EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ: ОГЛЯДОВИЙ АНАЛІЗ
Т. Ф. Куценко, А. О. Вербицька

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.71

УДК: 336.1:352

Т. Ф. Куценко, А. О. Вербицька

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ: ОГЛЯДОВИЙ АНАЛІЗ

Анотація

В статті представлено оглядовий аналіз базового інструментарію, що вже створений за період 2014 – 2020 рр. та використовується для моделювання та оцінювання бюджетної спроможності об’єднаних територіальних громад (ОТГ) в Україні, які по завершенню реформи децентралізації управління мають стати територіальною основою нового адміністративно-територіального устрою країни, a також їх спроможність виступає одним із індикаторів ефективності реформи.
В статті акцентується, що бюджетну спроможність ОТГ можна як моделювати на перспективу – для майбутньої ОТГ, що планується при об’єднанні декількох територій (міст, сіл, селищ), щоб з’ясувати чи її створення дасть позитивні ефекти; так і оцінювати, розраховуючи її для діючих ОТГ, щоб бачити ефективність їх діяльності та потенційні можливості. Моделювання та оцінювання рівня спроможності стало складовою формування спроможних територіальних громад.
Ще з 2015 року була розпочата активна робота по моделюванню (або розрахунку на перспективу) бюджетної спроможності майбутніх ОТГ, яких в рамках Перспективного плану формування територій громад областей по факту на 1 лютого 2020 вже створено 982. Як важливий інструмент для моделювання спроможності майбутніх ОТГ, у 2018 році був розроблений спеціальний програмний комплекс – бюджетний калькулятор, який має певний алгоритм моделювання та вже активно використовується в практиці.
В статті наголошується, що у 2017 році з метою оцінювання спроможності ОТГ експертами фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України була розроблена модель, що згодом створила можливість представляти на постійній основі аналіз бюджетів ОТГ всіх 24 областей. Модель–2017 була вдосконалена та активно використовується нині для оцінювання спроможності діючих ОТГ. Саме бюджетна спроможність є базовим елементом, який оцінюється в рамках цієї моделі.
В статті, в якості прикладу, на базі використання результатів експертного аналізу бюджетів ОТГ по Вінницькій області за 2017-2019 роки, пропонується аналіз змін фактичної бюджетної спроможності п’яти обраних ОТГ, зокрема Калинівської ОТГ, що дає змогу зробити узагальнені висновки про ефекти, одержані від декількох років реформи децентралізації управління, насамперед, в частині бюджетної спроможності конкретних ОТГ.

Ключові слова: реформа децентралізації управління; моделювання бюджетної спроможності; оцінювання бюджетної спроможності; місцеві бюджети об’єднаних територіальних громад; бюджетний калькулятор.

Література

1. Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток територій: методичні підходи та результати оцінювання: наукова доповідь / наук. ред. д.е.н., проф. Сторонянської І.З. – Львів: ІРД НАНУ, 2018. – 144 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»)
2. Децентралізація. - [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://decentralization.gov.ua/about.
3. Те, чого ніколи не було в Україні: Уряд затвердив адмінтерустрій базового рівня, що забезпечить повсюдність місцевого самоврядування. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/news/12533
4. Методика формування спроможних територіальних громад. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF#Text
5. Експерти проаналізували бюджети об'єднаних громад кожної області за 2018 рік. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/news/10674
6. «Калькулятор розрахунку фінансової спроможності перспективної ОТГ». - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/finance/calculator
7. Офіційний сайт Новопетрівської сільської ради «Петрівська ОТГ - на фінішній прямій створення». - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://novipetrivtsi-rada.gov.ua/ua/news/pg/181019891434838_n/
8. Прес-центр ініціативи «Децентралізація», Експертний аналіз бюджетів ОТГ по кожній області - результати 9 місяців - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/news/10218
9. Оцінка фінансової спроможності 366-ти ОТГ за І півріччя 2017 року. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/15/Оцінка_фінансової_спроможності_366_ОТГ.pdf
10. Методика формування спроможних територіальних громад. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/A3_metodyka.pdf
11. Окремі показники виконання місцевих бюджетів ОТГ (95 ОТГ із 806 ОТГ) за 2019 рік. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/540/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_1.pdf
12. Оцінка фінансової спроможності 21 ОТГ Вінницької області за 2017 рік. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/100/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9E%D0%A2%D0%93.pdf
13. Окремі показники виконання місцевих бюджетів 34 ОТГ Вінницької області за 2018 рік. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/351/%D0%92I%D0%9D%D0%9D%D0%98%D0%A6_%D0%9A%D0%90_%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2_.pdf
14. Окремі показники виконання місцевих бюджетів 37 ОТГ Вінницької області за 2019 рік. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/551/%D0%92i%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86_%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_.pdf
15. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня спроможності територіальних громад // Міністерство розвитку громад та територій України. – 2019. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Metod.recom_.spromozhnist.gromad.pdf.

T. Kutsenko, A. Verbytska

MODEL BUILDING AND ASSESSMENT OF THE FISCAL CAPACITY OF UNITED LOCAL COMMUNITIES IN UKRAINE: A REVIEW ANALYSIS

Summary

The article presents an overview analysis of the basic toolkit that was created in the period of 2014-2020 and is used to model and evaluate the fiscal capacity of the united local communities (ULC) in Ukraine, which, upon completion of the decentralization reform, should become the territorial basis of the new administrative-territorial structure of the country, and, additionally, their capacity is one of the indicators of the effectiveness of the reform.
The article emphasizes that the fiscal capacity of ULCs can be modeled for the future – for the future ULC, which is planned in case of combining several territories (cities, villages, settlements), to find out whether its creation will have positive effects; also, it can be evaluated by calculating that for existing ULCs, to see the effectiveness of their activities and opportunities. Modeling and assessing the level of capacity has become a forming part of competent local communities.
Since 2015 active work has begun on model building (or calculating for the future) of the fiscal capacity of the future ULCs, which as of February 1, 2020, there were already created 982 in the framework of the Perspective Plan for the formation of community territories in the regions. As an important tool for modeling the capacity of future ULCs, in 2018 there was developed a special software package – fiscal calculator, which has a certain modeling algorithm and is already actively used.
The article notes that in 2017, in order to assess the capacity of ULCs by financial monitoring experts of the Central Office of Reforms at the Ministry of Regional Development, Construction and Housing of Ukraine, there was developed a model, which then created an opportunity to present on a regular basis the ULC budget analysis of all 24 regions. The model-2017 has been improved and is now actively used to assess the capacity of existing ULCs. It is the fiscal capacity that is the basic element that is assessed within this model.
The article, as an example, based on the results of expert analysis of budgets in ULCs of Vinnytsia region for 2017-2019, offers an analysis of changes in the actual fiscal capacity of five selected ULCs, namely Kalynivska ULC, which allows making generalized conclusions about the effects from several years of governance decentralization reform, primarily, in terms of the fiscal capacity of specific ULCs.

Keywords: decentralization reform of governance; model building of fiscal capacity; assessment of fiscal capacity; local budgets of united local communities; fiscal calculator.

References

1. Storonianska, I.Z. (2018), Detsentralizatsiia v Ukraini ta yii vplyv na sotsialno-ekonomichnyi rozvytok terytorii: metodychni pidkhody ta rezultaty otsiniuvannia: naukova dopovid [Decentralization in Ukraine and its impact on the socio-economic development of territories: methodological approaches and evaluation results: scientific report], IRD NANU, Lviv, Ukraine, P. 144.
2. Decentralization, [Online], available at: https://decentralization.gov.ua/about (Accessed 05 August 2020).
3. "What has never been in Ukraine: The government has approved a basic level administrative structure that will ensure the universality of local self-government", [Online], available at: https://decentralization.gov.ua/news/12533 (Accessed 05 August 2020).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine, "Methods of forming affluent territorial communities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF#Text (Accessed 05 August 2020).
5. "The experts analyzed the budgets of the united communities of each region for 2018", [Online], available at: https://decentralization.gov.ua/news/10674 (Accessed 05 August 2020).
6. "Calculator of financial capacity of perspective AH", [Online], available at: https://decentralization.gov.ua/finance/calculator (Accessed 05 August 2020).
7. Official site of Novopetrivska village council, " Petrovska OTG - at the finish line of creation", [Online], available at: https://novipetrivtsi-rada.gov.ua/ua/news/pg/181019891434838_n/ (Accessed 05 August 2020).
8. Press center of the initiative "Decentralization", "Expert analysis of AH budgets by oblast –results over 9 months", [Online], available at: https://decentralization.gov.ua/news/10218 (Accessed 05 August 2020).
9. "Assessment of the financial capacity of 366 AHs for the first half of 2017", [Online], available at: http://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/15/Otsinka_finansovoi_spromozhnosti_366_OTH.pdf (Accessed 05 August 2020).
10. "Methods of forming affluent territorial communities", [Online], available at: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/A3_metodyka.pdf (Accessed 05 August 2020).
11. " Some indicators of AH local budgets execution (95 AHs out of 806 AHs) for 2019", [Online], available at: https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/540/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_1.pdf (Accessed 05 August 2020).
12. "Assessment of the financial capacity of 21 AHs of Vinnytsia region for 2017", [Online], available at: https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/100/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9E%D0%A2%D0%93.pdf (Accessed 05 August 2020).
13. "Some indicators of the implementation of local budgets 34 AH Vinnytsia region for 2018", [Online], available at: https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/351/%D0%92I%D0%9D%D0%9D%D0%98%D0%A6_%D0%9A%D0%90_%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2_.pdf (Accessed 05 August 2020).
14. " Some indicators of execution of local budgets of 37 AH of Vinnytsia region for 2019" [Online], available at: https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/551/%D0%92i%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86_%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_.pdf (Accessed 05 August 2020).
15. Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine (2019), "Methodical recommendations for assessing the level of capacity of territorial communities", available at: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Metod.recom_.spromozhnist.gromad.pdf (Accessed 05 August 2020).

№ 8 2020

Дата публікації: 2020-08-27

Кількість переглядів: 1992

Відомості про авторів

Т. Ф. Куценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

T. Kutsenko

Ph.D., Associate Professor,National Economy and Public Administration Department,SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

ORCID:

0000-0002-4102-7184


А. О. Вербицька

студентка, Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ

A. Verbytska

student, National University of "Kyiv-Mohyla Academy", Kyiv

ORCID:

0000-0003-2445-8625

Як цитувати статтю

Куценко Т. Ф., Вербицька А. О. Моделювання та оцінювання бюджетної спроможності об’єднаних територіальних громад в Україні: оглядовий аналіз. Ефективна економіка. 2020. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8114 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.71

Kutsenko, T. and Verbytska, A. (2020), “Model building and assessment of the fiscal capacity of united local communities in Ukraine: a review analysis”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8114 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.