EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ СЕПАРАТИЗМУ ТА ІРЕДЕНТИЗМУ В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ЦІЛІСНОСТІ ДЕРЖАВИ
Н. В. Резнікова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.2

УДК: 323.173: 338.22.021.4

Н. В. Резнікова

ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ СЕПАРАТИЗМУ ТА ІРЕДЕНТИЗМУ В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ЦІЛІСНОСТІ ДЕРЖАВИ

Анотація

Мета статті полягає у формуванні комплексного підходу до розробки політики протидії сепаратизму та іредентизму в Україні з акцентом на економічних механізмах її реалізації. Запропоновано розглядати політику протидії сепаратизму та іредентизму як сукупність принципів, політичних, соціальних й економічних методів та інструментів, а також їхнього інституційного забезпечення, за допомогою яких уряд держави, забезпечуючи внутрішнє функціонування національної економіки, визначає особливості функціонування її регіонів як структурних елементів, наслідками реалізації якої ставатиме активізація внутрішнього руху товарів, капіталів, технологій, знань, робочої сили, розвиток і реалізація виробничого, інноваційного, інвестиційного потенціалу, що сприятиме консолідації нації та підвищенню добробуту населення з вирівнюванням асиметрій доходів по регіонам.
Беручи за основу підхід В. Панченка до визначення змістовного наповнення «економічної політики», що базувався на виокремленні її складових як з позицій функціонально-інструментального підходу, так і стратегічного, й інституційного, запропоновано виокремити такі механізми політики протидії сепаратизму та іредентизму, як: монетарний, фіскальний, валютний, борговий, інвестиційний, міграційний (в рамках реалізації політики впливу на господарські процеси); фіскальний, борговий (в рамках реалізації політики підвищення конкурентоспроможності); інноваційний, цифровий, інвестиційний механізм (в рамках політики росту); галузевий, інфраструктурний, технологічний механізм (в рамках структурної політики); регуляторний, інституційний, інтеграційний механізм (в рамках політики, що регламентує діяльність).
Складові економічного механізму протидії сепаратизму та іредентизму в Україні включають чотири категорії: верховенство права (захист прав власності, ефективність судової системи, урядова сумлінність); обмеження уряду (податковий тягар, державні витрати, фіскальне здоров’я); регуляторна ефективність (свобода бізнесу, свобода ринку праці, монетарна свобода); відкритість ринків (свобода торгівлі, свобода інвестицій, фінансова свобода). Економічний механізм протидії сепаратизму та іредентизму в Україні має базуватись на принципах економічної самостійності, економічної відповідальності, економічної рівноправності суб’єктів господарювання у всіх регіонах України. До тригерів сецесіоністських процесів економічної та соціальної природи віднесено: обмеження свобод підприємницької діяльності (бюрократія, корупція, зарегульованість дозвільних процедур); обмеження інвестиційної свободи (недостатньо забезпечені умови для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, значна корупція); слабкий захист прав власності (низький рівень захисту майнової та інтелектуальної власності, суперечливість законодавства, неефективність судової системи, бюрократія, рейдерство); обмеження фінансової свободи (неефективність банківської системи, нерозвиненість фондового ринку, високі фінансові ризики, недоступність кредитних ресурсів для суб’єктів); проблеми у сфері трудових відносин (погіршення зайнятості та умов праці, низький рівень захисту трудових прав); неефективність державного регулювання (високі бюджетні витрати по відношенню до ВВП, високий державний борг); обмеження фіскальної свободи (проявляється у зростанні податкового тягаря, складній процедурі адміністрування податків, неефективності перерозподілу бюджетних витрат).
В статті запропоновано розглядати економічні механізми політики протидії сепаратизму та іредентизму в Україні в контексті: а) інструментів політики, що регламентує соціально-економічну діяльність; б) структурної політики; в) політики розвитку; г) політики підтримки конкурентоспроможності.

Ключові слова: сецесіонізм; сепаратизм; іредентизм; економічна політика; економічна безпека; економічна інтеграція.

Література

1. Muro D. How do Prospects of EU Membership Influence Support for Secession? A Survey Experiment in Catalonia and Scotland / D. Muro, M. C. Vlaskamp // West European Politics. – 2016. – Vol. 39 (6). – P. 1115–1138.
2. Bolton P. The Breakup of Nations: A Political Economy Analysis / P. Bolton, G. Roland // The Quarterly Journal of Economics. – 1997. – Vol. 112 (4). – P. 1057–1090.
3. Іващенко О. А. Перспективи участі України в глобальних ланцюгах створення вартості як засіб підвищення конкурентоспроможності в умовах транснаціоналізації виробничих відносин / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 16. – С. 22-26.
4. Іващенко О.А. Перспективи трансформації торговельних відносин України в контексті становлення нових центів стратегічного партнерства / / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Економіка та держава. – 2015. – № 9. – С. 6-11.
5. Резнікова Н. В. Теоретико-емпіричні підходи до дослідження й ідентифікації економічних мотивів та наслідків відокремлення і сепаратизму на основі вивчення міжнародного досвіду / Н. В. Резнікова // Економіка та держава. – 2020. – № 6. – С. 13–20.
6. Резнікова Н.В. Огляд теоретичних підходів до ідентифікації економічної мотивації як чинника відокремлення і сепаратизму / Н.В. Резнікова // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 2020. – Вип. 19. - С. 92-104.
7. Панченко В.  Г. Глобальні виміри неопротекціоніму: теорія і практика / В. Г. Панченко. – К.: Аграр Медіа Груп, 2018. – 618 с.
8. Чмир О. С. Вітчизняна практика та світовий досвід СЕЗ і ТПР / О.  С. Чмир, В.  Г. Панченко, Ю.  В. Гусєв, В.  І. Пила. – Київ-Дніпропетровськ: Вістка, 2013. – 252 с.
9. Панченко В. Г. Нова промислова політика України як прояв ліберального економічного патріотизму [Електронний ресурс] / В. Г. Панченко // Міжнародні відносини. Серія: Економічні науки. – 2015. – №.6. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3400/3075
10. Панченко В. Г. Проблема підвищення конкурентоспроможності економіки України в контексті політики нового прагматизму: світовий досвід економічної модернізації / В. Г. Панченко // Економіка і держава. – 2018. – № 1. – С. 27–33.
11. Панченко В. Г. Теоретичні підходи до визначення економічної сили та економічних інтересів держави як детермінант її економічної політики (випадок неопротекціонізму) / В. Г. Панченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 5. – С. 12–19.
12. Shnyrkov O. Ukraine’s export diversification: the impact of economic integration and disintegration / O. Shnyrkov, O. Rogach, N. Reznikova, A. Nanavov // Journal Global Policy and Governance. – 2020. – Vol. 9 (1). – P. 3-18.
13. Osaulenko O. The Productive Capacity of Countries Through the Prism of Sustainable Development Goals: challenges to international economic security and to competitiveness /O. Osaulenko, O. Yatsenko, N. Reznikova, D. Rusak // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2020. – Vol 2 (33). – P. 492-499.
14. Панченко В. Г. Стратегічне моделювання сценаріїв росту ВВП України за умов реалізації політики неопротекціонізму: проекції економічного розвитку [Електронний ресурс] / В. Г. Панченко, А. С. Нананов // Ефективна економіка. – 2018. – № 8. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6560
15. Bulatova O.V. Regional trade agreements and the dialecrtics of protectionism and liberalism: new vectors of competitiveness / O.V. Bulatova, V.G. Panchenko // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 2018. – Вип 15. – С. 115–126.
16. 2020 Index of Economic Freedom [Electronic resource]. – 2020. – Mode of access: https://www.heritage.org/index/
17. Віхров О. П. Теорія держави і права: курс лекцій : навч. посіб. / О. П. Віхров, І. О. Віхрова. – Чернігів: Десна Поліграф, 2015. – 303 с.
18. Офіційний сайт «Словопедія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://slovopedia.org.ua/38/53382/380158.html
19. Дудкіна О. Регіональна соціально-економічна асиметрія: діагностика та шляхи подолання / О. Дудкіна, П. Дудкін // Галицький економічний вісник. – 2012. – №5 (38). – С. 21-27.
20. Калина М. Особливості євроінтеграційної політики України / М. Калина // Вісник НАДУ при Президентові України. – 2004. – № 2. – С. 125-132.
21. Офіційний сайт Центру управління знаннями «Ресурсний центр зі сталого місцевого розвитку» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://rozvytok.in.ua/library/848-
22 Колесніков О.А. Державна регуляторна політика та дерегуляція: господарсько-правовий аспект / О. А. Колесніков // Економічна теорія та право. – 2016. – № 1. – С. 148-158.
23. Панченко В. Г. Замкнутий цикл інновацій як інструмент інноваційного неопротекціонізму в політиці стимулювання економічної модернізації: виклики створенню інноваційної екосистеми [Електронний ресурс] / В. Г. панченко // Ефективна економіка. – 2017. – № 11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6144
24. Панченко В. Г. Світовий досвід використання потенціалу кластерів як інструменту забезпечення економічної модернізації / В. Г. Панченко // Стратегічні орієнтири розвитку економіки України: матеріали міжн. наук.-прак. конф. (6–7 жовтня 2017 р., м. Одеса). – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2017. – С. 18–21.
25. Панченко В. Г. Асиметрії в продуктивності праці як прояв глобальної дивергенції економічного росту: висновки для України / В. Г. Панченко // Продуктивна спроможність націй: приклад України: матеріали міжн. наук. конф. (29 червня 2017 р., м. Київ). – К.: ІМВ, 2017. – С. 120–122.
26. Панченко В. Г. Економічний патріотизм. Стратегія реалізації національного інтересу для стрімкого розвитку України / В. Г. Панченко, В.М. Кривенко, Н.В. Резнікова, А.С. Нанавов. — Дніпро: ЛІРА, 2018. — 152 с.
27. Рєзнікова Н. Інноваційна модель розвитку національної економіки: оцінка стартових можливостей та засобів реалізації [Електронний ресурс] / Рєзнікова Н. – Режим доступу: www.academia.org.ua
28. Відякіна М. М. Сучасна світова фінансова криза в деструктивних вимірах інвестиційного прагматизму / М. М. Відякіна, Н. В. Резнікова // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 5 (171). – С. 23-27.
29. Резнікова Н. В., Рубцова М. Ю., Рилач Н. М. Інституційні важелі міжнародної конкурентоспроможності національної інноваційної системи: проблема вибору інструментів стимулювання інноваційних підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6699 (дата звернення: 19.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.14

N. Reznikova

ECONOMIC MECHANISMS OF THE POLICY FOR COUNTERACTING SEPARATISM AND IRREDENTISM IN UKRAINE: ECONOMIC SECURITY AS A DETERMINANT OF STATE INTEGRITY

Summary

The article’s objective is to construct a comprehensive approach to elaborating the policy for counteracting separatism and irredentism in Ukraine with emphasis on economic mechanisms of its implementation. It is proposed that the policy of counteracting separatism and irredentism should be defined as a set of principles, political, social and economic methods and instruments, and their institutional support, by which the national government, charged with the internal operation of the national economy, determines the functional specifics of its regions as structural elements, and which, once implemented, will result in the intensified movement of goods, capitals, technologies, competencies, workforce, in the development and utilization of production, innovation and investment potentials, thus consolidating the nation, increasing the population’s welfare and eliminating income asymmetries at regional level.
Taking the V. Panchenko’s method for defining the essential meaning of “economic policy”, based on highlighting its components from the perspective of the functional-instrumental, strategic and institutional approaches, as the point of reference enabled the author to propose the following mechanisms of the policy for counteracting separatism and irredentism: monetary, fiscal, currency, debt, investment, and migration mechanism (in implementing the policy of impact on economic processes); fiscal, and debt mechanism (in implementing the policy of competitiveness growth); innovation, digital, and investment mechanism (as part of the growth policy); sectoral, infrastructure, and technological mechanism (as part of the structural policy); regulatory, institutional, and integration mechanism (as part of the policy regulating activities).
The components of the economic mechanism for counteracting separatism and irredentism in Ukraine include four categories: supremacy of the law (protection of property rights, effectiveness of the judiciary system, government integrity); government constraints (tax burden, government expenditures, fiscal health); regulatory effectiveness (freedom of business, freedom of labor market, monetary freedom); openness of markets (freedom of trade, freedom of investment, financial freedom). The economic mechanism for counteracting separatism and irredentism in Ukraine has to rely upon the principles of economic autonomy, economic accountability, and economic equality of business enterprises in all the regions of Ukraine. The triggers of secessionist processes of economic and social origin have to include: limitations on the business freedoms (bureaucracy, corruption, excessive regulation of licensing procedures); limitations on the investment freedom (unfavorable conditions for attracting domestic and foreign investment, heavy corruption); weak protection of property rights (poor protection of tangible and intangible assets, inconsistent legal rules, ineffective judicial system, bureaucracy, raiding); limitations on the financial freedom (ineffective bank system, underdeveloped stock market, high financial risks, hardly accessible loans for entities); problems with labor relations (shrinking employment and worsened work conditions, poor protection of labor rights); ineffectiveness of the regulation (high budget expenditures in proportion to GDP, high public debt); limitations on the fiscal freedom (resulting in the increased tax burden, the complicated procedure for tax administering, ineffective redistribution of the budget expenditures).
It is proposed that the economic mechanisms of the policy for counteracting separatism and irredentism in Ukraine should be considered in the context of: (i) instruments of policy regulating the socio-economic activities; (ii) structural policy; (iii) development policy; (iv) competitiveness policy.

Keywords: secessionism; separatism; irredentism; economic policy; economic security; economic integration.

References

1. Muro, D. and Vlaskamp, M. C. (2016), “How do Prospects of EU Membership Influence Support for Secession? A Survey Experiment in Catalonia and Scotland”, West European Politics, vol. 39, no. 6, pp. 1115–1138.
2. Bolton, P. and Roland, G. (1997), “The Breakup of Nations: A Political Economy Analysis”, The Quarterly Journal of Economics, vol. 112, no. 4, pp. 1057–1090.
3. Ivashchenko, O. and Reznikova, N. (2015), “The opportunities of participation in global value chains for Ukraine in the context of transnationalisation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 22–26.
4. Ivashchenko, O. and Reznikova, N. (2015), “The Prospects of Ukraine's Trade Relations' Transformation in Context of Growing Economic Power of Developing Countries as New Centers of Strategic Partnership”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 6-11.
5. Reznikova, N. (2020), “Theoretical and empirical approaches to investigating and identifying economic motives and consequences of secessionism: a review of international experiences”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 13–20.
6. Reznikova, N. (2020), “A review of theoretical approaches to identification of the economic motivation as a factor of secession and secessionism”, Bulletin of Mariupol State University, Series Economics, vol. 19, pp. 92–104.
7. Panchenko, V. (2018), Hlobal'ni vymiry neoprotektsionimu: teoriia i praktyka [Global Neoprotection Dimensions: Theory and Practice], Ahrar Media Hrup, Kyiv, Ukraine.
8. Chmyr, O.  S., Panchenko, V.  H., Husyev, Yu.  V. and V.  I. Pyla (2013), Vitchyznyana praktyka ta svitovyy dosvid SEZ i TPR [Domestic practice and world experience of SEZ and TPD], Vistka, Kyiv-Dnipropetrovsʹk, Ukraine.
9. Panchenko, V. (2015), “New industrial politics of Ukraine as display of liberal economic patriotism”, The International relations. Series: Economic sciences, vol. 6, pp. 1-21.
10. Panchenko, V. (2018), “Neo-protectionist potentials of monetary policy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 27–33.
11. Panchenko, V. (2018), “Theoretical approaches to defining economic force and economic interests of a state as determinants of its economic policy (the case of neoprotectionism)”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 12–19.
12. Shnyrkov, O. Rogach, O., Reznikova, N. and Nanavov, A. (2020), “Ukraine’s export diversification: the impact of economic integration and disintegration”, Journal Global Policy and Governance, vol. 9, no. 1, pp. 3-18.
13. Osaulenko, O., Yatsenko, O., Reznikova, N. and Rusak, D. (2020), “The Productive Capacity of Countries Through the Prism of Sustainable Development Goals: challenges to international economic security and to competitiveness”, Financial and credit activity: problems of theory and practice, vol 2, no. 33, pp. 492-499.
14. Panchenko, V. and Nanavov, A. (2018), “Strategic modeling of GDP growth scenarios of Ukraine in the context of the implementation of the policy of neoprotectionism: projections of economic development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6560 (Accessed 12 June 2020).
15. Bulatova, O. and Panchenko, V. (2018), “Regional trade agreements and the dialecrtics of protectionism and liberalism: new vectors of competitiveness”, Bulletin of Mariupol State University, Series Economics, vol. 15, pp. 115–126.
16. The official site of 2020 Index of Economic Freedom (2020), available at: https://www.heritage.org/index/ (Accessed 12 June 2020)
17. Vikhrov, O. P. and Vikhrova, I. O. Teoriya derzhavy i prava [Theory of State and Law], Desna Polihraf, Chernihiv, Ukraine.
18. The official site of “Slovopedia” (2020), available at: http://slovopedia.org.ua/38/53382/380158.html (Accessed 12 June 2020)
19. Dudkina, O. and Dudkin P. (2012), “Regional socio-economic asymmetry: diagnostics and ways to overcome”, Halytsʹkyy ekonomichnyy visnyk, vol. 5, no. 38, pp. 21-27.
20. Kalyna, M. (2004), “Peculiarities of European integration policy of Ukraine”, Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, no. 2, pp 125-132.
21. The official site of Knowledge Management Center “Resource Center for Sustainable Local Development” (2020), available at: https://rozvytok.in.ua/library/848-(Accessed 18 June 2020)
22. Kolesnikov, O. A. (2016), “State regulatory policy and deregulation: economic and legal aspect”, Economic theory and law, no. 1, pp. 148-158.
23. Panchenko, V.H., (2017) “The closed loop of innovations as an instrument for innovation protectionism in the policy stimulating economic modernization: challenges to the creation of an innovative eco-system”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6144 (Accessed 20 June 2020)
24. Panchenko V. H. (2017), “World experience of using the potential of clusters as a tool to ensure economic modernization”, Materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Conference Proceedings of the International scientific-practical conference], Stratehichni oriyentyry rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Strategic guidelines for the development of Ukraine's economy], ONU named after I.I. Mechnikov, Odessa, Ukraine.
25. Panchenko V. H. (2017), “Asymmetries in labor productivity as a manifestation of global divergence of economic growth: conclusions for Ukraine”, Materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Conference Proceedings of the International scientific-practical conference], Produktyvna spromozhnistʹ natsiy: pryklad Ukrayiny [Productive capacity of nations: the example of Ukraine], IIR, Kyiv, Ukraine.
26. Panchenko, V., Kruvenko, V., Reznikova, N. and Nanavov, A. (2018), Ekonomichnyy patriotyzm. Stratehiya realizatsiyi natsionalʹnoho interesu dlya strimkoho rozvytku Ukrayiny [Economic patriotism. Strategy for realization of national interest for rapid development of Ukraine], Lira, Dnipro, Ukraine.
27. Rieznikova, N., “Innovatsiina model rozvytku natsionalnoi ekonomiky: otsinka startovykh mozhlyvostei ta zasobiv realizatsii” [Online], available at: www.academia.org.ua (Accessed 20 June 2020)
28. Vidyakina, M. and Reznikova, N. (2010), “The current global financial crisis in the destructive dimensions of investment pragmatism”, Bulletin of the National Bank of Ukraine, vol. 5, no. 171, pp. 23-27.
29. Reznikova, N., Rubtsova, M. and Rylach, N. (2018), “Institutional levers of the international competitiveness of the national innovation system: the problem of selecting the instruments for stimulation of innovating enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6699 (Accessed 19 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.14

№ 8 2020

Дата публікації: 2020-08-27

Кількість переглядів: 1797

Відомості про авторів

Н. В. Резнікова

д. е. н., професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

N. Reznikova

Doctor of Economic Sciences, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0003-2570-869X

Як цитувати статтю

Резнікова Н. В. Економічні механізми політики протидії сепаратизму та іредентизму в Україні: економічна безпека як детермінанта цілісності держави. Ефективна економіка. 2020. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8084 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.2

Reznikova, N. (2020), “Economic mechanisms of the policy for counteracting separatism and irredentism in Ukraine: economic security as a determinant of state integrity”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8084 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.