EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ
Ф. П. Ткачик, К. В. Крисовата

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.50

УДК: 336.2:339.1

Ф. П. Ткачик, К. В. Крисовата

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено сутність, мету та законодавчий базис публічних закупівель. Розглянуто методичні аспекти функціонування системи електронних закупівель в Україні. Акцентовано, що важливу роль в системі електронних закупівель Prozorro відіграють аукціонні торги. Проаналізовано динаміку здійснених публічних закупівель в Україні залежно від процедур закупівель. Здійснено регіональний моніторинг активності публічних закупівель в Україні. Обґрунтовано шляхи ефективного застосування системи електронних закупівель в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду. Сформульовано рекомендації щодо результативнішої участі в аукціонних торгах системи публічних закупівель Prozorro в сучасних умовах розвитку соціально-економічних процесів. Наголошено, що в умовах експансії пандемії коронавірусу важливо приділяти увагу покращенню закупівель робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання епідемій та пандемій.

Ключові слова: публічні закупівлі; державні закупівлі; електронні аукціони; тендер; торги; система ProZorro; фінансування закупівель.

Література

1. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VIII. Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/922-19. (дата звернення: 10.04.2020).
2. Альциванович О. В., Цимбаленко Я. Ю. Теоретико-категоріальний аналіз поняття публічних закупівель та корупційних ризиків при їх здійсненні в Україні. Аспекти публічного управління. 2018. Т. 6, № 9. С. 92-103.
3. Murray J. G. Public procurement strategy for accelerating the economic recovery. Supply Chain Management: An International Journal. 2009. Vol. 14. Iss. 6. P. 429-434.
4. Хусанова К. Ю. Корупція в сфері державних закупівель: форми прояву та засоби протидії в контексті нового антикорупційного законодавства. URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/boz_2010_22_38.pdf (дата звернення: 11.05.2020).
5. Гальчинський Л.Ю., Гаврилова А.Г. Оцінка функціонування електронної системи «Prozorro» як інструмента державних закупівель. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102574/97652 (дата звернення: 20.04.2020).
6. Вареник В. М., Євчин Л. О. Особливості застосування системи державних закупівель ProZorro (Прозоро). Європейський вектор економічного розвитку. 2016. № 2. С. 6-15.
7. Що таке «голландські аукціони»? Prozorro.продажі. URL: https://prozorro.sale/handbook/sho-take-gollandski-aukcioni (дата звернення: 10.04.2020).
8. Ткаченко Н.Б. Електронні публічні закупівлі: досвід країн ЄС та впровадження його в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 10. С.471-477.
9. Звіт, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель за 2019 рік. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. URL: https://me.gov.ua/Documents/Download?id=56aa9516-079c-449d-b67a-aee56589dcd9 (дата звернення: 25.03.2020).
10. Прозорро.продажі на карантині? URL: https://thetender.com.ua/uk/post/prozorroprodazi-na-karantini (дата звернення: 25.04.2020).
11. Петруненко Я.В. Зарубіжний досвід регулювання публічних закупівель як господарсько-правового засобу забезпечення ефективного використання державних коштів. Правова держава. 2019. № 34. С. 23-28.
12. Хорунжак Н. М. Публічні закупівлі: шляхи вирішення організаційних і контрольно-облікових проблем. Сталий розвиток економіки. 2016. № 3(32). С. 143-149.
13. Длугопольський О.В., Заклекта О.І., Романишин А.А. Prozorro як інструмент забезпечення транспарентності ринків. Причорноморські економічні студії. 2019. Випуск 48-1. С. 90-97.
14. Кулик Лілія. Що потрібно врахувати замовникам при закупівлях після 19 квітня 2020. Prozorro. Інфобокс. URL: https://infobox.prozorro.org/articles/shcho-potribno-vrahuvati-zamovnikam-pri-zakupivlyah-pislya-19-kvitnya-2020 (дата звернення: 06.05.2020).

F. Tkachyk, K. Krysovata

EFFICIENCY OF PUBLIC PROCUREMENT IN UKRAINE

Summary

The article examines the essence, purpose and legal basis of public procurement. It is stated that as a result of the functioning of the public procurement system, the state satisfies public needs in goods, jobs, services, as well as provides funding for the activities of budgetary institutions. For the business sector, public procurement is an opportunity to diversify the market.
Methodical aspects of functioning of e-procurement system in Ukraine are considered. The stages of bidding in the public procurement system are highlighted, among which auction bidding plays an important role. The specifics of auctioning in the ProZorro system according to the classical and Dutch models are compared.
The dynamics of public procurement in Ukraine depending on procurement methods is analyzed. It is established that of the competitive procurement methods, the organizers most often use sub-threshold procurement. Regional monitoring of public procurement activity in Ukraine was carried out. The leader in the number of public procurements is Dnipropetrovs’k region with the largest procurement budget of UAH 52 billion in 2018. It is determined that in many countries of the world public procurement is considered an effective means of ensuring economical and optimal spending of budget funds. The ways of effective application of the e-procurement system in Ukraine are substantiated, taking into account foreign experience. It is emphasized that in the context of the expansion of the coronavirus pandemic, it is important to pay attention to improving the procurement of works and services necessary for the implementation of measures aimed at preventing epidemics and pandemics.
Recommendations for more effective participation in the auction bidding of the public procurement system ProZorro in modern conditions of development of socio-economic processes are formulated. Among them are systematized the following: development of a flexible mechanism for financing public procurement; optimization of information resources; increasing control over the effective distribution of the financial budget; implementation of the practice of conducting international auctions, etc.

Keywords: public procurements; government procurements; electronic auctions; tender; bidding; ProZorro system; procurement financing.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “On public procurement”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/922-19. (Accessed 10 April 2020).
2. Al'tsyvanovych, O. V. and Tsymbalenko, Ya. Yu. (2018), “Theoretical and categorical analysis of the concept of public procurement and corruption risks in their implementation in Ukraine”, Aspekty publichnoho upravlinnia, vol. 9, pp. 92-103.
3. Murray, J.G. (2009), “Public procurement strategy for accelerating the economic recovery”, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 14, Iss. 6, pp. 429-434.
4. Khusanova, K. Yu. (2010), “Corruption in public procurement: forms of manifestation and means of counteraction in the context of new anti-corruption legislation”, Borot'ba z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka), vol. 22, pp. 323-333.
5. Hal'chyns'kyj, L.Yu. and Havrylova, A.H. (2017), “Assessment of the functioning of the electronic system “Prozorro” as a tool for public procurement”, Aktual'ni problemy ekonomiky ta upravlinnia: zbirnyk naukovykh prats' molodykh vchenykh, vol. 11, available at: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102574/97652 (Accessed 20 April 2020).
6. Varenyk, V. M. and Yevchyn, L. O. (2016), “Features of application of the public procurement system ProZorro (Transparent)”, Yevropejs'kyj vektor ekonomichnoho rozvytku, vol. 2, pp. 6-15.
7. Prozorro.prodazhi (2019), “What are “Dutch auctions”?”, available at: https://prozorro.sale/handbook/sho-take-gollandski-aukcioni. (Accessed 10 April 2020).
8. Tkachenko, N.B. (2016), “Electronic public procurement: the experience of EU countries and its implementation in Ukraine”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 10, pp. 471-477.
9. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2019), “Report containing an analysis of the functioning of the public procurement system and generalized information on the results of control in the field of procurement for 2019”, available at: https://me.gov.ua/Documents/Download?id=56aa9516-079c-449d-b67a-aee56589dcd9 (Accessed 25 March 2020).
10. The Tender (2020), “Prozorro.sales in quarantine?”,available at: https://thetender.com.ua/uk/post/prozorroprodazi-na-karantini (Accessed 25 April 2020).
11. Petrunenko, Ya.V. (2019), “Foreign experience in regulating public procurement as an economic and legal means of ensuring the efficient use of public funds”, Pravova derzhava, vol. 34, pp. 23-28.
12. Khorunzhak, N.M. (2016), “Public procurement: ways to solve organizational and control and accounting problems”, Stalyj rozvytok ekonomiky, vol. 3(32), pp. 143-149.
13. Dluhopol's'kyj, O.V. Zaklekta, O.I. and Romanyshyn ,A.A. (2019), “Prozorro as a tool for ensuring market transparency”, Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 48-1, pp. 90-97.
14. Kulyk, L. (2020), “What customers need to consider when purchasing after April 19, 2020”, available at: https://infobox.prozorro.org/articles/shcho-potribno-vrahuvati-zamovnikam-pri-zakupivlyah-pislya-19-kvitnya-2020 (Accessed 06 May 2020).

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 12581

Відомості про авторів

Ф. П. Ткачик

к. е. н., доцент,доцент кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет

F. Tkachyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Taxes and fiscal policy, Ternopil National Economic University

ORCID:

0000-0002-4783-6919


К. В. Крисовата

к. е. н., доцент кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет

K. Krysovata

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Taxes and fiscal policy, Ternopil National Economic University

ORCID:

0000-0003-1147-8811

Як цитувати статтю

Ткачик Ф. П., Крисовата К. В. Ефективність функціонування публічних закупівель в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8044 (дата звернення: 13.04.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.50

Tkachyk, F. and Krysovata, K. (2020), “Efficiency of public procurement in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8044 (Accessed 13 Apr 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.