пашкевич М. С. Еколого-економічна рівновага як чинник конкурентоспроможності регіонів. Ефективна економіка. 2019. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7583 (дата звернення: 05.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.10
4. Гнатишин М. А. Сталий еколого-економічний розвиток: еволюція поглядів. Ефективна економіка. 2010. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=409 (дата звернення: 21.02.2020).
5. Bulat Ye.A., Dyrda V.I. Some problems of the interrelation of science, the technosphere evolution and sustainable development // Geo-Technical Mechanics. 2019. № 144. P. 31 – 46.
6. A. De La Peña Key explanations and evolution of sustainable development policies in the Basque Country // Revista Espanola de Ciencia Politica. 2019. 1(32). P. 143-159.
7. Teresa G. Ribeiro & Valdemar J. Rodrigues (1997) The evolution of sustainable development strategies in Portugal. Environmental Politics. 6:1. P. 108-130, DOI: 10.1080/09644019708414313
8. Буринська, О. І. Еволюція концепції сталого розвитку як головної парадигми нового тисячоліття [Текст] / О. І. Буринська // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 7 Ч. 1. С. 57–60.
9. Сокіл О.Г. Еволюція бухгалтерського обліку сталого розвитку [Текст] / О.Г. Сокіл // Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». 2017. № 1(34). С. 67–75.
10. Піцур Я.С., Черченко О.Л., Білоскурський Р.Р. Сталий соціально-економічний розвиток: еволюція поглядів та теоретичний аналіз // Економічний вісник. 2017. №1. С.28-35.
11. Tomislav K. The concept of sustainable development: From its beginning to the contemporary issues // Zagreb International Review of Economics & Business. 2018. Vol. 21. No. 1. P. 67-94.
12. He P., He Y., Xu F. Evolutionary analysis of sustainable tourism //Annals of Tourism Research. 2018. Vol. 69. P. 76-89.
13. Філіпішина Л.М. Еволюція концептуальних підходів до формування стратегії сталого економічного розвитку промислових підприємств // Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки. 2017. №34. С.172-180.
14. Ivanchenko V. O. The origin and evolution of the concept of «sustainable development». Економіка АПК. 2018. № 6. С. 102 - 109.
15. Karpinsky, B., Vasylkiv, I., Shevtsiv, A., & KarpinskaО. (2015). Еволюція підходів у моделюванні соціально- економічних процесів і сталого розвитку. Науковий вісник НЛТУ України. 25(3). C. 253 – 265.

Li Guannan

EVOLUTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT ISSUES IN THE UNITED NATIONS ORGANIZATION RESOLUTIONS

Summary

The research, the results of which are presented in this article, is devoted to the topical issue of sustainable development. When specifying the research problem, it is substantiated that in order to achieve the goals of sustainable development it is necessary to form a conceptual vertical of principles and mechanisms for achieving sustainable development, which would include the global level, the level of countries and regions, and the micro level of enterprises. It is proved that research is of interest to the study of the sustainable development evolution, which has been documented at the UNO level. It allows examination of the causal links between sustainable development problems that arose at different times, as well as prediction of factors blocking the achievement of sustainable development for future periods. The analysis of recent research has confirmed that, despite the sufficient number of research results on periods of the transformation of the sustainable development concept in its various aspects, the evolutionary stages of problems on the way to sustainable development were not identified. Seven periods of evolution of sustainable development issues are proposed, the seventh of which is the author's hypothetical forecast of problems that will hinder sustainable development in the future. It is substantiated that in its evolution the problems of sustainable development have gone through one stage of concentration around environmental protection (ecological development), one stage of the appearance of the sustainable development concept as it exists now, and four stages of defining, revising and bringing to a common understanding of key goals to sustainable development. The special current urgency of such a problem of sustainable development as the search for sources of funding for its projects is emphasized. The transition of sustainable development issues from conservation of natural resources for future generations to the development of economic mechanisms to stimulate environmentally conscious behavior of economic agents is shown. It is proposed to consider a set of future problems of sustainable development in the context of digital-technocratic environment. By analogy with previous periods of evolution of sustainable development, it is assumed that future sustainable development will be focused on a human being.

Keywords: sustainable development; sustainable development evolution; sustainable development periods; sustainable development history; environmental development; sustainable development forecast; sustainable development issues; sustainable development goals.

References

1. Shi, Longyu; Han, Linwei; Yang, Fengmei; Gao, Lijie. 2019. “The Evolution of Sustainable Development Theory: Types, Goals, and Research Prospects”. Sustainability. 2011, vol. 24: 7158. https://doi.org/10.3390/su11247158
2. Vatolkina, N. and Levkina, A. (2016), “Evolution of sustainable development theory: emergence of new theories”. Russian Journal of Management. Vol.. 4. pp. 451-460. DOI: https://doi.org/10.12737/22539
3. Pashkevych, M. (2019), “Environmental and economic balance as a factor of competitiveness of regions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7583 (Accessed 05 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.10
4. Gnatyshyn, M. (2010), “Sustaiable environmental and economic development: evolution of views ”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7583 (Accessed 05 Feb 2020).
5. Bulat, Ye.A. and Dyrda, V.I. (2019), “Some problems of the interrelation of science, the technosphere evolution and sustainable development”. Geo-Technical Mechanics. Vol. 144. pp. 31 – 46.
6. A. De La Peña (2019), “Key explanations and evolution of sustainable development policies in the Basque Country”. Revista Espanola de Ciencia Politica. Vol. 1(32). pp. 143-159.
7. Teresa G. Ribeiro & Valdemar J. Rodrigues (1997) “The evolution of sustainable development strategies in Portugal”. Environmental Politics. Vol. 6:1. pp. 108-130, DOI: 10.1080/09644019708414313
8. Buryns'ka, О. (2016), “Evolution of sustainable development concept as a main paradigm for new millennium”. Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu : Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. vol. 7 (1). pp. 57–60.
9. Sokil, О. (2017), “Evolution of sustainable development of financial accounting”. Mizhnarodnyj naukovo-vyrobnychyj zhurnal “Stalyj rozvytok ekonomiky”. vol. 1(34). pp. 67–75.
10. Pitsur, Ya., Cherchenko, O., Biloskurs'kyj, R. (2017), “Sustainable social and economic development: evolution of views on theoretical analysis”. Ekonomichnyj visnyk. vol. 1. pp. 28-35.
11. Tomislav, K. (2018), “The concept of sustainable development: From its beginning to the contemporary issues”. Zagreb International Review of Economics & Business. Vol. 21. Issue. 1. pp. 67-94.
12. He P., He Y., Xu F. “Evolutionary analysis of sustainable tourism”. Annals of Tourism Research. 2018. Vol. 69. P. 76-89.
13. Filipishyna, L. (2017), “Evolution of conceptual approaches to the development of sustainable development strategy of industrial enterprises”. Visnyk Pryazovs'koho Derzhavnoho Tekhnichnoho Universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky. Vol. 34. pp.172-180.
14. Ivanchenko, V. (2018), “The origin and evolution of the concept of “sustainable development”. Ekonomika APK. vol 6. pp. 102 - 109.
15. Karpinsky, B., Vasylkiv, I., Shevtsiv, A., KarpinskaО. (2015). “Evolution of approaches to modeling social and economics processes and sustainable development”. Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy. Vol. 25(3). pp. 253 – 265.

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 3550

Відомості про авторів

Лі Гуаньнань

аспірант, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Li Guannan

Postgraduate student, Dnipro University of Technology

ORCID:

0000-0002-7244-7560

Як цитувати статтю

Гуаньнань Лі Еволюція проблематики сталого розвитку у документах організації об’єднаних націй. Ефективна економіка. 2020. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7960 (дата звернення: 16.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.149

Guannan, Li (2020), “Evolution of sustainable development issues in the united nations organization resolutions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7960 (Accessed 16 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.149

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.