EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
С. В. Глухова, Є. В. Кильницька

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.76

УДК: 330.341.1

С. В. Глухова, Є. В. Кильницька

СИСТЕМА ДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

В статті запропоновано систему динамічних показників оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі. Метою та основними завданнями статті стало обґрунтування складу та специфіки застосування динамічних показників для оцінювання ефективності інноваційної діяльності будівельних підприємств; визначення сукупності динамічних показників та особливості їх застосування; запропоновано склад та модифікації динамічних показників оцінки. Методичним інструментарієм виступають методи синтезу, аналізу, узагальнення та систематизації, компаративного аналізу, наукової абстракції, графічної побудови.
На основі опрацювання наукової літератури доведено, що класичний підхід до визначення доцільності інвестування не є прийнятним у випадку інноваційної сфери як однієї з найбільш ризикованих. Проаналізована галузева специфіка діяльності будівельних підприємств дозволила дійти висновків щодо напрямів інноваційної діяльності у будівництві, а також шляхах трансформації динамічних показників оцінювання. З позиції логіки методичного підходу встановлено зміст базових етапів оцінювання інноваційної діяльності для інвестора, визначено критерії оцінювання. Ґрунтуючись на теорії інвестування, особливостях інноваційної діяльності та специфіці будівельних підприємств, здійснено корпоративний аналіз базових показників, а саме: чистого дисконтованого доходу, внутрішньої норми рентабельності, періоду окупності, індексу рентабельності. В основу аналізу покладено принцип доцільності застосування в інноваційній діяльності, що дозволило оцінити переваги та недоліки кожного показника та намітити можливості його адаптації й модифікації. Уточнено також сутність та прояви інноваційного ризику при інвестуванні в інноваційну діяльність.
Все це призвело до розробки таких показників, як індекс очікуваності на базі чистого приведеного доходу та індекс скорочення терміну окупності інвестицій на базі періоду окупності. Уніфікований вимір запропонованих показників дозолив сформувати інтегральний показник та розробити чітку системи його інтерпретації. Результати проведеного дослідження є комплексними й логічно завершеними, їх впровадження можливо на усіх типах підприємств будівельної галуз, де здійснюється інноваційна діяльність. Застосування представленої системи дозволить інвестору чітко визначити ефективність інноваційної діяльності та доцільність капіталовкладень.

Ключові слова: інвестор; ефективність; інноваційна діяльність; будівельна галузь.

Література

1. Rogers E.M. Diffusion of innovations / E.M. Rogers // New. York : The Free Press, 1962. –451 p.
2. Chukhrai N. I. Features of the innovation investment support in Ukraine / N. I. Chukhrai, S. I. Matviy // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. - 2014. - № 799. - С. 145-151.
3. Борецька Н. П. Оцінка ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств / Н. П. Борецька, І. Ю. Якимчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2017. - Вип. 26(2). - С. 32-35.
4. Prokopenko O. Methodology of national investment and innovation security analytics / O. Prokopenko, M. Slatvinskyi, N. Biloshkurska, M. Biloshkurskyi, V. Omelyanenko // Problems and perspectives in management. - 2019. - Vol. 17, Iss. 1. - С. 380-394
5. Чорна М. В. Формування ефективної інвестиційної політики підприємства: [мографія] / Чорна М. В., Глухова С. В. // Харків: ФО-П Шейніна О.В., 2010. – 210 с.
6. Глухова С.В. Ієрархічна модель споживчого вибору інноваційної продукції будівельної галузі / С. В. Глухова, Є. В. Кильницька // Вісник Національного технічного університету "ХПІ".- № 34.- 2014. – С. 175-180
7. Khrushch N. Methodology of integral evaluation of enterprise financial potential in the information society / N. Khrushch, P. Hryhoruk // Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. – 2013.– № 35. – P. 252-261.
8. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. - М.: Прогресс, 1982. – 454c.
9. Bass F.M. A New Product Growth Model for Customer Durables / F.M. Bass // Management Science. – 1969. – 15 (January). – Р. 215-227
10. Христенко О. В. Особливості управління інноваційними ризиками на вітчизняних підприємствах / О. В. Христенко, О. М. Свистун // Економіка і регіон. - 2016. - № 5. - С. 73-80

S. Glukhova, Ye. Kylnytska

SYSTEM OF DYNAMIC INDICATORS OF EVALUATION OF THE INVESTMENT IN THE INNOVATION ACTIVITIES OF THE BUILDING INDUSTRY

Summary

The system of dynamic indicators for evaluating the efficiency of innovation activity of enterprises in the construction industry in the article is proposed. The composition and specifics of the use of dynamic indicators for evaluating the efficiency of innovative activity of construction enterprises; definition of a set of dynamic indicators and features of its application are the purpose and main tasks of the article.
The composition and modifications of dynamic evaluation indicators are proposed. Methods of synthesis, analysis, generalization and systematization, comparative analysis, scientific abstraction, graphic construction are the methodical tools in the article.
Based on the scientific literature, it has been proved that the classical approach to determining the feasibility of investing is not acceptable in the case of the innovation sphere as one of the riskiest. Analyzed industry specific activity of construction enterprises is allowed to conclude on the directions of innovative activity in construction, as well as the directions of interpretation of dynamic indicators. In terms of the logic of the methodological approach, the content of the basic stages of evaluation of innovative activity for the investor is determined, and the evaluation criteria are determined. Based on the theory of investing, peculiarities of innovation activity and the specifics of construction enterprises the corporate analysis of the basic indicators is held, namely: net discounted income, internal rate of return, payback period and profitability index. The basis of the analysis is the principle of expediency of application in innovative activity that is allowed to evaluate the advantages and disadvantages of each indicator and to identify possibilities for its adaptation and modification. The nature and manifestations of innovative risk in investing in innovative activities are clarified.
All this are allowed to develop such indicators as the expectation index on the basis of net present income and the index of reduction of the payback period of investments based on the payback period. The unified dimension of the proposed indicators is allowed to form an integral indicator and to develop a clear system of its interpretation. The results of the research are complex and logically complete, its implementation is possible at all types of enterprises of the construction industry, where innovative activity is carried out. The application of the presented system will allow the investor to clearly determine the effectiveness of innovation and the feasibility of investing.

Keywords: investor; efficiency; innovation; construction industry.

References

1. Rogers, E.M. (1962). Diffusion of innovations, The Free Press, . New York, USA.
2. Chukhrai, N. and Matviy, S. (2014), “Features of the innovation investment support in Ukraine”, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Problemy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 799, pp.145–151.
3. Boretska, N. and Yakymchuk, I. (2017), “Evaluation of the efficiency of innovation activity of industrial enterprises”, Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky, vol. 26 (2), pp. 32–35.
4. Prokopenko, O. Slatvinskyi, N. Biloshkurskyi, M. and Omelyanenko, V. (2019), “Methodology of national investment and innovation security analytics”, Problems and perspectives in management, vol. 17 (1), pp. 380–394.
5. Chorna, M.V. and Hlukhova, S.V. (2010), Formuvannia efektyvnoi investytsiinoi polityky pidpryiemstva [Formation of effective enterprise investment policy], FO-P Sheinina O.V., Kharkiv, Ukraine.
6. Hlukhova, S.V. and Kylnytska, Ye.V. (2014), “The hierarchical model of consumer choice of innovative products construction industry”, Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu "KhPI" - Bulletin of the National Technical University "KPI", vol. 34, pp. 175–18.
7. Khrushch, N. and Hruhoruk, P. (2013), “Methodology of integral evaluation of enterprise financial potential in the information society”. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy – Social inequality and economic growth, vol. 35, pp. 252–261.
8. Shumpeter, Y. (1982), Teorya ekonomycheskoho razvytyia [Theory of economic development], Prohress, Moscow, Russia.
9. Bass, F. (1969) “A New Product Growth Model for Customer Durables”, Management Science, vol. 15, pp. 215–227.
10. Khrystenko, O., and Svystun, O. (2016), “Features of innovation risk management at domestic enterprises”, Ekonomika i rehion, vol. 5, pp. 73–80.

№ 3 2021

Дата публікації: 2021-03-26

Кількість переглядів: 9630

Відомості про авторів

С. В. Глухова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і маркетингу,Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

S. Glukhova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Marketing, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

ORCID:

0000-0002-8178-7532


Є. В. Кильницька

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та бізнесу,Харківський національний університет будівництва та архітектури

Ye. Kylnytska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Business, Kharkiv National University оf Civil Engineering and Architecture

ORCID:

0000-0002-0586-820X

Як цитувати статтю

Глухова С. В., Кильницька Є. В. Система динамічних показників оцінювання ефективності інвестування в інноваційну діяльності підприємств будівельної галузі. Ефективна економіка. 2021. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8746 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.76

Glukhova, S. and Kylnytska, Ye. (2021), “System of dynamic indicators of evaluation of the investment in the innovation activities of the building industry”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8746 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.76

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.