EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА ВЗАЄМОВПЛИВ
Н. П. Струк, С. В. Сюсько

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.74

УДК: 332.1:336.1

Н. П. Струк, С. В. Сюсько

МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА ВЗАЄМОВПЛИВ

Анотація

В статті розглянуто і уточнено сутність економічних категорій – місцевий економічний розвиток і податкове стимулювання. Обґрунтовано що місцевий економічний розвиток є складним поліструктурним утворенням, яке слід розглядати з різних позицій. Доведено, що у широкому розумінні його слід розглядати з позицій територіального, діяльнісного, процесного, цільового, інституційного, ресурсного, соціального підходів. Уточнено зміст цих підходів.
Розглянуто зміст поняття механізм реалізації політики місцевого економічного розвитку. Визначено, що інструменти фінансування є важливим елементом механізму. Узагальнено відомі класифікації інструментів фінансування. Доведено, що податкове стимулювання є бюджетним інструментом фінансування.
Обґрунтовано, що податкове стимулювання виступає підфункцією податкового регулювання. Встановлено, що на практиці в Україні застосовують податкові пільги і спеціальний податковий режим як види податкового стимулювання. Конкретизовано відмінність податкового стимулювання від інших інструментів стимулювання економічного розвитку. Обґрунтовано зв'язок і взаємовплив інтересів платників податків і інтересів громади. Доведено, що податкове стимулювання позитивно впливає на місцевий економічний розвиток. Акцентовано увагу на тому, що використання податкового стимулювання може і негативні наслідки. Зроблено висновок про доцільність запровадження на державному рівні індикаторів - критеріїв фіскальної ефективності пільг.
Доведено, що метою політики місцевого економічного розвитку є встановлення оптимального рівня й умов оподаткування, які забезпечують баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян і територіальної громади. Зроблено висновок про складність забезпечення такого балансу на практиці оскільки інтереси динамічні й залежать від великої кількості факторів.

Ключові слова: місцевий економічний розвиток; податкове стимулювання; податкова пільга; спеціальний податковий режим; платник податку; громада.

Література

1. Local Economic Development. Commonwealth Local Government Forum: веб-сайт. URL: https://www.clgf.org.uk/what-we-do/local-economic-development/
2. Local Economic Development in Practice - A Toolkit for LED Practitioners. URL: https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-files/Local%20Economic%20Development%20in%20Practice.pdf
3. Local Economic Development. ILO: веб-сайт. URL: https://www.ilo.org/empent/areas/WCMS_093862/lang--en/index.htm
4. Local Economic Development. Developing and Implementing Local Economic Development Strategies and Action Plans. World Bank. Washington, D. C. 2003.
5. Стимулювання економічного зростання на місцевому рівні : аналітична доповідь / Біла C. О. та ін. К. : НІСД, 2013. 88 с.
6. Місцевий економічний розвиток – шлях до процвітання громади/ Джордж Едвард (Тед) Треллер та ін. 2014. 124 с. URL: http://www.mled.org.ua/media/docs/LED_Guide_2014_UKR.pdf
7. Місцевий економічний розвиток: моделі, ресурси та інструменти фінансування: практичний посібник : у 5 част. / Н. Балдич та ін.; Федерація канадських муніципалітетів / Проєкт міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст». К., 2020. Част.1: МЕР: сучасні концепції, моделі та ресурси. 104 c.
8. Рева Д.М. Актуальні питання податкового стимулювання. Право та інновації. 2015. №3. С.72-77.
9. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
10. Місцевий економічний розвиток: моделі, ресурси та інструменти фінансування: практичний посібник : у 5 част. / Н. Балдич та ін.; Федерація канадських муніципалітетів / Проєкт міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст». К., 2020. Част.2: Бюджетні інструменти фінансування МЕР. 100 c.

N. Struk, S. Siusko

LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT AND TAX INCENTIVES: INTERCONNECTION AND INTERACTION

Summary

The essence of economic categories - local economic development and tax incentives is considered in the article. It is substantiated that local economic development is a complex polystructural formation, which should be considered from different points of view. It is proved that in a broad sense it should be considered from the point of territorial, activity, process, target, institutional, resource, social approaches.
The content of the concept of the mechanism of realization of the local economic development policy is considered. Funding instruments have been identified as an important element of the mechanism. The well-known classifications of financing instruments are generalized. It has been proven that tax incentives are a budgetary financing instrument.
It is substantiated that tax incentives are subfunctions of tax regulation. It is emphasized that the mechanism of tax incentives includes a system of levers, forms, methods, instruments of state influence aimed at stimulating the economic activity of taxpayers and increase of its efficiency by changing taxes and taxation. It is established that in practice in Ukraine tax benefits and a special tax regime are used as types of tax incentives.
It is concluded that tax incentives are benefits provided to individual taxpayers, including the ability not to pay taxes or to pay them in a smaller amount than provided by the tax legislation under normal conditions. The difference between tax incentives and other instruments for stimulating economic development is specified. The connection and mutual influence of the interests of taxpayers and the interests of the community are substantiated.
It has been proven that tax incentives have a positive effect on local economic development. It is substantiated that tax incentives lead to an increase in aggregate expenditures, aggregate expenditures increase aggregate demand, and this contributes to an increase in employment and income, which stimulates local economic development.
It has been proven that the use of tax incentives can have both positive and negative consequences. The conclusion on expediency of introduction at the state level of indicators - criteria of fiscal efficiency of privileges is made.
It is proved that the purpose of local economic development policy is to establish the optimal level and conditions of taxation, which ensure the balance of interests of business entities, citizens and the local community. The conclusion is made on the difficulty of ensuring such a balance in practice because the interests are dynamic and depend on a large number of factors.

Keywords: local economic development; tax incentives; tax benefits; special tax regime; taxpayer; community.

References

1. Local Economic Development. Commonwealth Local Government Forum, [Online], available at: https://www.clgf.org.uk/what-we-do/local-economic-development/
2. Local Economic Development in Practice - A Toolkit for LED Practitioners, [Online], available at: ttps://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-files/Local%20Economic%20Development%20in%20Practice.pdf
3. Local Economic Development. ILO, [Online], available at: https://www.ilo.org/empent/areas/WCMS_093862/lang--en/index.htm
4. Local Economic Development. Developing and Implementing Local Economic Development Strategies and Action Plans. World Bank. Washington, D. C. 2003.
5. Bila, C. O. and others (2013), Stymuliuvannia ekonomichnoho zrostannia na mistsevomu rivni: analitychna dopovid [Stimulation of economic growth at the local level: analytical report], NISD, Kyiv, Ukraine, P. 88.
6. Dzhordzh Edvard (Ted) Treller and others (2014), Mistsevyi ekonomichnyi rozvytok – shliakh do protsvitannia hromady [Local economic development - the path to community prosperity], P.124, available at: http://www.mled.org.ua/media/docs/LED_Guide_2014_UKR.pdf
7. Baldych, N. (2020), Mistsevyi ekonomichnyi rozvytok: modeli, resursy ta instrumenty finansuvannia: praktychnyi posibnyk [Local economic development: models, resources and financing tools: a practical guide], In 5 parts, Federation of Canadian Municipalities / Partnership for Urban Development International Technical Assistance Project, Part 1: MED: modern concepts, models and resources, Partnership for Urban Development International Technical Assistance Project, Kyiv, Ukraine, P. 104.
8. Reva, D.M. (2015), “Current issues of tax incentives”, Pravo ta innovatsii, vol. 3, pp.72-77.
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine “Tax Code of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
10. Baldych, N. (2020), Mistsevyi ekonomichnyi rozvytok: modeli, resursy ta instrumenty finansuvannia: praktychnyi posibnyk [Local economic development: models, resources and financing tools: a practical guide], In 5 parts, Part 2: Budget instruments for financing MED, Partnership for Urban Development International Technical Assistance Project, Kyiv, Ukraine, P. 100.

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 3220

Відомості про авторів

Н. П. Струк

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

N. Struk

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Public Management and Administration, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

ORCID:

0000-0002-2349-7131


С. В. Сюсько

викладач, Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету

S. Siusko

Lecturer of Ivano-Frankivsk College of Lviv National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-1172-6072

Як цитувати статтю

Струк Н. П., Сюсько С. В. Місцевий економічний розвиток та податкове стимулювання: взаємозв’язок та взаємовплив. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8634 (дата звернення: 16.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.74

Struk, N. and Siusko, S. (2021), “Local economic development and tax incentives: interconnection and interaction”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8634 (Accessed 16 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.74

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.