EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНА ПЛАТФОРМА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДРЯДНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
О. Ю. Бєлєнкова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.105

УДК: 338.2:069.003

О. Ю. Бєлєнкова

МЕТОДОЛОГІЧНА ПЛАТФОРМА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДРЯДНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Визначено принципи, які забезпечать виконання цілей сталого розвитку на рівні будівельних підприємств, а саме: збалансованості економіки та екології, збалансованості економічної й соціальної сфер, урахування інтересів наступних поколінь. Запропоновано методологічну платформу формування стратегічної конкурентоспроможності будівельних підприємств на основі інтегральної взаємодії тріади чинників: «потенціалу сталого розвитку ринків – потенціалу сталого розвитку підприємства – імперативів сталого розвитку». Для відображення глобальних імперативів сталого розвитку на динаміці економічних параметрів будівельних підприємств запропоновано використовувати модифіковану «золоту» пропорцію економічного зростання, що дозволило виявити диспропорції у розвитку будівельних підприємств. Досліджено характер волатильності стратегічної конкурентоспроможності будівельних підприємств.
Запропоновано концептуальний підхід до впровадження системи адаптивного економічного управління у процесі операційного планування і контролю діяльності підрядників, яке ґрунтується на використанні розробленої автором системи поправочних коефіцієнтів для уточнення доходів будівельних підприємств з позиції «крайнього песимізму».

Ключові слова: будівництво; стратегічна конкурентоспроможність; сталий розвиток; методи управління підприємством; будівельне підприємство.

Література

1. Шевчук В.Я. Про концепцію переходу України до сталого розвитку. Проблеми сталого розвитку України. К.: «БМТ», 2001. С.42-55.
2. Шевчук В.Я. Формування інноваційної моделі сталого розвитку України. Економічний часопис ХХІ. 2010. № 2. С. 6–8.
3. Цілі сталого розвитку і бізнес. Національні цілі сталого розвитку. URL: http://sdg.org.ua/ua/sdgs-and-business (дата звернення: 18.01.2020).
4. Шевчук В. Я. Нова еколого-соціальна модель розвитку. Розвиток заради порятунку: монографія/ Шевчук В.Я., Черняк В.К., Ковальчук Т.Т., Педан М.П., Панков О.І. та ін. К.: Геопринт, 2016. 227 с.
5. Іванченко А. М. Конкуренція на регіональному ринку нерухомості. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування 2011, 1(53) . С. 63-67.
6. Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку / пер. з англ. К.: Інтелсфера, 2002. 312 с.
7. Концепція сталого розвитку України / наук. кер. В.П. Кухар, Б.М. Данилишин. Україна: прогрес на шляху сталого розвитку. К.: ЗАТ «НІЧСЛАВА», 2002. С. 196-219.
8. Загорський В, Борщук Є., Жолобчук І. Забезпечення сталого розвитку національної економіки: соціальні та екологічні аспекти. Ефективність державного управління. 2015. Вип. 44. URL: http://www.lvivacademy. com/vidavnitstvo_1/edu_44/fail/ch_2/3.pdf (дата звернення: 18.01.2020)
9. Зайцева Л. О. Складові концепції сталого розвитку. Ефективна економіка. 2019. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7401 (дата звернення: 21.01.2020)
10. Зайцева Л. О. Інтеграція сталого розвитку в діяльність компаній Економiка та держава 2019, № 11 С. 55-60.
11. Цифра Т. Ю., Деркач Є.В. Система сертифікації – нові реалії України. URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/21/2016_8/66.pdf (дата звернення: 21.01.2020).
12. Стеценко С. П., Беленков А.Ю., Антропов Ю.В. Прогнозування економічної стійкості (на прикладі малих будівельних підприємств України). Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2018. № 36. С. 73-77.
13. Гойко А.Ф., Юрковський Р.Ф. Оцінка конкурентоспроможності будівельних підприємств, зайнятих у пайовому будівництві. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2012. № 27. С. 29-37.
14. Скворцов І.Б., Загорецька О.Я. Формування стратегічної конкурентоспроможності і антикризового потенціалу будівельного підприємства на базі сталого розвитку. Будівельне виробництво. 2019. №68, С.117-121.
15. Коренюгіна О.М. Законодавчо-нормативне підґрунтя підвищення конкурентоспроможності будівельних організацій шляхом вдосконалення їх структури. Економіка і управління, 2009. № 3. С.78-81.
16. Стрішенець О.М., Павлов К.В. Теоретичні аспекти конкуренції на регіональних ринках житлової нерухомості. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2017. №3 (11). С. 7-12.
17. Економіко-математичні методи та моделі у будівництві : підруч. / В. О. Міхельс [та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. О. Міхельса; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. К. : Міленіум, 2010. 464 с.
18. Стеценко С.П., Ільїна Т.А. Ієрархічна модель оцінювання інфраструктурних ризиків підприємницької діяльності у будівництві. Наукові праці НДФІ. 2019. № 1. C. 119 – 129.
19. Iзмайлова К.В., Пархоменко В.В. Імітаційне моделювання фінансових показників інвестиційної діяльності підприємства. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 1997. Вип.2. С.73 – 75.
20. Стеценко С.П. Показники-індикатори економічної безпеки будівельних підприємств. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2014. Вип. 26 ч.2 C.141–145.
21. Стеценко С.П. Оцінка інвестиційної привабливості фінансових інструментів у сучасних нестійких економічних умовах. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2012. Вип. 27. С. 219 – 232.
22. Сорокіна Л. В. Застосування нечіткої логіки в управлінні внутрішньою складовою ринкової вартості підприємства. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України, 2009. Вип. 27. С. 243-256.
23. Бєлєнкова О.Ю. Кластерний аналіз ринку як аналітична компонента вибору конкурентної політики девелопера. Актуальні проблеми економіки. 2019. № 6 (216). С. 141-158.
24. Бєлєнкова О.Ю. Стратегія та механізми забезпечення конкурентоспроможності будівельних підприємств на основі моделі сталого розвитку : монографія. Київ: Ліра-К, 2020. 512 с.
25. Ізмайлова К.В. Вплив фінансового важелю у впровадженні схем проектного фінансування в Україні. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2012. вип.28. С.82 – 87.
26. Цифра Т. Ю., Запєчна Ю. О., Гриценко О.С. Економічні підходи до формування та оцінки стратегії будівельного підприємства. Технологічний аудит та резерви виробництва. 2018. № 39 (4). С. 70 – 76.
27. Ізмайлова К.В. Урахування класу енергоефективності житлової будівлі у параметричному ціноутворенні. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2019. № 42. С. 19 –25.
28. Боліла Н.В. Функціонально-операційна трансформація систем управління будівельним підприємством на ґрунті CALS-технологій. Управління розвитком складних систем. 2019.№ 40, С.156 -159.
29. Ізмайлова К.В. Екологічний супровід запасів як чинник ефективності використання основних засобів будівельного підприємства. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. вип.36. 2018. С.3-7.
30. Гойко А.Ф., Михельс В.А., Вахович И.В., Бондарь В.П., Коринько Н.Д. Оценка экономической эффективности инвестиций на основе одного критерия. Экономика строительства. 2006. № 2. С. 28–35.
31. Вахович І.В., Підвищення ефективності управління бізнес-процесами будівельних підприємств. Будівельне виробництво. 2015. №59, С.3 -6.
32. Федосова О.В., Молодід О.О. Особливості формування екосейстету та екосекенту. Містобудування та територіальне планування, 2010. №37. С.527-533.
33. Федосова О.В., Молодід О.О. Сучасні тенденції розвитку екосекенту. Економіка і держава. 2010. № 11. С. 39-40.
34. Міхельс В.О., Шилюк П.С., Гойко А.Ф., Бондар В.П. Економіко-математичні методи та моделі у будівництві /За заг. ред. В.О. Міхельса. К.: Міленіум, 2006. 308 с.
35. Модели оценки и анализа сложных соціально-экономических систем: монография / И.П. Мигус [и др.]; Под ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой, Н.А. Кизима. - Х.: ИД "ИНЖЕК", 2013. - 664 с.

O. Yu. Bielienkova

METHODOLOGICAL PLATFORM OF FORMATION OF STRATEGIC COMPETITIVENESS OF A CONTRACTING CONSTRUCTION ENTERPRISE

Summary

The principles that will ensure the implementation of the principles of sustainable development at the level of construction companies are identified, namely: the principle of balanced economy and ecology, the principle of balanced economic and social spheres, the principle of taking into account the interests of future generations. real estate management. The methodological platform of formation of strategic competitiveness of construction enterprises on the basis of integral interaction of a triad of factors is offered: "potential of sustainable development of markets - potential of sustainable development of the enterprise - imperatives of sustainable development put forward by participants of construction and realized by means of the market mechanism". It is proposed to consider the strategic competitiveness of the enterprise as a result of the action of these three factors. The competitive potential of construction companies is ensured by the results of management at the operational, tactical and strategic levels, which form the so-called "trident of the formation of the competitive potential of the enterprise." To reflect the global imperatives of sustainable development on the dynamics of economic parameters of construction companies, it is proposed to use a modified "golden" proportion of economic growth, which revealed disparities in the development of construction companies. The nature of the volatility of the strategic competitiveness of construction enterprises, which was determined by a system of conditions for exceeding or reaching the limits of assessing the balance of asset growth, personnel costs and net income of enterprises to the requirements of the modified "golden" proportion of development. A conceptual approach to the introduction of a system of adaptive economic management in the process of operational planning and control of contractors, which is based on the use of the author's system of correction factors to clarify the income of construction companies from the standpoint of "extreme pessimism". The information-methodological support of management of components of tactical potential of competitiveness of the contracting enterprise is developed.

Keywords: construction; strategic competitiveness; sustainable development; methods of enterprise management; construction company.

References

1. Shevchuk, V.Ya. (2001), Pro kontseptsiiu perekhodu Ukrainy do staloho rozvytku. Problemy staloho rozvytku Ukrainy [For the concept of Ukraine's transition to sustainable development. Problems of sustainable development of Ukraine], «BMT», Kyiv, Ukraine.
2. Shevchuk, V. Ya. (2010), “Formuvannia innovatsiinoi modeli staloho rozvytku Ukrainy”, Ekonomichnyi chasopys ХХІ, vol. 2, рр. 6–8.
3. Tsili staloho rozvytku i biznes. Natsionalni tsili staloho rozvytku. URL: http://sdg.org.ua/ua/sdgs-and-business (Accessed: 18.01.2020).
4. Shevchuk ,V.Ia. Cherniak, V.K. Kovalchuk, T.T. Pedan, M.P. … Pankov, O.I. (2016), Nova ekoloho-sotsialna model rozvytku. Rozvytok zarady poriatunku [A new ecological and social model of development. Development for salvation], Heoprynt, Kyiv, Ukraine.
5. Ivanchenko, A. M. (2011), “Konkurentsiia na rehionalnomu rynku nerukhomosti”, Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia, vol. 1(53), рр. 63-67.
6. Deili, H. (2002), Poza zrostanniam. Ekonomichna teoriia staloho rozvytku [Out of growth. Economic theory of sustainable development], Intelsfera, Kyiv, Ukraine.
7. Kukhar, V.P. and Danylyshyn B.M. (2016), Kontseptsiia staloho rozvytku Ukrainy [The concept of sustainable development of Ukraine], ZAT «NIChSLAVA», Kyiv, Ukraine.
8. Zahorskyi, V. Borshchuk, Ye. and Zholobchuk, I. (2015), “Zabezpechennia staloho rozvytku natsionalnoi ekonomiky: sotsialni ta ekolohichni aspekty”, Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, vol. 44. URL: http://www.lvivacademy. com/vidavnitstvo_1/edu_44/fail/ch_2/3.pdf (Accessed: 18.01.2020).
9. Zaitseva, L. O. (2019), “Skladovi kontseptsii staloho rozvytku”, Efektyvna ekonomika, vol. 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7401 (Accessed: 21.01.2020)
10. Zaitseva, L. O. (2019), “Intehratsiia staloho rozvytku v diialnist kompanii”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, рр. 55-60.
11. Tsyfra, T. Yu. and Derkach, Ye.V. (2016), “Systema sertyfikatsii – novi realii Ukrainy”, URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/21/2016_8/66.pdf (Accessed: 20.12.2019).
12. Stetsenko, S. P., Belenkov, A.Yu. and Antropov, Yu.V. (2018), “Prohnozuvannia ekonomichnoi stiikosti (na prykladi malykh budivelnykh pidpryiemstv Ukrainy)”, Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti budivnytstva v umovakh formuvannia rynkovykh vidnosyn, vol.36, рр. 73-77.
13. Hoiko, A.F. and Yurkovskyi, R.F. (2012), “Otsinka konkurentospromozhnosti budivelnykh pidpryiemstv, zainiatykh u paiovomu budivnytstvi”, Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti budivnytstva v umovakh formuvannia rynkovykh vidnosyn, vol. 27, рр. 29-37.
14. Skvortsov, I.B. and Zahoretska, O.Ia. (2019), “Formuvannia stratehichnoi konkurentospromozhnosti i antykryzovoho potentsialu budivelnoho pidpryiemstva na bazi staloho rozvytku”, Budivelne vyrobnytstvo, vol. 68, рр.117-121.
15. Koreniuhina, O.M. (2009), “Zakonodavcho-normatyvne pidhruntia pidvyshchennia konkurentospromozhnosti budivelnykh orhanizatsii shliakhom vdoskonalennia yikh struktury”, Ekonomika i upravlinnia, vol. 3, рр. 78-81.
16. Strizenets, O. M. and Pavlov, K. V. (2017), “Teoretychni aspekty konkurentsiyi na rehionalʹnykh rynkakh zhytlovoy inerukhomosti”, Ekonomichnyy chasopys Skhidnoyevropeysʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Lesi Ukrayinky, vol. 3 (11), рр. 7-12
17. Mikhels, V. O. Berkuta, A.V. Hoiko, A.F. Bondar, V.P. Vakhovych, I.V. Hrytsenko Yu.O. Mikhels Ekonomiko-matematychni metody ta modeli u budivnytstvi [Economic and mathematical methods and models in construction], Milenium, Kyiv, Ukraine.
18. Stetsenko, S.P. and Ilina, T.A. (2019), “Iierarkhichna model otsiniuvannia infrastrukturnykh ryzykiv pidpryiemnytskoi diialnosti u budivnytstvi”, Naukovi pratsi NDFI, vol. 1, рр. 119 – 129.
19. Izmailova, K.V. and Parkhomenko, V.V. (1997), “Imitatsiine modeliuvannia finansovykh pokaznykiv investytsiinoi diialnosti pidpryiemstva”, Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti budivnytstva v umovakh formuvannia rynkovykh vidnosyn, vol. 2, рр. 73 – 75.
20. Stetsenko, S.P. (2014), “Pokaznyky-indykatory ekonomichnoi bezpeky budivelnykh pidpryiemstv”, Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti budivnytstva v umovakh formuvannia rynkovykh vidnosyn , vol. 26/2, рр.141–145.
21. Stetsenko, S.P. (2012), “Otsinka investytsiinoi pryvablyvosti finansovykh instrumentiv u suchasnykh nestiikykh ekonomichnykh umovakh”, Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti budivnytstva v umovakh formuvannia rynkovykh vidnosyn, vol. 27, pp. 219 – 232.
22. Sorokina, L. V. (2009), “Zastosuvannia nechitkoi lohiky v upravlinni vnutrishnoiu skladovoiu rynkovoi vartosti pidpryiemstva”, Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy, vol. 27. рр. 243-256.
23. Bielienkova, O.Yu. (2019), “Klasternyi analiz rynku yak analitychna komponenta vyboru konkurentnoi polityky developera”, Aktualni problemy ekonomiky, vol. 6 (216), pp. 141-158.
24. Bielienkova, O.Yu. (2020), Stratehiia ta mekhanizmy zabezpechennia konkurentospromozhnosti budivelnykh pidpryiemstv na osnovi modeli staloho rozvytku [Strategy and mechanisms for ensuring the competitiveness of construction companies based on the model of sustainable development], Lira-K, , Kyiv, Ukraine.
25. Izmailova, K.V. (2012), “Vplyv finansovoho vazheliu u vprovadzhenni skhem proektnoho finansuvannia v Ukraini”, Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti budivnytstva v umovakh formuvannia rynkovykh vidnosyn, vol.28, pp. 82 – 87.
26. Tsyfra, T. Yu. Zapiechna, Yu. O. and Hrytsenko, O.S. (2018), “Ekonomichni pidkhody do formuvannia ta otsinky stratehii budivelnoho pidpryiemstva”, Tekhnolohichnyi audyt ta rezervy vyrobnytstva, vol. 39 (4), pp. 70 – 76.
27. Izmailova, K.V. (2019), “Urakhuvannia klasu enerhoefektyvnosti zhytlovoi budivli u parametrychnomu tsinoutvorenni”, Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti budivnytstva v umovakh formuvannia rynkovykh vidnosyn. vol. 42. 19 –25.
28. Bolila, N.V. (2019), “Functional and operational transformation of construction enterprise management systems based on CALS-technologies”, Management of complex systems development, vol. 40, рр.156 -159.
29. Izmailova, K.V. (2016), “Vplyv nematerialnykh aktyviv, intelektualnoi skladovoi yikh vartosti, tekhnichnykh zasobiv IT, pidpryiemstva na tempy zrostanni chystoho dokhodu”, Budivelne vyrobnytstvo, vol. 61/2, рр. 23-29.
30. Hoiko, A.F. Mykhels, V.A. Vakhovych, І.V. Bondar, V.P. Korynko, N.D. (2006), “Otsenka еkonomycheskoy effektyvnosty investytsyi na osnove odnoho kryteryia”, Ekonomyka stroytelstva, vol. 2, pp. 28–35.
31. Vakhovych, I. V. (2015), “Pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia biznes-protsesamy budivelnykh pidpryiemstv”, Budivelne vyrobnytstvo, vol. 59, рр. 3-6.
32. Fedosova, O.V. and Molodid, O. O. (2010), “Vyznachennia rivnia ekonomichnoi bezpeky budivelnoho pidpryiemstva na osnovi ekonometrychnykh modelei”, Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, vol. 37, рр.527-533.
33. Fedosova, O.V. and Molodid, O. O. (2010), “Suchasni tendentsii rozvytku ekosekentu”, Ekonomika i derzhava, vol. 11, рр. 39-40.
34. Mikhels, V.O. Shyliuk, P.S., Hoiko, A.F. and Bondar, V.P. (2006) Ekonomiko-matematychni metody ta modeli u budivnytstvi [Strategy and mechanisms for ensuring the competitiveness of construction companies based on the model of sustainable development], Milenium, Kyiv, Ukraine.
35. Ponomarenko, V.S. Klebanova, T.S. Kyzyma, N.A… Myhus, Y.P. (2013), Modeli otsenky y analyza slozhnykh sotsialno-ekonomycheskykh system: monohrafyia [Models of assessment and analysis of complex socio-economic systems], "YNZhEK", Kharkiv, Ukraine.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 1947

Відомості про авторів

О. Ю. Бєлєнкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки будівництва,Київський національний університет будівництва і архітектури

O. Yu. Bielienkova

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Construction Economics, Kyiv National University of Construction and Architecture

ORCID:

0000-0002-1142-5237

Як цитувати статтю

Бєлєнкова О. Ю. Методологічна платформа формування стратегічної конкурентоспроможності підрядного будівельного підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8564 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.105

Bielienkova, O. Yu. (2020), “Methodological platform of formation of strategic competitiveness of a contracting construction enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8564 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.105

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.