EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
І. М. Крекотень, Ю. С. Худолій

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.55

УДК: 336.77:365

І. М. Крекотень, Ю. С. Худолій

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Активізація ринку іпотечного кредитування є нагальною задачею відновлення як кредитного ринку так і економіки України загалом, а також формування фінансового ринку що відповідає сучасним потребам з відповідною структурою та інституціональними складовими. Становлення іпотечного ринку розв’язує як економічні завдання активізації та ефективного розподілу фінансових ресурсів, так і соціальні проблеми щодо залучення різних верств населення (особливо молоді) до задоволення своїх потреб через механізм фінансового ринку. Відповідно метою статті є аналіз поточного стану ринку іпотечного кредитування, визначення основних проблем доступності іпотечних кредитів, насамперед для молоді, що можуть бути вирішені за допомогою інструментів сек’юритизації іпотечних кредитів. Основною перешкодою, котра стримує розвиток іпотеки є висока вартість кредитних ресурсів одночасно з низькими доходами переважної частини населення країни. Банківське іпотечне кредитування на сьогодні знаходиться в стані, коли іпотечні кредиті є фактично недоступними для більшої частини населення. Аналіз банківських програм кредитування нерухомості показав, що найбільший термін кредитування за банківськими кредитними програмами є 20 років, а найбільша сума кредитних коштів – 2 млн. грн. за першого внеску в діапазоні 20–60%, при цьому жоден банк не пропонує особливих програм кредитування для молоді. Розгляд державних програм підтримки іпотечного кредитування свідчить, що вони функціонують, але здатні задовольнити попит тільки незначної кількості сімей, котрі відповідають вимогам програми та мають нагальну потребу у житлі. В Україні домінує депозитна модель фінансування, що значним чином обмежує обсяги іпотечного кредитування. Але з огляду на відносну бідність більшої частини населення України та традиційну недовіру до банківських інститутів, депозитна модель може забезпечувати лише допоміжне фінансування. Отже основними джерелами фінансових коштів повинні бути кошти, залучені за допомогою механізму рефінансування, тобто використання можливостей емісії іпотечних цінних паперів.

Ключові слова: житло; іпотечне кредитування; ринок іпотечного кредитування; молодіжне кредитування; сек’юритизація.

Література

1. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступа: https://bank.gov.ua.
2. Грошово-кредитна статистика НБУ [ Електронний ресурс ]. – Режим доступа: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms.
3. Krekoten I.M., Svіstun L.А., Khudolii Yu.S. Prospects of using security mechanism in the process of rehabilitation the building sphere in Ukraine // Іnternational Journal of Engineering & Technology, 7 (3.2) (2018). Р. 219-224 http://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/issue/view/345. DOI: 10.14419/ijet.v7i3.2.14406
4. Офіційний сайт Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.molod-kredіt.gov.ua.
5. Державна житлова політика в Україні: сучасний стан та перспективи реформування. – К.: Аналітичний центр CEDOS, 2019. – 132 с.
6. Положення «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року № 584 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-2001-п#Text.
7. Свистун Л.А., Довгаль Ю.С. Іпотечне кредитування в Україні: сучасні проблеми та фактори розвитку: [монографія]/ Л.А.Свистун, Ю.С.Довгаль – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 159с.

І. Krekoten, Y. Khudolii

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF MORTGAGE MARKET IN UKRAINE

Summary

The revitalization of the mortgage lending market is an urgent task to restore both the credit market and the Ukrainian economy as a whole. Also, a significant element forming the market that meets modern market needs with appropriate institutional structure and components. The emergence of the mortgage market solves both the economic tasks of activating and efficient distribution of financial resources and social problems of attracting various segments of the population (particularly young people) to address their needs using the financial market mechanism. Thus, the purpose of the article is to analyze the current state of the mortgage lending market, identify the main problems of the availability of mortgage loans, primarily for young people, which can be solved in the future using the tools of securitization of mortgage loans. The main obstacle hindering the development of mortgages is the high cost of credit resources at the same time as the low incomes of most of the country's population. Bank mortgage lending today is in a state where mortgage loans are unaffordable de facto for most of the population. An analysis of bank real estate lending programs showed that the longest term for bank lending programs is 20 years, and the largest amount of loan funds is 2 million hryvnias with a down payment in the range of 20-60%. However, no bank offers special lending programs for young people.
Consideration of government programs to support mortgage lending testifies to their functioning. But it can meet the demand of only a small number of families that meet the program's requirements and have an urgent need for housing. In Ukraine, the deposit financing model dominates and this significantly limits the volume of mortgage lending. But given the relative poverty of the majority of the Ukrainian population and the traditional distrust of banking institutions, the deposit model can only provide auxiliary financing. So, the basic sources of funds should be funds raised through the refinancing mechanism, that is, using the possibilities of issuing mortgage-backed securities. The use of this instrument makes it possible to minimize the dependence of banks on interbank lending, on refinancing of the central bank and to reduce the cost of credit resources.

Keywords: housing; mortgage lending; mortgage market; youth lending; securitization.

References

1. The official site of National Bank of Ukraine (2020), available at: https://bank.gov.ua (Accessed 25 Aug 2020).
2. The official site of National Bank of Ukraine (2020), “Monetary statistics”, available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms (Accessed 25 Aug 2020).
3. Krekoten, I.M. Svіstun, L.А. and Khudolii, Yu.S. (2018) “Prospects of using security mechanism in the process of rehabilitation the building sphere in Ukraine”, Іnternational Journal of Engineering & Technology, vol. 7 (3.2), pp. 219-224, available at: http://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/issue/view/345 (Accessed 27 Aug 2020).
4. The official site of The State Fund for Support of Youth Housing Construction (2020), available at: https://www.molod-kredit.gov.ua/ (Accessed 25 Aug 2020).
5. CEDOS (2019) Derzhavna zhytlova polityka v Ukraini: suchasnyj stan ta perspektyvy reformuvannia [State housing policy in Ukraine: current status and prospects for reform], Analitychnyj tsentr CEDOS, Kyiv, Ukraine.
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2001), Regulation “On the procedure for granting preferential long-term credits to young families and single young people for construction (reconstruction) and housing”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-2001-п#Text (Accessed 25 Aug 2020).
7. Svistun, L. and Dovgal, Y. (2014), Ipotechne kredytuvannia v Ukraini: suchasni problemy ta faktory rozvytku [Mortgage lending in Ukraine: current problems and factors of development], PoltNTU, Poltava, Ukraine.

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 3353

Відомості про авторів

І. М. Крекотень

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

І. Krekoten

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking Business and Tax, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

ORCID:

0000-0003-0107-2359


Ю. С. Худолій

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Y. Khudolii

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking Business and Tax, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

ORCID:

0000-0002-6962-3236

Як цитувати статтю

Крекотень І. М., Худолій Ю. С. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8181 (дата звернення: 19.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.55

Krekoten, І. and Khudolii, Y. (2020), “Current state and prospects of mortgage market in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8181 (Accessed 19 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.