EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Лі Гуаньнань

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.199

УДК: 338.2

Лі Гуаньнань

СУТНІСТЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Дослідження, результати якого представлено у даній статті, торкаються актуальної проблеми забезпечення сталого розвитку. Науковою ідеєю роботи є обґрунтування сутності сталого розвитку підприємства, як одного з економічних агентів, в контексті глобальних цілей сталого розвитку до 2030 р., проголошених на рівні ООН у 2015 р. Доцільність цього виправдовується необхідністю формування скоординованої вертикалі тлумачень сталого розвитку від глобального світового рівня до рівня підприємств та людей, а також вертикалі взаємоузгоджених цілей сталого розвитку на усіх рівнях. Для реалізації ідеї роботи у дослідженні було проаналізовано еволюцію цілей сталого розвитку, прийнятих на рівні ООН, з першої їх формалізації у 1992 р. до останньої модифікації у 2015 р. Виявлено, що за вказаний період було відмовлено від групування глобальних цілей сталого розвитку на економічні, соціальні та екологічні, замість чого прийнято фіксований перелік цілей, що свідчить про умовність кордонів між економікою, соціумом та екологією і, навпаки, їх тісний взаємозв’язок. Встановлено, що, незважаючи на відсутність прямого згадування про більшу або меншу важливість тієї або іншої цілі сталого розвитку, протягом аналізованого періоду порядкові номери цілей у загальному переліку змінювалися. Висунуто гіпотезу про те, що це пов’язано з тим, що моніторинг досягнення цілей сталого розвитку показував більший прогрес у тих цілях, які при перегляді отримували нижчі позиції у переліку. Визначено тенденцію до збільшення терміну, що відводиться на реалізацію та досягнення, між переглядом та моніторингом цілей сталого розвитку. Порівняння цілей сталого розвитку 2015 р. з цілями 2012 р. показало, що існують постійні цілі, цілі, які набули та втратили значимості, а також принципово нові та модифіковані (укрупнені, зниклі) цілі. Обґрунтовано індикативний та балансовий підходи до тлумачення сталого розвитку, згідно яких сталий розвиток представляється, як низка індикаторів або як певна модель рівноваги між індикаторами економічної, соціальної та екологічної активності економічних агентів. У контексті цілей глобального сталого розвитку ООН було обґрунтовано, що сталий розвиток підприємства – це сукупність економічних, соціальних та екологічних проєктів, спрямованих на досягнення кожної глобальної цілі.

Ключові слова: сталий розвиток; сталий розвиток підприємства; глобальні цілі сталого розвитку; історія сталого розвитку; екологічний розвиток; прогнозування сталого розвитку; проблеми сталого розвитку; поняття сталого розвитку.

Література

1. Robert, K. Parris, T. and Leiserowitz, A. (2005), “What is sustainable development? Goals, indicators, values, and practice”, Environment: science and policy for sustainable development, no. 47(3), pp. 8 – 21.
2. Aki, T. and Akihisa, M. (2007), “Sustainable development in Thailand: Lessons from implementing local agenda 21 in three cities”, The Journal of Environment & Development, no. 16, pp. 269 – 289.
3. Kraak, M. Ricker, B. and Engelhardt, Y. (2018), “Challenges of mapping Sustainable Development Goals indicators data”, ISPRS international journal of geo-information, no. 7(12), 482. DOI: https://doi.org/10.3390/ijgi7120482
4. Hák, T. Janoušková, S. and Moldan, B. (2016), “Sustainable Development Goals: A need for relevant indicators”, Ecological indicators, no. 60, pp. 565 – 573.
5. Margherita, C. Bastianoni, S. Gagliardi, F. and Gigliotti, M. (2019), “Sustainable Development Goals Indicators: A Methodological Proposal for a Multidimensional Fuzzy Index in the Mediterranean Area”, Sustainability 11, no. 4, 1198. DOI: https://doi.org/10.3390/su11041198
6. Liu, J. Hull, V. and Godfray, H. (2018), “Nexus approaches to global sustainable development”, Nature Sustainability, no. 1, pp. 466 – 476. DOI: https://doi.org/10.1038/s41893-018-0135-8
7. Parris, T. and Kates R. (2003), “Characterizing and measuring sustainable development”, Annual Review of environment and resources, vol. 28, no. 1, pp. 559 – 586.
8. Vera, I. and Langlois, L. (2007), “Energy indicators for sustainable development”, Energy, vol. 32, no. 6, pp. 875 – 882, ISSN 0360-5442, DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2006.08.006.
9. Пашкевич М. С. Еколого-економічна рівновага як чинник конкурентоспроможності регіонів. Ефективна економіка. 2019. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7583 (дата звернення: 05.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.10
10. Пашкевич М. С., Паламарчук, Т. О. Екологізація виробництва підприємств України. Ефективна економіка. 2012. № 2. - URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1624 (дата звернення: 22.01.2020).
11. Costanza, R. (2016) “Modelling and measuring sustainable wellbeing in connection with the UN Sustainable Development Goals”, Ecological Economics, no. 130, pp. 350 – 355.
12. Burford, G. (2013) “Bringing the “missing pillar” into sustainable development goals: Towards intersubjective values-based indicators”, Sustainability, vol. 5, no. 7, pp. 3035 – 3059.
13. Гнатишин М. А. Сталий еколого-економічний розвиток: еволюція поглядів. Ефективна економіка. 2010. № 12. - URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=409 (дата звернення: 22.01.2020).
14. Громоздова Л., Громоздов В. Глобальні цілі сталого розвитку в регіональній політиці України. Міжнародна економічна політика. 2017. №. 2 (27). С. 173-187.
15. Романов A. Асиметрії ринку праці та механізми їх регулювання в умовах досягнення цілей сталого розвитку. Економічний аналіз. 2019. Т. 29. №. 4. С. 58-66.
16. Шигун М. М. Концептуальні зміни в бухгалтерському обліку під впливом сталого розвитку бізнесу. Фінанси України. 2019. №. 2. С. 82-98.
17. Приходько А. А. Корупція як дестабілізаційний фактор на шляху досягнення цілей сталого розвитку. Наукові записки. Серія: Право. 2019. Випуск 6. Спецвипуск. Том 1. С. 8 – 11.

Li Guannan

ENTERPRISES’ SUSTAINABLE DEVELOPMENT ESSENCE IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Summary

The research, the results of which are presented in this article, addresses the topical issue of sustainable development. The scientific idea of the work is to substantiate the essence of sustainable development of an enterprise as one of the key economic agents in the context of global goals of sustainable development until 2030, proclaimed at the UN level in 2015. The expediency is justified by the need to form a coordinated vertical of sustainable development concepts from the global level of the world to the level of enterprises and people, as well as the vertical of mutually agreed goals of sustainable development at all levels. To implement the idea of the study, we analyzed the evolution of sustainable development goals adopted at the UN level, from their first formalization in 1992 to the last modification in 2015. It was found that during this period it was abandoned to group global sustainable development goals into economic, social and environmental, instead adopted a fixed list of goals, which indicates the conditionality of the boundaries between the economy, society and ecology and, conversely, their close relationship. It was found that, despite the lack of direct mention of the greater or lesser importance of any sustainable development goal, during the analyzed period, positions of some goals in the general list have changed dramatically. It has been hypothesized that this is due to the fact that the monitoring of the achievement of the sustainable development goals has shown greater progress in those goals that received lower positions in the list during the revision. There is a tendency to increase the time allotted for implementation and achievement of the goals. A comparison of the sustainable development goals of 2015 with those of 2012 showed that there are permanent goals, goals that have gained and lost significance, as well as fundamentally new and modified (enlarged, disappeared) goals. Indicative and balance approaches to the interpretation of sustainable development are substantiated. According to them, sustainable development is presented as a series of indicators or as a certain model of balance between indicators of economic, social and environmental activity of economic agents. In the context of the UN global sustainable development goals, it was argued that the sustainable development of an enterprise is a set of economic, social and environmental projects aimed at achieving each global goal.

Keywords: sustainable development; enterprise’s sustainable development; sustainable development global goals; sustainable development history; environmental development; sustainable development forecast; sustainable development issues; sustainable development concept.

References

1. Robert, K.; Parris, T. and Leiserowitz, A. “What is sustainable development? Goals, indicators, values, and practice”. Environment: science and policy for sustainable development. 2005. Vol. 47(3). Pp. 8 – 21.
2. Aki, T. and Akihisa, M. “Sustainable development in Thailand: Lessons from implementing local agenda 21 in three cities”. The Journal of Environment & Development. 2007. Vol. 16. Pp. 269 – 289.
3. Kraak, M.; Ricker, B. and Engelhardt, Y. “Challenges of mapping Sustainable Development Goals indicators data”. ISPRS international journal of geo-information. 2018. Vol. 7(12), P. 482. DOI: https://doi.org/10.3390/ijgi7120482
4. Hák, T.; Janoušková, S. and Moldan, B. “Sustainable Development Goals: A need for relevant indicators”. Ecological indicators. 2016. Vol. 60. Pp. 565 – 573.
5. Margherita, C.; Bastianoni, S.; Gagliardi, F. and Gigliotti, M. “Sustainable Development Goals Indicators: A Methodological Proposal for a Multidimensional Fuzzy Index in the Mediterranean Area”. Sustainability. 2019. Vol. 4, P. 1198. DOI: https://doi.org/10.3390/su11041198
6. Liu, J.; Hull, V. and Godfray, H. “Nexus approaches to global sustainable development”. Nature Sustainability. 2018. Vol. 1. Pp. 466 – 476. DOI: https://doi.org/10.1038/s41893-018-0135-8
7. Parris, T. and Kates R. “Characterizing and measuring sustainable development”. Annual Review of environment and resources. 2003. Vol. 28. Issue. 1. Pp. 559 – 586.
8. Vera, I. and Langlois, L. “Energy indicators for sustainable development”. Energy. 2007. Vol. 32. Issue. 6. Pp. 875 – 882. ISSN 0360-5442. DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2006.08.006
9. Pashkevych, M. (2019), “Environmental and economic balance as a factor of competitiveness of regions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7583 (Accessed 05 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.10
10. Pashkevych, M. And Palamarchuk T. (2012), “Transforming Ukrainian enterprises’ production into environmentally-friendly operations”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1624 (Accessed 22 Jan 2020).
11. Costanza, R. “Modelling and measuring sustainable wellbeing in connection with the UN Sustainable Development Goals”. Ecological Economics. 2016. Vol. 130. Pp. 350 – 355.
12. Burford, G. “Bringing the “missing pillar” into sustainable development goals: Towards intersubjective values-based indicators”. Sustainability. 2013. Vol. 5. Issue. 7. Pp. 3035 – 3059.
13. Gnatyshyn, M. (2010), “Sustaiable environmental and economic development: evolution of views ”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7583 (Accessed 22 Jan 2020).
14. Gromozdova, L. and Gromozdov V. “Global sustainable development goals in Ukraine regional policy”. International economic policy. 2017. Vol. 2(27). Pp. 31 – 46.
15. Romanov A. “Labor market asymmetry and instruments of its regulation under conditions of global sustainable development goals achievement”. Economic analysis. 2019. Vol.29. Issue.4. Pp.58 – 66.
16. Shigun M. “Conceptual changes in financial accounting influenced by business sustainable development”. Ukraine Finance. 2019. Vol.2. Pp. 82 – 98.
17. Prykhodko M. “Corruption as a destabilization factor on the way to sustainable goals achievement”. Scientific Proceedings. Series: Law. 2019. Vol.1. Issue.6. Pp. 8 – 11.

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 2830

Відомості про авторів

Лі Гуаньнань

аспірант, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Li Guannan

Postgraduate student, Dnipro University of Technology

ORCID:

0000-0002-7244-7560

Як цитувати статтю

Гуаньнань Лі Сутність сталого розвитку підприємств у контексті глобальних цілей сталого розвитку. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8565 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.199

Guannan, Li (2020), “Enterprises’ sustainable development essence in the context of the global sustainable development goals”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8565 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.199

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.