EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОБУДОВА ТЕХНОЛОГІЧНИХ, ВИРОБНИЧИХ ТА УПРАВЛІНСЬКИХ СИСТЕМ У КОНЦЕПЦІЇ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА
Ф. Д. Швець, О. В. Пахаренко, А. Ю. Андрійцьо-Рузаєва

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.65

УДК: 658.5:338.3

Ф. Д. Швець, О. В. Пахаренко, А. Ю. Андрійцьо-Рузаєва

ПОБУДОВА ТЕХНОЛОГІЧНИХ, ВИРОБНИЧИХ ТА УПРАВЛІНСЬКИХ СИСТЕМ У КОНЦЕПЦІЇ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

Розглянуто концепцію ощадливого виробництва як інструмент побудови оптимізованих технологічних, виробничих та управлінських систем, цінність, реальний потік створення цінності та втрати. Узагальнені шляхи і способи усунення основних видів втрат, що існують на підприємствах. Для успішної діяльності підприємств запропоновано побудову сучасних технологічних, виробничих та управлінських систем на базі інструментів ощадливого виробництва та принципах менеджменту, що базуються на безперервному вдосконаленні (Кайдзен) та реально можуть згенерувати якісні результати, після чого, фокусування переводиться на інші бізнес-процеси і функції, які у кінцевому рахунку спонукають до ініціатив для нових покращень і продовження створення цінностей. Використання інструментів та методів концепції ощадливого виробництва, побудова на їх основі оптимізованих систем, природно не забезпечить миттєвого збільшення продуктивності підприємства, адже lean-технологія працює спільно з правильним управлінням капіталом і скороченням витрат. Представлено практичний аспект постійного вдосконалення всіх бізнес-процесів підприємства через впровадження концепції ощадливого виробництва загалом та окремих її інструментів для розробки індивідуальних систем підвищення ефективності діяльності підприємства. При побудові оптимальної системи діяльності підприємства доцільно застосовувати управлінський підхід, який розглядає процес оптимізації виробництва як пошук “слабких місць” з подальшим впровадженням відповідних технологічних та інших рішень, залежно від виниклої потреби. Наголошено, що вирішення проблеми підвищення ефективності діяльності підприємств є актуальною не лише для прибуткових підприємств, а й для організацій, що зіткнулися з труднощами, оскільки концепція ощадливого виробництва сфокусована на покращенні основних процесів без залучення додаткових інвестицій. Для цього потрібне лише володіння знаннями про lean-технологію, а також навички практичного застосування знань, тобто ніяких матеріальних ресурсів не потрібно.

Ключові слова: ощадливе виробництво; технологічна система; втрати; витрати; виробнича система; інструменти ощадливого виробництва; lean-технологія на практиці.

Література

1. Деффри К. Лайкер. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира. Москва : Альпина Паблишерз, 2011. 400 с.
2. Вумек Дж., Джонс Д. Бережливое производство: как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании / пер. с англ. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2004. 473 с.
3. Джордж М. Бережливое производство + шесть сигм: комбинируя качество шести сигм со скоростью бережливого производства / пер. с англ. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2005. 360 с.
4. Имаи М. Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний / пер. с англ. 2-е изд. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2005. 274 с.
5. Вейдер М. Инструменты бережливого производства. 10-e изд. Москва : Альпина Паблишерз, 2013. 193 с.
6. Тайіті О. Виробнича система Тойоти: йдучи від масового виробництва. Москва : ІКСІ, 2012. 260 с.
7. Омельяненко Т.В., Щербина О.В., Барабась Д.О., Вакуленко А.В. Ощадливе виробництво: концепція, інструменти, досвід : науково-практичне видання. Київ : КНЕУ, 2009. 157 с.
8. Производственная система и потери. URL: http://www.leanforum.ru/library/r22/1775.html.
9. Мироненко М.А. Менеджмент ощадливого виробництва : навчальний посібник. 3-тє вид., випр. Дніпропетровськ : Пороги, 2015. 512 с.
10. Кузьмин А.М. Цикл Шухарта-Деминга, 2010 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://ria-stk.ru/mmq/adetail.php?ID=37116.

F. Shvets, О. Pakharenko, А. Andriitso-Ruzaieva

FORMATION OF TECHNOLOGICAL, PRODUCTION AND MANAGEMENT SYSTEMS WITHIN LEAN MANUFACTURING CONCEPT

Summary

The paper considers the concept of lean manufacturing, or lean production, as a tool for building optimised technological, production and management systems, value, real flow of value creation and loss. The article summarised the ways and means of eliminating the main types of losses that exist in companies. In order to ensure the successful operation of companies the authors suggested forming modern technological, production and management systems based on lean production tools, as well as management principles centred on "Kaizen" continuous improvement and able to actually generate quality results, after which the focus shifts to other business processes and functions, which, in their turn, ultimately encourage initiatives for new improvements and continued value creation. The use of tools and methods of the lean manufacturing concept, formation of optimised systems on its basis will not naturally provide an instant increase in productivity, as lean-technology works in conjunction with proper capital management and cost reduction. The scholars presented the practical aspect of continuous improvement of all business processes of the company through the introduction of the lean manufacturing concept in general and its particular tools for the development of distinct systems improving the efficiency of the enterprise. The researchers believe that while building an optimal system of company activity, it is worthwhile to apply a management approach, which considers the manufacturing optimisation process as a search for "weak spots" with the subsequent implementation of appropriate technological and other solutions, depending on the need. The authors emphasize that solving the problem of improving the efficiency of companies is relevant not only for profitable enterprises, but also for organisations facing difficulties. Furthermore, the lean manufacturing concept is focused on improving key processes without attracting additional investment. This requires only knowledge regarding lean technology, as well as skills of practical application of the noted knowledge, i.e. no material resources are required.

Keywords: lean manufacturing; technological system; losses; costs; production system; lean production tools; lean-technology in practical terms.

References

1. Deffri K. Lajker and Dao Toyota (2011), 14 principov menedzhmenta vedushhej kompanii mira [14 principles of management of a leading company in the world], Al'pina Pablisherz, Moskva, Russia. P. 400.
2. Vumek Dzh. and Dzhons D. (2004), Berezhlivoe proizvodstvo: kak izbavit'sja ot poter' i dobit'sja procvetanija vashej kompanii [Lean manufacturing: how to get rid of losses and achieve prosperity of your company], Al'pina Biznes Buks, Moskva, Russia. P. 473.
3. Dzhordzh M. (2005), Berezhlivoe proizvodstvo + shest' sigm: kombiniruja kachestvo shesti sigm so skorost'ju berezhlivogo proizvodstva [Lean production + six sigma: combining the quality of six sigma with the speed of lean production], Al'pina Biznes Buks, Moskva, Russia. P. 360.
4. Imai M. Kajdzen (2005), Kljuch k uspehu japonskih kompanij [The key to the success of Japanese companies], 2nd ed., Al'pina Biznes Buks, Moskva, Russia. P. 274.
5. Vejder M. (2013), Instrumenty berezhlivogo proizvodstva [Lean production tools], 10th ed., Al'pina Pablisherz, Moskva, Russia. P. 193.
6. Tajіtі, O. (2012), Virobnicha sistema Tojoti: jduchi vіd masovogo virobnictva [Toyota production system: starting from mass production], ІKSІ, Moskva, Russia. P. 260.
7. Omelianenko, T.V. Shcherbyna, O.V. Barabas, D.O. and Vakulenko, A.V. (2009), Oshchadlyve vyrobnytstvo: kontseptsiia, instrumenty, dosvid: naukovo-praktychne vydannia [Lean production: concept, tools, experience: scientific and practical edition], KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 157.
8. Production system and losses, [Online], available at: http://www.leanforum.ru/library/r22/1775.html (Accessed 10 Jan 2020).
9. Myronenko, M.A. (2015), Menedzhment oshchadlyvoho vyrobnytstva: navchalnyi posibnyk [Lean production management: a textbook], 3rd ed., Porohy, Dnipropetrovsk, Ukraine, P. 512.
10. Kuz'min, A.M. (2010), "The Shukhart-Deming cycle", 2010 [Online], available at: http://ria-stk.ru/mmq/adetail.php?ID=37116 (Accessed 10 Jan 2020).

№ 6 2020

Дата публікації: 2020-06-30

Кількість переглядів: 3695

Відомості про авторів

Ф. Д. Швець

к. т. н., доцент кафедри менеджменту,Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

F. Shvets

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of Department Management,National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

ORCID:

0000-0001-9163-142X


О. В. Пахаренко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

О. Pakharenko

PhD in Economics, Associate Professor of Department Management,National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

ORCID:

0000-0002-5806-7473


А. Ю. Андрійцьо-Рузаєва

асистент кафедри менеджменту,Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

А. Andriitso-Ruzaieva

Assistant, Department of ManagementNational University of Water and Environmental Engineering, Rivne

ORCID:

0000-0002-9071-2540

Як цитувати статтю

Швець Ф. Д., Пахаренко О. В., Андрійцьо-Рузаєва А. Ю. Побудова технологічних, виробничих та управлінських систем у концепції ощадливого виробництва. Ефективна економіка. 2020. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7978 (дата звернення: 23.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.65

Shvets, F., Pakharenko, О. and Andriitso-Ruzaieva, А. (2020), “Formation of technological, production and management systems within lean manufacturing concept”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7978 (Accessed 23 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.65

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.