EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

MODERN APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF WAYS OF DEVELOPMENT OF FAMILY FARMS IN THE HENAN PROVINCE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Niu Lichen, Hu Zetao

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.150

УДК: 338

Niu Lichen, Hu Zetao

MODERN APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF WAYS OF DEVELOPMENT OF FAMILY FARMS IN THE HENAN PROVINCE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Summary

The report of the 19th National Congress of the Communist Party of China puts forward the concept of high-quality development in the new era and the strategy of rural revitalization, and family farm is an important part of Rural Revitalization and promoting the development of agricultural economy. Family farm not only insists on the basic position of family management, but also overcomes the shortcomings of traditional small-scale management of farmers. It is an effective way to develop moderate scale management of land. The current family farm in China refers to a new type of agricultural operation subject that takes family members as the main labor force, engaged in large-scale, intensive and commercialized agricultural production and management, and takes agricultural income as the main source of family income, and operates and develops under the land "collective ownership" and does not change the current family contract management mode. In the process of the rapid development of modern agriculture, the innovation of agricultural management mechanism and the cultivation of family farms play an important role in promoting the efficiency of agricultural production and economic benefits, and also in promoting the implementation of large-scale and intensive agricultural management in China. The emergence of family farms has changed the traditional mode of production and management, and has provided an alternative direction for the development of agriculture in China. It has become one of the new agricultural management subjects.
This research analyzes the current situation and problems of development of family farms in Henan Province, formed and proposed appropriate countermeasures to eliminate them: formulate and implement appropriate measures to manage loans, increase the share of innovative financial products; to popularize the land policy, to improve the market mechanism, to formulate the reasonable norms, to calculate expenses and to define mechanisms of economic compensation of transfer of the earth; to strengthen the professional training of employees and combine modern experience in breeding and production technologies; optimize agricultural insurance to avoid risks.

Keywords: agricultural management; family farm; development; land policies; revitalization.

References

1. Wang, Hui and Yang, Chaoxian (2018), “Analysis of land transfer characteristics and influencing factors of farmers in traditional agricultural areas ”, Jiangsu agricultural science, vol. 5, pp. 358-362.
2. Yuan, Meng and Yi, Xiaoyan (2017), “The current situation problems and cultivation suggestions of family farm development in China: Based on 343000 samples in the special survey of the Ministry of agriculture”, China's agricultural resources and zoning, vol. 6, pp. 184-188.
3. Xia, Zhuzhi (2014), “Family farm: current situation, challenge and Enlightenment: an empirical survey of Pingzhen, Fanchang County, Anhui Province”, Journal of the Party School of the CPC Ningbo Municipal Committee, vol. 4, pp. 92-99.
4. Cheng, Chunli (2015), “An empirical analysis on the development status and Countermeasures of family farms in Henan Province: Based on the sampling survey of ten counties (cities) in Henan Province”, Reform and strategy, No. 10, pp. 105-110.
5. Liu, Zhaoyong (2015), “Investigation and Analysis on the growth conditions and policy support of family farms: Based on the typical investigation in Henan Province”, Research world, vol. 1, pp. 27-31.
6. Jiang, Bo (2013), “Research Report on the development of family farms in Liaoning Province”, Agricultural economy, vol. 11, pp. 9-10.
7. Guan, Fuxin (2018), “Study on land management scale of grain family farm in North China Plain: Taking Henan Province as an example”, China's rural economy, vol. 10, pp. 22-38.
8. Jiang, Yonghong and Qi, Mingxia (2018), “Generation mechanism, personal endowment and family farmer cultivation”, China population, resources and environment, vol. 5, PP. 170-176.
9. Zhu, Qizhen (2014), “On family farms: advantages, conditions and scale”, Agricultural economic issues, vol. 7, pp. 11-17.
10. Zhang, Chaohua and Huang, Yang (2017), “Investigation and Research on some key issues in the development of family farms”, Economic development, vol. 7, PP. 81-87.

Ню Лічен, Хе Цзетао

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ СІМЕЙНИХ ФЕРМ В ПРОВІНЦІЇ ХЕНАНЬ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Анотація

В умовах чинного законодавства Китаю сформовано концепцію високоякісного перспективного розвитку та стратегію відродження сільських територій. Сімейне фермерське господарство ідентифіковано важливою частиною відродження сільських територій та сприяння розвитку аграрного сегменту економіки. Даний спосіб ведення господарства має в собі не лише основні позиції сімейного управління, але й долає недоліки традиційного управління дрібними фермерами. Це дієвий спосіб розвитку ефективного землекористування. Сучасна сімейна ферма в Китаї відноситься до нового типу діяльності в аграрному секторі, яка поєднує членів сім’ї в якості основної робочої сили, займається невеликим, інтенсивним та комерційним сільськогосподарським виробництвом та управлінням. Фінансовий результат даного виду діяльності виступає основним джерелом сімейного доходу, і функціонує та розвивається в межах колективної власності на землю і не змінює поточний режим управління сімейними контрактами. Процес сталого розвитку сучасного агровиробництва, запровадження інноваційного механізму управління та розвитку сімейних ферм відіграють важливу роль у підвищенні ефективності сільськогосподарського виробництва та фінансових показників діяльності, а також у сприянні реалізації масштабних та інноваційних рішень в управлінні сільським господарством Китаю. Виникнення сімейних фермерських господарств змінило традиційний спосіб виробництва, господарювання та створило альтернативний напрямок розвитку сільського господарства Китаю. Це стало одним із нових векторів розвитку управління аграрним сектором економіки.
У даній науковій роботі проаналізовано поточну ситуацію та проблеми розвитку сімейних ферм у провінції Хенань, сформовано та запропоновано відповідні контрзаходи щодо їх усунення: сформулювати та запровадити відповідні заходи щодо управління позиками, збільшити частку інноваційних фінансових продуктів; популяризувати земельну політику, вдосконалити ринковий механізм, сформулювати обґрунтовані норми, розрахувати витрати та визначити механізми економічної компенсації передачі землі; посилити професійну підготовку працівників та поєднати сучасний досвід в селекції та технологіях виробництва; оптимізувати сільськогосподарське страхування для уникнення ризиків.

Ключові слова: управління сільським господарством; сімейна ферма; розвиток; земельна політика; активізація.

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 2440

Відомості про авторів

Niu Lichen

Postgraduate student, Sumy National Agrarian University, Sumy

Ню Лічен

аспірант, Сумський національний аграрний університет, Суми

ORCID:

0000-0003-0481-846X


Hu Zetao

Postgraduate student, Sumy National Agrarian University, Sumy

Хе Цзетао

аспірант, Сумський національний аграрний університет, Суми

ORCID:

0000-0001-6661-96993

Як цитувати статтю

Lichen, Niu and Zetao, Hu (2020), “Modern approaches to the assessment of ways of development of family farms in the henan province of the people's republic of china”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8196 (Accessed 19 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.150

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.