EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ
Т. В. Лівошко, Р. В. Севастьянов

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.81

УДК: 330.526.36:631.1

Т. В. Лівошко, Р. В. Севастьянов

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація

Важливою складовою економічного розвитку є розвиток кооперативного руху в Україні. Стаття присвячена проблемам формування стратегії розвитку кооперації в Україні. В роботі розглянуто сучасні проблеми розвитку кооперації в Україні. Розглянуто правові аспекти функціонування різних форм кооперації в Україні. Авторами проаналізовано кількісні показники кооперативів за організаційно-правовою формою за період 2018-2020 рр. Головною метою кооперативів є задоволення економічних, соціальних та інших потреб його членів. Провідні країни світу дотримуються принципу аграрного протекціонізму. Таким чином принцип протекціонізму можна використовувати і при формуванні стратегій розвитку коопераційного руху в Україні. Кооперативний рух у сільських регіонах може підтримуватися підприємствами обслуговуючої та споживчої кооперації. Встановлено, що існує комплекс соціально-економічних проблем, які пов'язані з рівнем життя сільського населення, інфраструктури, та розвитком аграрного сектору. Ряд проблем в цій сфері Україні дісталися у спадок від радянської економіки. Розвиток кооперативного руху може допомогти вирішити комплекс соціально-економічних завдань, пов'язаних з підвищенням рівня життя населення у міста та сільській місцевості, розбудовою інфраструктури, розвитком аграрного сектору. Тому державні інституції мають активно сприяти розвитку кооперативних процесів у сільському господарстві шляхом створення сприятливих економічних умов. Автори пропонують застосовувати механізми стратегії розвитку та управління кооперацією з урахуванням міжнародного досвіду.

Ключові слова: кооперація; стратегія; об`єднання; розвиток кооперації.

Література

1.Драбовський А.Г. Кооператив як специфічна форма
господарської діяльності. XIV Міжнародна наукова Інтернет-конференція Advanced technologies of science and education (19-21.04.2018). URL: http://intkonf.org/drabovskiy-ag-kooperativ-yak-spetsifichnaformagospodarskoyi - diyalnosti (дата звернення: 01.06.2019).
2 Зіновчук В.В. Чи очікувати Україні на кооперативний бум? Кооперативні читання: 2018 рік: матеріали Всеукр. науково-практичної конференції, 1 черв. 2018 р., Житомир: ЖНАЕУ, 2018. С. 7-11.
3. Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу. Київ: Логос, 2001. 380 с.
4 Паска І. М. Організаційно-економічні передумови функціонування кооперативно-інтеграційних формувань в АПК: світовий досвід та українські реалії / І. М. Паска // Сталий розвиток економіки. – 2013.– № 1(18). – С.301-306.
5. Малік М.Й. Проблемні питання розвитку кооперації та інтеграційних відносин в АПК / М.Й. Малік, Ю.Я. Лузан // Економіка АПК. – 2010. №3. – С. 3-9
6. Наукові основи і стратегічні пріоритети сталого розвитку сільських територій України / [Гадзало Я.М., Жук В.М., Могилова М.М. та ін.]; за ред. Я.М. Гадзала. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2019. – 40 с.
7. Мосійчук Н. О. Сучасний стан розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - 2018. - № 284. - С. 24-33
8. Інноваційні тренди роздрібної торгівлі у 2019 році. URL: https://it-rating.in.ua/nnovacyn-trendi-rozdrbno-torgvl-u-2019-roc (дата звернення: 02.02.2020).
9.Прудніков Ю. В. Локальні ринки сільськогосподарської продукції : монографія. Житомир: ЖНАЕУ, 2018. 204 с.
10. Закон України «Про кооперацію» URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/ 1087-15 (дата звернення: 07.09.2020).
11. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України
від 21 липня 2020 р. № 819-IX. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-20 (дата звернення: 07.09.2020).
12. Про споживчу кооперацію : Закон України від 10 квітня 1992 р. № 2265-XII. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265 (дата звернення: 07.09.2020).
13. Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах : Указ Президента України від 19 грудня 2000 р. № 1348/2000. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1348/2000 (дата звернення: 07.09.2020).
14. Бабенко С.Г. Стратегія розвитку кооперативного сектору економіки України // Економіка і прогнозування. Науково-аналітичний журнал. – 2003. – №4.– С.38-51
15. Кількість юридичних осіб за організаційнj-правовми формами. Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/ EDRPU_2020/ks_ opfg/ks_opfg_0220.htm (дата звернення: 08.11.2020).
16. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 №435-IV. Верховна Рада України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435. (дата звернення: 07.10.2020).

T. Livoshko, R. Sevastyanov

FEATURES OF STRATEGY FORMATION DEVELOPMENT OF CONSUMER COOPERATION OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

Summary

An important component of the economy is the development of the cooperative movement in Ukraine. The article is devoted to the problems of forming a strategy for the development of cooperation in Ukraine. The paper considers modern problems of cooperation development in Ukraine. The legal aspects of the functioning of various forms of cooperation in Ukraine are considered. The authors analyzed the quantitative indicators of cooperatives by organizational and legal form for the period 2018-2020. The main purpose of cooperatives is to meet the economic, social and other needs of its members. The world's leading countries use the principle of agrarian protectionism. The principle of protectionism can be used in the formation of strategies for the development of the cooperation movement in Ukraine. This is important for the formation of a strategy for sustainable development of Ukrainian agricultural cooperation in order to strengthen the potential of producers. The activities of cooperatives are influenced by the following external factors: inflation, government regulation, tax policy, market environment. The internal factors influencing the economic performance of cooperatives include the volume of sales, pricing and accounting policies. The cooperative movement in rural areas can be supported by service and consumer cooperatives. There is a set of socio-economic problems related to the living standards of the rural population, infrastructure, and the development of the agricultural sector. Ukraine inherited a number of problems in this area from the Soviet economy. The development of the cooperative movement can help solve a set of socio-economic problems related to improving the living standards of the population in urban and rural areas, infrastructure development and development of the agricultural sector. Therefore, state institutions should actively promote the development of cooperative processes in agriculture by creating favorable economic conditions. The authors propose to apply the mechanisms of strategy for the development and management of cooperation based on international experience.

Keywords: cooperation; consumer cooperation; cooperative; strategy; association; development of activity.

References

1. Drabovsky, A.G. (2018), “Cooperative as a specific form economic activity», XIV Mizhnarodna naukova internet-konferentsiia “Advanced technologies of science and education” [XIV International Scientific Internet Conference “Advanced technologies of science and education”], [Online], available at: http://intkonf.org/index.php?s=%E4%F0%E0%E1%EE%E2%F1%FC%EA%E8%E9&Submit=%CF%EE%F8%F3%EA (Accessed 1 Feb 2021).
2 Zinovchuk, V.V.(2018), “Should Ukraine expect a cooperative boom?”, Kooperatyvni chytannia: 2018 rik: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Cooperative readings: 2018: materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference], National Agroecological University, Zhytomyr, Ukraine, pp. 7-11.
3. Zinovchuk, V.V. (2001), Orhanizatsiini osnovy silskohospodarskoho kooperatyvu [Organizational foundations of an agricultural cooperative], Logos, Kyiv, Ukraine.
4. Paska, I.M. (2013), “Organizational and economic prerequisites for the functioning of cooperative and integration formations in the agro-industrial complex: world experience and Ukrainian realities», Stalyi rozvytok ekonomiky, vol.1 (18), pp. 301-306.
5. Malik, M.Y. and Luzan, Yu.Ya. (2010), “Problematic issues of cooperation and integration relations in the agro-industrial complex”, Ekonomika APK, vol. 3, pp. 3-9.
6. Hadzalo, Ya.M. Zhuk, V.M. and Mohylova, M.M (2019), Naukovi osnovy i stratehichni priorytety staloho rozvytku silskykh terytorii Ukrainy [Scientific bases and strategic priorities of sustainable development of rural areas of Ukraine], Instytut ahrarnoi ekonomiky, Kyiv, Ukraine.
7. Mosiychuk, N.O. (2018), “The current state of development of agricultural cooperation in Ukraine”, Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, vol.284, pp. 24-33.
8. The official site “ІT rating UA” (2019), “Innovative retail trends in 2019”, available at: https://it-rating.in.ua/nnovacyn-trendi-rozdrbno-torgvl-u-2019-roc (Accessed 15 January 2021).
9. Prudnikov, Yu. V. (2018), Lokalni rynky silskohospodarskoi produktsii [Local markets of agricultural products: monograph], Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr, Ukrraine
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine “On Cooperation”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15 (Accessed 2 February 2021).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On agricultural cooperation", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-20 (Accessed 2 February 2021).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine "On consumer cooperation", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2265-12#Text (Accessed 2 February 2021).
13. The President of Ukraine (2000), Decree “On measures to develop the cooperative movement and strengthen its role in reforming Ukraine's economy on a market basis”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/1348/2000#Text (Accessed 2 February 2021).
14. Babenko, S.G. (2003), “Strategy for the development of the cooperative sector of the Ukrainian economy”, Ekonomika i prohnozuvannia, vol.4, рр. 38-51.
15. State Statistics Service of Ukraine (2019), “Number of legal entities by organizational and legal forms”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2019/ks_opfg/ ks_opfg_1219.htm (Accessed 8 November 2020).
16. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), “Civil Code of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435 (Accessed 7 October 2020).

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 9261

Відомості про авторів

Т. В. Лівошко

к. е. н., доцент кафедри ПТБД, НУ «Запорізька політехніка»

T. Livoshko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of PTBD, National University "Zaporizhzhia polytechnic"

ORCID:

0000-0003-3388-5899


Р. В. Севастьянов

к. е. н., доцент кафедри ПТБД, НУ «Запорізька політехніка»

R. Sevastyanov

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of PTBD, National University "Zaporizhzhia polytechnic"

ORCID:

0000-0001-9088-4433

Як цитувати статтю

Лівошко Т. В., Севастьянов Р. В. Особливості формування стратегії розвитку кооперації в Україні. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8646 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.81

Livoshko, T. and Sevastyanov, R. (2021), “Features of strategy formation development of consumer cooperation of Ukraine in the conditions of european integration”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8646 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.81

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.