EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

INSTITUTE OF TAXATION UNDER THE CONDITIONS OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM TRANSFORMATION
K. Netudyhata, R. Buzhykov

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.126

УДК: 336.662

K. Netudyhata, R. Buzhykov

INSTITUTE OF TAXATION UNDER THE CONDITIONS OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM TRANSFORMATION

Summary

The article reveals the role and place of the institute of taxation in the national innovation system (NIS). This institute is presented through simple institutions of tax benefits and pressure, which stimulate innovative behavior. Institutions of stimulation of innovative behavior are the rules, regulations, incentives, sanctions and mechanisms designed to influence the motivation of economic subjects so that they choose from the available alternatives in favor of innovative behavior. Tax benefits have a stimulating effect by reducing the costs of participants in innovative activities and increasing financial results. The stimulating effect of tax pressure is the need for the economic entity to seek and implement new technologies, if it uses outdated and “harmful” technologies to the environment.
The forms of the institutions of tax benefits used in foreign practice have been studied in detail and proposed by the National Academy of Sciences of Ukraine. The forms of the institutions of tax benefits used in foreign practice have been studied in detail and proposed by the National Academy of Sciences of Ukraine.
Radical reform of the system of tax benefits is needed, which should radically change the institutional environment, formal rules, by strictly regulating the mechanism of their provision and strengthening control over the purposeful use of the amounts of received benefits. The conceptual principles of the reform should be based on the maximum harmonization of innovation and tax policy, on the ideas of the active influence of tax benefits on innovative behavior.
It is noted that the institution of tax benefits is quite effective in stimulating innovation in developed countries but in Ukraine it has been relatively ineffective. The reason for the failure to apply tax benefits to stimulate innovative behavior in the Ukrainian economy lies in the specifics of the basic institutions of the institutional environment.
To increase the strength of the formal Institution of Taxation, its institutions of innovative behavior stimulating, it is necessary to form adequate stereotypes of tax behavior purposefully.

Keywords: institute of taxation; national innovation system; institution of tax benefits; institution of tax pressure; institutional environment.

References

1. Lundvall, B.-A. (2013), The Danish Model and the Globalizing Learning Economy, Development Success: Historical accounts from more advanced countries, Oxford University Press, Oxford, UK, pp. 115-139.
2. Freeman, C. (1987), Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan, Frances Printer Publishers, London, New York, UK, USA.
3. Nelson, R.R. (ed.). (1993), National Innovation Systems: A Comparative Study, Oxford University Press, Oxford, UK.
4. Kyzym, M.O. and Kasyanova, L.V. (2012), “Classification of tax incentives for innovation”, Problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 23-29.
5. Vodyanka, L.D. Pidhirna, V.S. and Syroyizhko, K.V. (2018), “Foreign experience of state regulation of innovative activity”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 77-82.
6. Sydorovych, O. Yu. (2016), “Institutions of taxation: forms of manifestation and logic of functioning”, Svit finansiv, vol. 2(47), pp.28-42.
7. Grytsenko, A.A. (2008), Institutsionalnaya arhitektonika i dinamika ekonomicheskih preobrazovaniy [Institutional architectonic and dynamics of economic transformation], Fort, Kyiv, Ukraine.
8. The official site of Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2020), available at: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RDTAX (Accessed 14 Dec 2020).
9. The official site of National Academy of Sciences of Ukraine (2020), “Proposals to the Draft State Strategy for the Development of Science, Technology and Innovation”, available at: https://files.nas.gov.ua/PublicMessages/Documents/0/2019/11/191114173146616-5187.pdf (Accessed 14 Dec 2020).

К. Л. Нетудихата, Р. П. Бужиков

ІНСТИТУТИ ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Анотація

В статті розкрито роль та місце інституту оподаткування в національній інноваційній системі (НІС). Представлено даний інститут через прості інститути податкових пільг та пресингу, які стимулюють інноваційну поведінку. Інститути стимулювання інноваційної поведінки – це норми, правила, заохочення, санкції та механізми, призначені для впливу на стимули економічних суб'єктів таким чином, щоб вони здійснювали вибір з наявних альтернатив на користь інноваційного типу поведінки. Податкові пільги надають стимулюючу дію завдяки зниженню витрат учасників інноваційної діяльності та збільшення фінансових результатів. Стимулюючий вплив податкового пресингу полягає в необхідності пошуку та впровадження економічним суб'єктом нових технологій, якщо він використовує застарілі, «шкідливі» для оточення технології.
Детально вивчені форми інституту податкових пільг, які використовуються в зарубіжній практиці, та запропоновані Національною академією наук України. Підкреслено необхідність при реформуванні податкових відносин та трансформації інститутів застосовувати концепції системного підходу та стратегії інноваційного розвитку, на якій мають базуватися перспективні напрями інноваційного розвитку.
Необхідна радикальна реформа системи податкових пільг, яка повинна кардинально змінити інституційне середовище, формальні правила, шляхом жорсткого упорядкування механізму їх надання та посилення контролю за цілеспрямованістю використання сум отриманих пільг. Концептуальні засади реформи мають ґрунтуватися на максимальній гармонізації інноваційної та податкової політики, на ідеях активного впливу податкових пільг на інноваційну поведінку.
Зазначено, що інститут податкових пільг є досить ефективним у стимулюванні інноваційної діяльності в розвинених країнах, проте в українських умовах він виявився порівняно неефективним. Причина невдачі застосування податкових пільг для стимулювання інноваційної поведінки в українській економіці лежить в специфіці базових інститутів інституційного середовища.
Для підвищення сили дії формального інституту оподаткування, його інститутів стимулювання інноваційної поведінки необхідно цілеспрямовано формувати адекватні стереотипи податкової поведінки.

Ключові слова: інститут оподаткування; національна інноваційна система; інститут податкових пільг; інститут податкового пресингу; інституційне середовище.

Література

1. Lundvall B.-A. The Danish Model and the Globalizing Learning Economy Development. Success: Historical accounts from more advanced countries / ed. Augustin Fosu. UK: Oxford University Press. 2013. p. 115-139.
2. Freeman C. Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan. Frances Printer Publishers, London, New York. 1987. 155 p.
3. Nelson R. R. (ed.). National Innovation Systems: A Comparative Study. Oxford University Press, Oxford. 1993. 552 p.
4. Кизим М. О., Касьянова Л. В. Класифікація інструментів податкового стимулювання інновацій. Проблеми економіки. 2012. № 4. С. 23-29.
5. Водянка Л.Д., Підгірна В.С., Сироїжко К.В. Зарубіжний досвід державного регулювання інноваційної діяльності. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 9. С. 77-82.
6. Сидорович О. Інститути оподаткування: форми прояву та логіка функціонування. Світ фінансів. 2016. №2(47). С. 28-42.
7. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований / Под ред. д-ра экон. наук А.А. Гриценко. – К.: Форт, 2008. – 928 с.
8. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RDTAX (дата звернення: 14.12.2020)
9. Пропозиції до Проекту Державної Стратегії розвитку науки, технологій та інноваційної діяльності. Національна академія наук України. URL: https://files.nas.gov.ua/PublicMessages/Documents/0/2019/11/191114173146616-5187.pdf (дата звернення: 14.12.2020).

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2286

Відомості про авторів

K. Netudyhata

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine

К. Л. Нетудихата

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

ORCID:

0000-0002-5322-4986


R. Buzhykov

PhD of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Theory and Practice of English Translation, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine

Р. П. Бужиков

к. пед. н., доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

ORCID:

0000-0003-1604-7084

Як цитувати статтю

Netudyhata, K. and Buzhykov, R. (2020), “Institute of taxation under the conditions of the national innovation system transformation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8472 (Accessed 25 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.126

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.