EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

RESEARCH OF BIOPHARMACEUTICAL CLUSTERS DEVELOPMENT IN EU COUNTRIES
R. Sahaidak-Nikitiuk, S. Barnatovych, N. Demchenko

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.2

УДК: 658.7:656

R. Sahaidak-Nikitiuk, S. Barnatovych, N. Demchenko

RESEARCH OF BIOPHARMACEUTICAL CLUSTERS DEVELOPMENT IN EU COUNTRIES

Summary

The article analyzes the current state of clustering development in European countries. It has been determined that clusters correspond to the modern approach in economics and are one of the options for the development of high-tech industries. The branch direction of clustering of the EU countries is investigated: electronic technologies and communication, informatics, biotechnologies and bioresources, pharmaceuticals and cosmetics, public health services, agro-production and food production, oil and gas complex and chemistry, mechanical engineering, electronics, communications and transport, power, construction and development, light industry, forest complex. European countries are analyzed by the number of registered biopharmaceutical clusters, their features and examples of clusters in relation to the studied countries. The countries under consideration include Austria, Belgium, Great Britain, Denmark, Estonia, Spain, Italy, Germany, the Netherlands, Hungary, Finland, France, Switzerland. The rank of the European country in the FT Europe-500 rating according to the total market clustering of biopharmaceutical clusters is studied. The specialization of biopharmaceutical clusters Munich, Berlin, Graz, Utrecht, Lelystad, Frankfurt, Mailand, Ghent, Vienna Biocenter, Berkshire, Oresund, Bio-valley has been studied. The definition of "biopharmaceutical cluster" and the purpose of its creation are proposed. The main distinctive features of the cluster approach in pharmacy and biotechnology are formed, the main of which is the possibility of developing innovative drugs with their subsequent production. The advantages of clustering are investigated. That is, the unification of subjects of production, distribution and sale of medicines, science and education, based on the mechanisms of public-private partnership. The goals of creating a biopharmaceutical cluster are determined. The interaction of the participants of the biopharmaceutical cluster in economic, organizational, managerial, social, legal, technical-technological, innovative, informational and ecological directions is determined. The effects of the functioning of the biopharmaceutical cluster for end users, cluster members and the regional economy are formed.

Keywords: cluster; biopharmaceutical cluster; high-tech production; EU; partners.

References

1. Cortright J. Making Sense of Clusters: Regional Competitiveness and Economic Development / J. Cortright. – Washington, DC: Brookings Institution Metropolitan Policy Program. 2006.
2. Ketels Ch. Clusters, Cluster Policy, and Swedish Competitiveness in the Global Economy / Ch. Ketels. – Stockholm, 2009. – 66 р.
3. Porter М. Strategy and the Internet / М. Porter // Harvard Business Review. – 2001. – March. – P. 62–78.
4. Porter M.E. Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility / M.E. Porter, M.R. Kramer // Harvard Business Review. – 2006. – December. – P. 78–92.
5. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер. – M.: Международные отношения, 1993. – 896 с.
6. Sölvell Örjan. The Cluster Initiative Greenbook / Örjan Sölvell, Göran Lindquist, Christian Ketels [Електронний ресурс]. – Bromma tryck AB, Stockholm, 2000. Режим доступу: http://www.cluster-research.org/greenbook.htm.
7. Sölvell Örjan. Clusters – Balancing Evolutionary and Constructive Forces [Електронний ресурс] / Örjan Sölvell. 2-d ed. – Ödeshög, January, 2009. Режим доступу: http://www.cluster-research.org/redbook.htm.
8. Скоч А. Международный опыт формирования кластеров [Електронний ресурс] / А. Скоч. – Режим доступу: http://www.intelros.ru/2007/ 04/04/aleksandr_skoch_mezhdunarodnyjj_opyt_formirovanija_klasterov.html
9. The concept of clusters and cluster policies and their role for competitiveness and innovation: main statistical results and lessons learned // Commission Staff Working Document SEC (2008) 2637. – Luxembourg, 2008. – 81 р.
10. Ленчук Е.Б. Кластерный подход в стратегии инновационного развития зарубежных стран [Електронний ресурс] / Е.Б. Ленчук, Г.А. Власкин. – Режим доступу: http://www.innoclusters.ru/uploaded/docs/ljenchuk.pdf.
11. The 2018 EU Industrial R & D Investment Scoreboard. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. – 104 р.
12. European observatory for clusters and industrial change [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.clusterobservatory.eu
13. Рекорд С.И. Развитие промышленно-инновационных кластеров в Европе / С.И. Рекорд. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 109 с.
14. Irish Biopharma Clusters 2009. A guide to Irish companies active in the pharmaceutical and biotechnology sectors. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.biotechnologyireland.com/SITE/UPLOAD/DOCUMENT/BioclusterBooklet.pdf
15. Financial Times Global 500 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ft.com/reports/ft500-2010
16. Сагайдак-Нікітюк Р.В. Перспективи та проблеми реалізації кластерної моделі розвитку фармації в Україні / Р.В. Сагайдак-Нікітюк, О.В. Посилкіна // Логистика: проблемы и решения. – 2012. – № 2. – С. 32–39.
17. Сагайдак-Нікітюк Р.В. Фармацевтичний регіональний кластер як сучасна модель розвитку вітчизняного фармацевтичного виробництва / Р.В. Сагайдак-Нікітюк // Професійне управління та інвестиції в систему охорони здоров’я: Український вимір : зб. наук. праць за матеріалами першої Всеукр. наук.-практ. конф. – Х. : Вид-во «Точка», 2011. – С. 131–134.

Р. В. Сагайдак-Нікітюк, С. В. Барнатович, Н. В. Демченко

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ БІОФАРМАЦЕВТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ В КРАЇНАХ ЄС

Анотація

У статті проведено аналіз сучасного стану розвитку кластеризації в країна Європи. Визначено, що кластери відповідають сучасному підходу в економіці та є одним з варіантів розвитку високотехнологічних виробництв. Досліджено галузеве спрямування кластеризації країн ЄС, а саме, а саме електронні технології і зв'язок, інформатика, біотехнології та біоресурси, фармацевтика і косметика, охорона здоров'я, агровиробництво і харчове виробництво, нафтогазовий комплекс та хімія, машинобудування, електроніка, комунікації і транспорт, енергетика, будівництво і девелопмент, легка промисловість, лісовий комплекс. Проаналізовано Європейські країни за кількістю зареєстрованих біофармацевтичних кластерів, їх особливості та наведено приклади кластерів стосовно досліджуваних країн. До досліджуваних країн належать Австрія, Бельгія, Великобританія, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Німеччина, Нідерланди, Угорщина, Фінляндія, Франція, Швейцарія. Досліджено ранг країни Європи в рейтингу FT Europe-500 за сумарною ринковою кластеризацією біофармацевтичних кластерів. Вивчено спеціалізацію біофармацевтичних кластерів München, Berlin, Graz, Utrecht, Lelystad, Frankfurt, Mailand, Gent, Vienna Biocenter, Berkshire, Oresund, Bio-valley. Запропоновано дефеніцію «біофрмацевтичний кластер», тобто об’єднання суб’єктів виробництва, дистрибуції та реалізації лікарських засобів, науки й освіти, на підставі механізмів приватно-державного партнерства. Визначено мету створення біофармацевтичного кластеру. Сформовані основні відмінні риси кластерного підходу в фармації та біотехнології, до головної з яких віднесено можливість розробки інноваційних лікарських засобів з наступним їх виробництвом. Досліджено переваги кластеризації. Визначено взаємодію учасників біофармацевтичного кластера за економічним, організаційним, управлінським, соціальним, правовим, техніко-технологічним, інноваційним, інформаційним та екологічним напрямками. Сформовано ефекти від функціонування біофармацевтичного кластера для кінцевих споживачів, учасників кластеру та регіональної економіки.

Ключові слова: кластер; біофармацевтичний кластер; високотехнологічне виробництво; ЄС; партнери.

Література

1. Cortright, J. (2006), Making sense of clusters: Regional competitiveness and economic development, Brookings Institution Metropolitan Policy Program Washington, USA.
2. Ketels, Ch. (2009), Clusters, Cluster Policy, and Swedish Competitiveness in the Global Economy, Stockholm, Sweden.
3. Porter, М. (2001), “Strategy and the Internet”, Harvard Business Review, March, pp. 62–78.
4. Porter, M. E. and Kramer, M. R. (2006), “Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility”, Harvard Business Review, December, pp. 78–92.
5. Porter, M. (1993), Mezhdunarodnaia konkurentsyia [International competition], Moscow, Russia.
6. Sölvell, Ö. Lindquist, G. and Ketels, Ch. (2000), “The Cluster Initiative Greenbook”, available at: http://www.cluster-research.org/greenbook.htm, (Accessed 4 October 2020).
7. Sölvell, Ö. (2009), “Clusters – Balancing Evolutionary and Constructive Forces”, available at: http://www.cluster-research.org/redbook.htm, (Accessed 4 October 2020).
8. Scotch, A. (2007), Mezhdunarodnyj opyt formyrovanyia klasterov “International experience of cluster formation”, available at: http://www.intelros.ru/2007/04/04/aleksandr_skoch_mezhdunarodnyjj_opyt_ formirovanija_klasterov.html, (Accessed 4 October 2020).
9. Commission Staff Working Document SEC (2008), The concept of clusters and cluster policies and their role for competitiveness and innovation: main statistical results and lessons learned, Commission Staff Working Document SEC, Luxembourg.
10. Lenchuk, E.B. and Vlaskin G.A. (2018), “Cluster approach in the strategy of innovative development of foreign countries”, available at: http://www.innoclusters.ru/uploaded/docs/ljenchuk.pdf, (Accessed 4 October 2020).
11. European Union (2018), The 2018 EU Industrial R & D Investment Scoreboard, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
12. Cluster Observatory (2020), “European observatory for clusters and industrial change”, available at: http://www.clusterobservatory.eu (Accessed 4 October 2020).
13. Record, S.I. (2010), Razvytye promyshlenno-ynnovatsyonnykh klasterov v Evrope [Development of industrial and innovative clusters in Europe], Publishing house SPbGUEF, Saint-Petersburg, Russia.
14. Irish Biopharma Clusters (2009), “A guide to Irish companies active in the pharmaceutical and biotechnology sectors”, available at: http://www.biotechnologyireland.com/SITE/UPLOAD/DOCUMENT/BioclusterBooklet.pdf, (Accessed 4 October 2020).
15. Financial Times (2010), “Global 500”, available at: http://www.ft.com/reports/ft500-2010, (Accessed 4 October 2020).
16. Sahaidak-Nikitiuk, R.V. and Posilkina O.V. (2012), “Prospects and problems of realizing a cluster model for the development of pharmaceuticals in Ukraine”, Logistika: problemy i resheniya, vol. 2, pp. 32–39.
17. Sahaidak-Nikitiuk, R. V. (2011), “Pharmaceutical regional cluster as a current model for the development of a vichiznya pharmaceutical vyrobnitstva”, Profesijne upravlinnia ta investytsii v systemu okhorony zdorov'ia: Ukrains'kyj vymir. Zbirka naukovykh prats' za materialamy pershoi Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii [Professional management and investment in the health protection system. Collection of scientific works on the materials of the first All-Ukrainian scientific-practical conference], Kharkiv, Ukraine, pp. 131–134.

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 4435

Відомості про авторів

R. Sahaidak-Nikitiuk

Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Economics of Enterprise, National University of Pharmacy

Р. В. Сагайдак-Нікітюк

д. ф. н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Національний фармацевтичний університет

ORCID:

0000-0002-9337-7741


S. Barnatovych

PhD of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Drug Technology, Organization and Economics of Pharmacy, PP «Lugansk State Medical University»

С. В. Барнатович

к. ф. н., доцент, доцент кафедри технології ліків, організації та економіки фармації, ДЗ «Луганський державний медичний університет»

ORCID:

0000-0003-0752-3544


N. Demchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Organization and Economics of Pharmacy, National University of Pharmacy

Н. В. Демченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри організації і економіки фармації, Національний фармацевтичний університет

ORCID:

000-0001-5915-0087

Як цитувати статтю

Sahaidak-Nikitiuk, R., Barnatovych, S. and Demchenko, N. (2020), “Research of biopharmaceutical clusters development in eu countries”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8308 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.