EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЯ СКЛАДАННЯ ПРОГНОЗІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ
Г. А. Братусь

УДК: 338.27:330.341.1

Г. А. Братусь

МЕТОДОЛОГІЯ СКЛАДАННЯ ПРОГНОЗІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Обґрунтовано доцільність та необхідність створення моделі оцінки визначення рівня розвитку об'єктів інтелектуальної власності держави та її регіонів, які необхідні при формуванні стратегії розвитку інтелектуальної діяльності в заданому напрямку. Виділено основні показники розвитку сфери інтелектуальної власності на основі кількісних характеристик. Проведено ідентифікаіцю методичного інструментарію прогнозування інтелектуального розвитку вітчизняної економіки на основі аналізу існуючих формалізованих і неформальних методичних підходів до прогнозування (статистичних методів прогнозування, методів моделювання, методів прогнозування на основі аналізу патентної та науково-технічної інформації, методів нормативного прогнозування, евристичних методів прогнозування, методів економіко-математичного моделювання, верифікаційного моделювання, форсайт-прогнозування, метод критичних технологій та випередженого рогнозування). Представлено та адаптовано механізм прогнозування рівня інтелектуального розвитку вітчизняної економіки на основі методу статистичних рівнянь залежностей із виділенням факторних ознак за компонентами (сфера науки, освіти, інформаційних технологій, інтелектуальної власності) та дозволяє визначити величину та дослідити характер їх прогнозної зміни, спрогнозувати загальний рівень інтелектуального розвитку економіки України та її областей. Наведено систематизацію алгоритмів для розрахунку параметрів рівнянь залежностей, використовуваних для прогнозування інтелектуального розвитку вітчизняної економіки.

H. Bratus

METHODOLOGY OF MAKING FORECASTS OF INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC ECONOMY

Summary

The expediency and necessity of creating a model for assessing the level of development of intellectual property of the state and its regions, which are necessary in the formation of a strategy for the development of intellectual activity in a given direction, are substantiated. The main indicators of intellectual property development on the basis of quantitative characteristics are highlighted, namely, the number of applications for the issuance of patents and trademark registration, the patentability of intellectual property; qualitative characteristics are represented by indicators of financial support of intellectual property (gross expenditures on research and development, the amount of funding for innovation and investment in intellectual property), performance indicators that characterize the state of development of intellectual property in Ukraine in the internationally competitive space. Identification of methodological tools for forecasting the intellectual development of the domestic economy based on the analysis of existing formalized and informal methodological approaches to forecasting (statistical forecasting methods, modeling methods, forecasting methods based on the analysis of patent and scientific and technical information, normative forecasting methods, heuristic forecasting methods) - mathematical modeling, verification modeling, foresight forecasting, the method of critical technologies and advanced forecasting). The quality of forecasts largely depends on the proper choice and application of forecasting methods that should take into account the specifics of time, space and technology. The mechanism of forecasting the level of intellectual development of the domestic economy on the basis of the method of statistical equations of dependences with the selection of factor characteristics by components (science, education, information technology, intellectual property) and allows to determine the magnitude and study the nature of their forecast change economy of Ukraine and its regions. Systematization of algorithms for calculation of parameters of equations of dependences used for forecasting of intellectual development of domestic economy is resulted.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 3757

Відомості про авторів

Г. А. Братусь

к. е. н., заступник директора-декан Навчально-наукового інституту менеджменту, економіки та фінансів, ПрАТ «ВНЗ» Міжрегіональна Академія управління персоналом

H. Bratus

PJSC «Higher Educational Institution «Interregional Academy of Personnel Management»

Як цитувати статтю

Братусь Г. А. Методологія складання прогнозів інтелектуального розвитку вітчизняної економіки. Ефективна економіка. 2018. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8305 (дата звернення: 29.05.2022).

Bratus, H. (2018), “Methodology of making forecasts of intellectual development of the domestic economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8305 (Accessed 29 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.