EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В. П. Варга

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.154

УДК: 338.2

В. П. Варга

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто діджиталізацію, як один з чинників конкурентоспроможності підприємства. Визначено актуальність даного питання. Здійснено контент-аналіз основного терміну «діджиталізація». Під дефініцією «діджиталізації» та сформульовано власне бачення поняття. Це процес систематизації, використання, обробки інформації у цифровий формат, з метою вдосконалення обслуговування споживачів у бізнес-середовищі.
Наголошується, що економічне зростання та трансформація відбуваються завдяки розширенню та більш зручному використанню цифрових технологій.
Підкреслюється, що нововведення призначаються для прискорення та полегшення роботи із значною базою інформації, для використання єдиної системи співпраці зі всіма підрозділами на підприємстві, а також налагодження взаємодії з клієнтами та постачальниками.
Визначено, що діджиталізація забезпечує підприємствам конкурентні переваги у всіх напрямах діяльності. Наголошено, що саме завдяки цьому суб’єкт господарювання забезпечить собі фінансову стабільність та рентабельність в майбутньому.

Ключові слова: діджиталізація; цифрові технології; підприємство; конкурентоспроможність; цифрові інновації; економічне зростання.

Література

1. Абакуменко О. Діджиталізація банківського сектору України // О. Абакуменко, А. Деркач, М. Корнєєва // Фінансові дослідження, № 1 (1) 2016 р. С.69-75. URL: https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/20.pdf (дата звернення 11.07.2020 р.)
2. Грибіненко О. Діджиталізація економіки в новій парадигмі цифрової трансформації / О. Грибіненко // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки», № 16, 2018р. С. 35-37. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3523 (дата звернення 12.07.2020р.)
3. Гудзь О., Федюнін С. Диджиталізація, як конкурентна перевага підприємств / О. Гудзь ,С. Федюнін, В. Щербина // «Економіка. Менеджмент. Бізнес» № 3 (29), 2019р. С.18-24. URL: http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/2215 (дата звернення 12.07.2020 р. )
4. Гуренко А. Напрями розвитку систем управління в умовах діджіталізації бізнесу в Україні. / А. Гуренко, О. Гашутіна // Економіка і суспільство. Випуск №19. Мукачівський державний університет, 2018 р. С.739-745.
5. Дубина М., Козлянченко О. Концептуальні аспекти дослідження сутності діджиталізації та її ролі в розвитку сучасного суспільства / М. Дубина, О. Козлянченко // Проблеми і перспективи економіки та управління. Випуск № 3 (19), 2019 р. С.21-32.
6. Король С. Діджиталізація економіки як фактор професійного розвитку / С. Король, Є. Польовик // «Modern Economics» Випуск №18, 2019 р. С.67-73. URL: http://217.77.213.157:8080/jspui/bitstream/123456789/6619/1/korol.pdf (дата звернення 13.07.2020 р.)
7. Лазебник Л. Діджиталізація економічних відносин як фактор удосконалення бізнес-процесів підприємства / Л. Лазебник // Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. Випуск №2, 2018 р. С.69-74.
8. Лазоренко Т. Діджиталізація як основний фактор розвитку бізнесу /Т. Лазоренко, І. Шолом // Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи». Випуск №1, 2020 р. C.50-51 URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201186 (дата звернення 13.07.2020р.)
9. Лігоненко Л. Зміст та механізм формування стратегії діджиталізації в бізнес-організаціях / Л. Лігоненко, А. Хріпко, А. Доманський // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Економічні науки. Випуск № 22 (62), 2 т., 2018 р. С. 21-24.
10. Устенко М. Діджиталізація: основа конкурентоспроможності підприємства в реаліях цифрової економіки / М. Устенко, А. Руських // Вісник економіки транспорту і промисловості. Випуск № 68. 2019 р. С.181-192.
11. Dynamics of high growth enterprises–“gazelles”–in Czech Republic /M. Krošláková, V. Kubičková, L. Jurkovičová, N. Kubiniy// Business Perspectives. – 2015. – №2. – р.27-35. URL: https://www.researchgate.net/profile/Lujza_Jurkovicova/publication/282679988_Dynamics_of_high_growth_enterprises-gazelles-in_Czech_Republic/links/56585f9708ae1ef9297db26a/Dynamics-of-high-growth-enterprises-gazelles-in-Czech-Republic. (дата звернення 19.08.2020 р).
12. Modern Content of Strategic Regional Development Potential / Kubiniy N., Marhitich V., Kosovilka T.// Economics and Business. – 2020 – №1. URL: http://eb.tsu.ge/?cat=nomer&leng=eng&adgi=945&title=Modern%20Content%20of%20Strategic%20Regional%20Development%20Potential (дата звернення 19.08.2020 р).

V. Varga

DIGITALIZATION AS ONE OF THE FACTORS OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS

Summary

The article considers digitalization as one of the factors of enterprise competitiveness. The relevance of this issue is determined. The content analysis of the basic term "digitalization" is carried out, the positive tendencies of enterprise development at application and use of digital technologies are considered and the analysis of influence of digitalization on activity of the enterprise is carried out.
Under the definition of "digitalization" we understand the process of using, applying, transferring and translating information into digital format. It is noted that economic growth and transformation are due to the expansion and more convenient use of digital technologies.
It is emphasized that the innovations are designed to speed up and facilitate the work with a large database, to use a single system of cooperation with all departments in the company, as well as to establish interaction with customers and suppliers. All the changes that occur during the introduction of innovative innovations lead to the improvement and optimization of the efficiency of the enterprise as a whole. It is analyzed that the digital economy and information innovations are the foundation of a new modern management system, which leads to the transformation of the enterprise in order to create new conditions that will provide significant benefits for effective and rapid change at minimal cost. It is determined that now digitalization leads not only to the emergence of new specialties, but also in general there are changes in the labor market.
It is revealed that in order to increase the impact of competitiveness, economic entities must create a strategy in which considerable attention is paid to the use of innovative solutions, while introducing scientific and technical innovations, applying intellectualization and effectively implementing digital innovations. All these actions are the driving factor of development, which implements and accelerates the profitable activities of the enterprise. It is analyzed that digitalization provides enterprises with competitive advantages in all spheres of activity and thanks to this the business entity will ensure a confident stability in the future.
Prospects for further research we see the directions of development of trade in the context of digitalization.

Keywords: digitalization; digital technologies; enterprise; competitiveness; digital innovations; economic growth.

References

1. Abakumenko O., Derkach A., Kornyeyeva M. (2016) “Digitalization of the banking sector of Ukraine ”. Finansovi doslidzhennya, [Online], vol. 1 (1) , pp. 9-75, available at URL: https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/20.pdf (Accessed 11 July 2020 ).
2. Grybinenko O. (2018) “Digitalization of the economy in a new paradigm of digital transformation”. Mizhnarodni vidnosyny seriya «Ekonomichni nauky» [Online], vol. 16, pp. 35-37, available at URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3523 (Accessed 12 July 2020 ).
3. Gudz O. ,Fedyunin S., Shherbyna V. (2019) “Digitalization as a competitive advantage of enterprises”. «Ekonomika. Menedzhment. Biznes», [Online], vol. № 3 (29), pp. 18-24, available at URL: http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/2215 (Accessed 12 July 2020 ).
4. Gurenko A., Gashutina O. (2018) “Directions of development of management systems in the conditions of digitalization of business in Ukraine”. Ekonomika i suspilstvo, Mukachivskyj derzhavnyj universytet, vol. 19, pp. 739-745.
5. Dubyna M., Kozlyanchenko O. (2019) “Conceptual aspects of the study of the essence of digitalization and its role in the development of modern society”. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya, vol. № 3 (19), pp. 21-32.
6. Korol S. (2019) “Digitalization of the economy as a factor of professional development”. «Modern Economics», [Online], vol. № 18, pp. 67-73, available at URL: http://217.77.213.157:8080/jspui/bitstream/123456789/6619/1/korol.pdf (Accessed 13 July 2020 ).
7. Lazebnyk L. (2018) “Digitalization of economic relations as a factor in improving business processes of the enterprise”. Ekonomichnyj visnyk. Seriya: finansy, oblik, opodatkuvannya, vol. 2, pp. 69-74.
8. Lazorenko T., Sholom I. (2020) “Digitalization as a major factor in business development”. Zbirnyk tez dopovidej Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi [Collection of abstracts of the International scientific-practical conference], Biznes, innovaciyi, menedzhment: problemy ta perspektyvy [Business, innovation, management: problems and prospects], Kiev, Ukraine, [Online], pp. 50-51, available at URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201186 (Accessed 13 July 2020 ).
9. Ligonenko L., Xripko A., Domanskyj A. (2018) “Content and mechanism of digitalization strategy formation in business organizations”. Mizhnarodnyj naukovyj zhurnal «Internauka». Ekonomichni nauky, vol. 22(62), t.2, pp. 21-24.
10. Ustenko M., Ruskyx A. (2019) “Digitalization: the basis of enterprise competitiveness in the realities of the digital economy”. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 68, pp.181-192.
11. Krošláková M., Kubičková V., Jurkovičová L., Kubiniy N. (2015) Dynamics of high growth enterprises–“gazelles”–in Czech Republic, [Online], №2. рp.27-35. available at URL: https://www.researchgate.net/profile/Lujza_Jurkovicova/publication/282679988_Dynamics_of_high_growth_enterprises-gazelles-in_Czech_Republic/links/56585f9708ae1ef9297db26a/Dynamics-of-high-growth-enterprises-gazelles-in-Czech-Republic (Accessed 19 August 2020 ).
12. Kubiniy N., Marhitich V., Kosovilka T.(2020) Modern Content of Strategic Regional Development Potential. Economics and Business. Tbilisi, Georgia [Online], №1. available at URL: http://eb.tsu.ge/?cat=nomer&leng=eng&adgi=945&title=Modern%20Content%20of%20Strategic%20Regional%20Development%20Potential (Accessed 19 August 2020 ).

№ 8 2020

Дата публікації: 2020-08-27

Кількість переглядів: 1856

Відомості про авторів

В. П. Варга

магістрант, ДвНЗ «Ужгородський національний університет»

V. Varga

Master student, Uzhgorod National University

ORCID:

0000-0001-7939-7626

Як цитувати статтю

Варга В. П. Діджиталізація як один з чинників конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8121 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.154

Varga, V. (2020), “Digitalization as one of the factors of enterprise competitiveness”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8121 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.154

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.