EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА: ДОСВІД ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
І. А. Нечаєва, Д. С. Рощина

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.82

УДК: 334.7

І. А. Нечаєва, Д. С. Рощина

ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА: ДОСВІД ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Анотація

У статті досліджено практичний досвід Великобританії щодо використання організаційно-фінансового механізму державно-приватного партнерства. Розглянуто нормативно-правове та інституційне забезпечення функціонування організаційно-фінансового механізму державно-приватного партнерства, основні положення чинних цільових програм розвитку державно-приватного партнерства, охарактеризовано критерії реалізації проектів державно-приватного партнерства, досліджено створення та діяльність першого в світовій історії центру розвитку державно-приватного партнерства, який отримав назву Partnerships United Kingdom, визначено його функції; охарактеризовано теоретико-методологічні засади державно-приватного партнерства та основні напрямки їх розробки.
Метою статті є дослідження європейського досвіду щодо використання організаційно-фінансового механізму державно-приватного партнерства на прикладі Великобританії та можливості його подальшого використання в Україні.
Для проведення дослідження були застосовані діалектичний метод, методи аналізу та синтезу, порівняльний та історичний методи. В якості матеріалів дослідження використовувались документи та матеріали міжнародних організацій, британських інституцій, які забезпечують реалізацію державно-приватного партнерства, напрацювання вітчизняних та закордонних науковців.
Дослідження зарубіжних фахівців, присвячені розробці і вдосконаленню інструментів державно-приватного партнерства, а також досвід реалізації реальних проектів допомагають знайти оптимальне поєднання між державним і ринковим регулюванням в питаннях реалізації соціальних та інфраструктурних проектів.
Для багатьох країн накопичений в Великобританії досвід розвитку ДПП став еталонним зразком для наслідування. Інтеграція запозиченого досвіду повинна проводитися з урахуванням національних особливостей. Вивчення досвіду Великобританії та інших країн, аналіз їх реформ, що проводяться в сфері організації та фінансування ДПП-проектів, є затребуваним і конструктивним напрямком в розробці комплексної стратегії розвитку державно-приватного партнерства в Україні.

Ключові слова: державно-приватне партнерство; організаційно-фінансовий механізм; цільові програми; проекти державно-приватного партнерства; центр розвитку державно-приватного партнерства.

Література

1. Нечаєва І. А., Рощина Д. С. Основні риси та форми державно-приватного партнерства в Україні. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, 13–17 квітня 2020 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка». 2020. Запоріжжя. С. 225-227.
2. Akintoye A., Beck M., Hardcastle C., Public-Private Partnerships: Managing Risks and Opportunities, Blackwell Science, Oxford, UK; Malden, MA, 2003.
3. Hodge G., Greve C., Public-Private Partnerships: An International Performance Review, Public Administration Review, 2007. pp. 37–49.
4. Єфименко Т.І., Черевиков Є.Л., Павлюк К.В. Державно-приватне партнерство в системі регулювання економіки : монографія; за заг. ред. чл.-кор. НАНУ Т. І. Єфименко ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2012. 372 с.
5. Комарницька Г. О. Класифікація проектів державно-приватного партнерства. Бізнес Інформ. 2019. № 5. C. 50–55.
6. Офіційний сайт Комісії Організації Об’єднаних Націй з соціально-економічного розвитку. URL: http://www.unescap.org/our-work/transport/financing-and-private-sector-participation/public-private-partnership-course (дата звернення: 20.10.2020).
7. Farrugia C., Reynolds T., Orr R. J. Public-Private Partnership Agencies: a Global Perspective, Collaboratory for Research on Global Projects, Stanford, CA, 2008. URL: https://gpc.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj8226/f/wp039_0.pdf
8. Делмон Дж. Государственно-частное партнёрство в инфраструктуре: практическое руководство для органов государственной власти. Москва: Мировой банк, 2010. 214 с.
9. Website United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP): Private Finance Initiative (PFI). URL: https://www.unescap.org/ttdw/ppp/ppp_primer/2262_b_private_finance_initiative_pfi.html (дата звернення: 25.10.2020).
10. Website the PPP Reference Guide: Quantitative Assessment User Guide (Value for Money Assessment). URL: https://library.pppknowledgelab.org/documents/4331?ref_site=ppiaf&restrict_documents=false&restrict_pages=true&site_source%5B%5D=PPIAF&topic%5B%5D=Value%20for%20Money%20%28VFM%29 (дата звернення: 26.10.2020).
11. Public-private partnership Legal Resource Center : Value for Money Assessment Guidance. URL: https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/united-kingdom-value-money-assessment-using-private-finance (дата звернення: 26.10.2020).
12. Офіційний сайт Центру розвитку ДДП Великобританії. URL: https://www.gov.uk/government/organisations/infrastructure-uk (дата звернення: 22.10.2020).
13. Akintoye A., Hardcastle C., Beck M., Chinyio E., Achieving best value in private finance initiative project procurement., Construction Management and Economics, vol. 21 (5), 2003. pp. 461-470.
14. Dixon T., Pottinger G., Jordan A., Lessons from the private finance initiative in the UK: Benefits, problems and critical success factors, Journal of Property Investment & Finance. 2005. vol. 5, pp. 412–423.
15. Офіційний сайт Казначейства Великобританії. URL: https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury (дата звернення: 20.10.2020).
16. Berg S.V., Pollitt M.G., Tsuji, M., Private Initiatives in Infrastructure: Priorities, Incentives, and Performance, Edward Elgar Publishing. Northhampton, UK. 2002.
17. Torres L., Pina V. Public-Private Partnership and Private Finance Initiatives in the EU and Spanish Local Governments, European Accounting Review, [Online], vol. 10 (3). URL: http://www.researchgate.net/publication/24080041_Public-private_partnership_and_private_finance_initiatives_in_the_EU_and_Spanish_local_governments (дата звернення: 26.10.2020).
18. The official website of the UK Parliament: Private Finance Initiative. Seventeenth Report of Session 2010–12. URL: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/1146.pdf (дата звернення: 27.10.2020).
19. Brixi H.P., Schick A. Government at Risk: Contingent Liabilities and Fiscal Risk, The World Bank and Oxford University Press, Washington, DC; New York, NY. URL : https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15233/multi0page.pdf?sequence=1 (дата звернення: 28.10.2020).
20. Her Majesty's Treasury. PFI: strengthening long-term partnership, London, 2006. URL: https://www2.unece.org/wiki/download/attachments/23758291/Treasury%20-%20PFI%20Strenghtening%20long%20term%20partnerships.pdf?api=v2 (дата звернення: 27.10.2020).
21. Hodges R. Accounting for the Private Finance Initiative: Birth, Growth, Death and Resurrection, University of Birmingham, UK, 2013. URL: http://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/business/accounting-finance/ron-hodges-inaugural.pdf (дата звернення: 28.10.2020).
22. Encinas J. Partnerships UK, 2009. URL: http://www.oecd.org/gov/budgeting/42345044.pdf (дата звернення: 28.10.2020).
23. Grout A. P. The Economics of the Private Finance Initiative. Oxford Review of Economic Policy. 1997. vol. 13 (4), pp. 53-66. URL: https://econpapers.repec.org/article/oupoxford/v_3a13_3ay_3a1997_3ai_3a4_3ap_3a53-66.htm (дата звернення: 28.10.2020).

I. Nechayeva, D. Roshchyna

USING THE FINANCIAL MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP: THE EXPERIENCE OF THE UNITED KINGDOM

Summary

The article examines the practical experience of the United Kingdom in the use of organizational and financial mechanism of public-private partnership. Consideration has been given to the legal and institutional arrangements for the operation of the public-private partnership mechanism and to the main provisions of the special programmes in force for the development of public-private partnerships, the criteria for the implementation of public-private partnership projects were described, the creation and activities of the first public-private partnership center in the history of the world, known as Partnerships United Kingdom, have been investigated and its functions defined, the theoretical and methodological bases of public-private partnerships and the main directions of their development are described.
The purpose of the article is to study the European experience of the use of organizational and financial mechanism of public-private partnership on the example of Great Britain and the possibility of its use in Ukraine.
The dialectical method, methods of analysis and synthesis, comparative and historical methods were used for the research. Documents and materials of international organizations, British institutions, which ensure the implementation of public-private partnership, the work of domestic and foreign scientists, were used as research materials.
Research by foreign experts on the development and improvement of public-private partnership tools, as well as experience in implementing real projects help to find the optimal combination between public and market regulation in the implementation of social and infrastructure projects.
For many countries, the experience gained in the UK PPP development has become a benchmark. The integration of borrowed experience should take into account national characteristics. Studying the experience of the United Kingdom and other countries, analysis of their reforms in the organization and financing of PPP projects, is a popular and constructive direction in developing a comprehensive strategy for public-private partnership in Ukraine.

Keywords: public-private partnership; organizational and financial mechanism; target programs; public-private partnership projects; public-private partnership development center.

References

1. Nechayeva, I.A. and Roshchyna, D.S. (2020). “The main features and forms of public-private partnership in Ukraine”, Tyzhdenʹ nauky – 2020. Fakulʹtet ekonomiky ta upravlinnya. Tsi dopovidi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, Zaporizhzhya: NU «Zaporizʹka politekhnika». [Science Week - 2020. Faculty of Economics and Management. Abstracts of reports of the scientific-practical conference, Zaporizhzhia: NU "Zaporizhzhia Polytechnic"], National University, Zaporizhzhia, Ukraine, pp. 225-227.
2. Akintoye, A., Beck, M. and Hardcastle, C. (2003), Public-Private Partnerships: Managing Risks and Opportunities, Blackwell Science, Oxford, UK; Malden, MA.
3. Hodge, G. and Greve, C. (2007), “Public-Private Partnerships: An International Performance Review”, Public Administration Review, pp. 37–49.
4. Yefymenko, T., Cherevykov, Y., Pavlyuk, K. (2012), Derzhavno-pryvatne partnerstvo v systemi rehuliuvannia ekonomiky [Public-private partnership in the system of economic regulation], Kyiv.
5. Komarnytsʹka H. O. (2019), “Classification of public-private partnership projects”, Business Inform, vol. 5, pp. 50-55.
6. The official website of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (2010), “E-Learning Series on Public-Private Partnerships”, available at: http://www.unescap.org/our-work/transport/financing-and-private-sector-participation/public-private-partnership-course (Accessed 25 October 2020).
7. Farrugia, C., Reynolds, T. and Orr, R. J. (2008), Public-Private Partnership Agencies: a Global Perspective, Collaboratory for Research on Global Projects, Stanford, CA, available at: https://gpc.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj8226/f/wp039_0.pdf .
8. Delmon, J. (2010), Gosudarstvenno-chastnoe partnjorstvo v infrastrukture: prakticheskoe rukovodstvo dlja organov gosudarstvennoj vlasti [Public-private partnership in infrastructure: A Practical Guide for public authorities], World Bank, Moscow, Russia .
9. Website United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) (2008), “Private Finance Initiative (PFI)”, available at: https://www.unescap.org/ttdw/ppp/ppp_primer/2262_b_private_finance_initiative_pfi.html (Accessed 25 October 2020).
10. Website the PPP Reference Guide (2011), “Quantitative Assessment User Guide (Value for Money Assessment)”, available at: https://library.pppknowledgelab.org/documents/4331?ref_site=ppiaf&restrict_documents=false&restrict_pages=true&site_source%5B%5D=PPIAF&topic%5B%5D=Value%20for%20Money%20%28VFM%29 (Accessed 26 October 2020).
11. Website Public-private partnership Legal Resource Center (2018), “Value for Money Assessment Guidance”, available at: https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/united-kingdom-value-money-assessment-using-private-finance (Accessed 26 October 2020).
12. Official website of the PPP Development Center of Great Britain (2016), “Infrastructure UK” available at: https://www.gov.uk/government/organisations/infrastructure-uk (Accessed 26 October 2020).
13. Akintoye, A., Hardcastle, C., Beck, M. and Chinyio, E. (2003), “Achieving best value in private finance initiative project procurement.”, Construction Management and Economics, vol. 21 (5), pp. 461-470.
14. Dixon T., Pottinger G. and Jordan A. (2005), “Lessons from the private finance initiative in the UK: Benefits, problems and critical success factors”, Journal of Property Investment & Finance, vol. 5, pp. 412–423.
15. Official website of the Treasury Department Great Britain, available at: https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury (Accessed 26 October 2020).
16. Berg, S.V., Pollitt, M.G. and Tsuji, M. (2002), Private Initiatives in Infrastructure: Priorities, Incentives, and Performance, Edward Elgar Publishing, Northhampton, UK.
17. Torres, L. and Pina, V. “Public-Private Partnership and Private Finance Initiatives in the EU and Spanish Local Governments”, European Accounting Review, [Online], vol. 10 (3), available at: http://www.researchgate.net/publication/24080041_Public-private_partnership_and_private_finance_initiatives_in_the_EU_and_Spanish_local_governments .
18. The official website of the UK Parliament, “Private Finance Initiative. Seventeenth Report of Session 2010–12”, available at: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/1146.pdf (Accessed 27 October 2020).
19. Brixi, H.P. and Schick, A. Government at Risk: Contingent Liabilities and Fiscal Risk, The World Bank and Oxford University Press, Washington, DC; New York, NY, available at: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15233/multi0page.pdf?sequence=1 .
20. Her Majesty's Treasury (2006), PFI: strengthening long-term partnership, London, UK, available at: https://www2.unece.org/wiki/download/attachments/23758291/Treasury%20-%20PFI%20Strenghtening%20long%20term%20partnerships.pdf?api=v2 (Accessed 27 October 2020).
21. Hodges, R. (2013), Accounting for the Private Finance Initiative: Birth, Growth, Death and Resurrection, University of Birmingham, UK, available at: http://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/business/accounting-finance/ron-hodges-inaugural.pdf (Accessed 28 October 2020).
22. Encinas, J. (2009), Partnerships UK, London, UK, available at: http://www.oecd.org/gov/budgeting/42345044.pdf (Accessed 28 October 2020).
23. Grout A. P. (1997), “The Economics of the Private Finance Initiative”, Oxford Review of Economic Policy, vol. 13 (4), pp. 53-66, available at: https://econpapers.repec.org/article/oupoxford/v_3a13_3ay_3a1997_3ai_3a4_3ap_3a53-66.htm (Accessed 28 October 2020).

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2303

Відомості про авторів

І. А. Нечаєва

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національний університет "Запорізька політехніка"

I. Nechayeva

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Zaporizhzhia Polytechnic National University

ORCID:

0000-0003-3429-7255


Д. С. Рощина

магістрант кафедри менеджменту, Національний університет "Запорізька політехніка"

D. Roshchyna

master`s student of the Department of Management, Zaporizhzhia Polytechnic National University

ORCID:

0000-0003-2016-7038

Як цитувати статтю

Нечаєва І. А., Рощина Д. С. Використання організаційно-фінансового механізму державно-приватного партнерства: досвід великобританії. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8407 (дата звернення: 25.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.82

Nechayeva, I. and Roshchyna, D. (2020), “Using the financial mechanism of public-private partnership: the experience of the united kingdom”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8407 (Accessed 25 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.82

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.