EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ: СУТНІСТЬ, СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВПЛИВ НА ЗРОСТАННЯ ОБСЯГІВ ВВП
Г. О. Партин, О. В. Дідух

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.86

УДК: 336.5:339.9

Г. О. Партин, О. В. Дідух

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ: СУТНІСТЬ, СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВПЛИВ НА ЗРОСТАННЯ ОБСЯГІВ ВВП

Анотація

У статті досліджено сучасні підходи до трактування сутності поняття “капітальні інвестиції” та розкрито значення капітального інвестування для розвитку економіки країни. Проаналізовано динаміку обсягів капітальних інвестицій і валового внутрішнього продукту в Україні та в розвинених країнах світу. Встановлено, що в Україні порівняно з іншими країнами, є меншими як обсяги капітального інвестування, так і значення відношення капітальних інвестицій до суми валового внутрішнього продукту. Досліджено залежності між темпами зростання обсягів капітальних інвестицій та темпами зростання ВВП в Україні і в розвинених країнах світу. Визначено, що темпи зростання ВВП та обсягу капітальних інвестицій в аналізованих країнах мають подібну динаміку, а отже збільшення капітальних інвестицій в економіку країни зумовлює (з певним часовим лагом) зростання ВВП і навпаки зменшення темпів капітального інвестування є причиною сповільнення зростання ВВП. Встановлено параметри кореляційно-регресійної залежності між темпами зростання обсягів капітальних інвестицій і темпами зростання ВВП в Україні, Німеччині та Республіці Польща, що дає змогу чіткіше прослідкувати досліджувану взаємозалежність, а також спрогнозувати можливі тенденції зміни ВВП при зміні обсягів капітального інвестування. Визначено, що зростання темпів капітального інвестування в Німеччині та в Республіці Польща зумовлює вищі ніж в Україні темпи зростання обсягів ВВП. Обгрунтовано основні пріоритети розвитку капітального інвестування в Україні для забезпечення належного оновлення виробничих потужностей та переходу на інноваційний характер розвитку економіки держави.

Ключові слова: інвестиції; інвестиційна діяльність; капітальні інвестиції; ефективність капітальних інвестицій; економічне зростання; валовий внутрішній продукт.

Література

1. Білоусова О. С. Трансформація впливу держави на інвестиційні процеси. // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 16.- С. 32–37.
2. Загородній А.Г. Менеджмент реальних інвестицій: Навч. посіб. / А.Г.Загородній , Ю.І.Стадницький. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 209с.
3. Kenton W. Capital Investment. [Електронний ресурс]: Режим доступу https://www.investopedia.com/terms/c/capital-investment.asp
4. Кузьмович П. Економічна сутність капітальних інвестицій в контексті бухгалтерського обліку. [Електронний ресурс]: Режим доступу http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12839 /1/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf. (дата звернення: 07.09.2020).
5. Остапчук Т. П. Облік і контроль капітальних інвестицій: теорія і практика здійснення : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.04. Тернопіль, 2004. 19 с.
6.. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом: монографія / А.А. Пересада. — К.: Лібра, 2002. — 472 с.
7. Паливода К.В. Капітальні інвестиції (на прикладі житлового будівництва в Україні): монографія / К. Паливода. — К.: "Знання", 2009. — 711 с.
8. Радевич Т. В. Нормативно-правове регулювання сутності капітальних інвестицій. Інвестиції : практика та досвід. К. : ТОВ "ДКС Центр", 2014. № 23. С. 64-68. [Електронний ресурс]: Режим доступу http://www.investplan.com.ua/pdf/23_2014/17.pdf (дата звернення: 07.09.2020).
9. Rydarowska Y. Źródła finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw na przykładzie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. [Електронний ресурс]: Режим доступу https://www.semanticscholar.org/paper/ %C5%B9r%C3%B3d%C5%82a-finansowania-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-inwestycyjnej-na-Rydarowska-Kurzbauer/9cc40cb0163e5c03d3988a1dbcdb8663a640edb3#related-papers.
10. Подмешальська Ю.В. Аналіз сутності категорії «капітальні інвестиції» з метою організації обліку на підприємстві. / Ю.В. Подмешальська, С.В. Мельник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. Випуск 14. Частина 3. 2015.- С. 161-164.
11. Ярмолюк О. Ф., Дмитренко О. М. Особливості ідентифікації капітальних інвестицій в бухгалтерському обліку. Ефективна економіка. 2020. № 9. – [Електронний ресурс]: Режим доступу http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8184 (дата звернення: 14.02.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.58.
12. Майорова Т. В. Капітальні інвестиції: сутність та проблеми реалізації в кризових умовах / Т. В. Майорова, В. В. Крук, Я. В. Шевчук // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - № 21. - С. 12-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2015_21_4.
13. Садовська І. Б. Бухгалтерський облік [текст] : навч. посіб. / І. Б. Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 688 с.
14. Податковий кодекс України. Закон України № 2755-VI від 02.12.2010. (Редакція від 20.09.2015, підстава 702-19) [Електронний ресурс]. — Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
15. Про затвердження Методики розрахунку індексу капітальних інвестицій. / Наказ, Методика, Держав! ний комітет статистики України № 494 від 25.12.2009 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// zakon.nau.ua/doc/?code=v0494202!09.
16. Методологічні пояснення. [Електронний ресурс]: Режим доступу http://www.ifstat.gov.ua/STAT/m_inv.htm.
17. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
18. The global economy.com. [Електронний ресурс]: Режим доступу https://www.theglobaleconomy.com.

H. Partyn, O. Didukh

CAPITAL INVESTMENTS: ESSENCE, CURRENT TRENDS AND IMPACT ON GDP GROWTH

Summary

The article examines modern approaches to the interpretation of the essence of the concept of "capital investment" and reveals the importance of capital investment for the development of the economy. It is established that capital investments are funds in the form of monetary, property and intellectual values, which economic entities directly adress to the acquisition, manufacture or modernization of fixed assets and other non-current assets, as well as intangible assets to ensure proper conditions of production and sale, implementation of other types of economic activity and increase on this basis the amount of economic benefits received in the future. The dynamics of capital investment and gross domestic product in Ukraine and in developed countries is analyzed. It is established that in Ukraine, compared to other countries, both the volume of capital investment and the value of the ratio of capital investment to the amount of gross domestic product are smaller. The dependences between the growth rates of capital investments and the growth rates of gross domestic product in Ukraine and in the developed countries of the world are studied. It is determined that the growth rate of gross domestic product and capital investment in the analyzed countries have similar dynamics, and therefore the increase in capital investment in the economy causes (with a certain time lag) gross domestic product growth and vice versa decrease in capital investment is the reason for slowing gross domestic product growth. The parameters of correlation-regression dependence between capital investment growth rates and gross domestic product growth rates in Ukraine, Germany and the Republic of Poland are established, which allows to more clearly trace the studied interdependence, as well as to predict possible trends of gross domestic product change in capital investment. It is determined that the growth of capital investment rates in Germany and the Republic of Poland causes higher gross domestic product growth rates than in Ukraine. The main priorities for the development of capital investment in Ukraine to ensure the proper renewal of production capacity and the transition to the innovative nature of the state economy are substantiated.

Keywords: investments; investment activity; capital investments; efficiency of capital investments; economic growth; gross domestic product.

References

1. Bilousova, O.S. (2017), “Transformation of the states influence on investment processes”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp.32-37.
2. Zahorodnii, A.H. and Stadnytskyi, Yu.I. (2000), Menedzhment realnykh investytsii [Management of real investment], Znannia, Kyiv, Ukraine.
3. Investopedia (2020), “What is capital investment” available at: https://www.investopedia.com/terms/c/capital-investment.asp (Accessed 4 January 2021).
4. DSpace at West Ukrainian National University (2020), “The economic essence of capital investment in the context of accounting” available at: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12839 /1/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf. (Accessed 7 September 2020).
5. Ostapchuk T.P. (2004) “Accounting and control of capital investments: theory and practice of implementation”, Ph.D. Thesis, Global economy, Ternopil National University, Kyiv, Ukraine.
6. Peresada, A.A. (2002), Upravlinnia investytsiinym protsesom [Management of investment process], Libra, Kyiv, Ukraine.
7. Palyvoda, K.V. (2009), Kapitalni investytsii (na prykladi zhytlovoho budivnytstva v Ukraini) [Capital investment (on the example of housing construction in Ukraine)], Znannia, Kyiv, Ukraine.
8. Radevych, T.V. (2014), Normatyvno-pravove rehuliuvannia sutnosti kapitalnykh investytsii. Investytsii : praktyka ta dosvid [Regulatory regulation of the essence of capital investments. Investments: practice and experience], DKS Tsentr, Kyiv, Ukraine.
9. Semantic Scholar (2019), “Sources of financing the activities of investment enterprises on the example of selected regions of Central and Eastern Europe” available at: https://www.semanticscholar.org/paper/ %C5%B9r%C3%B3d%C5%82a-finansowania-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-inwestycyjnej-na-Rydarowska-Kurzbauer/9cc40cb0163e5c03d3988a1dbcdb8663a640edb3#related-papers. (Accessed 7 September 2020).
10. Podmeshalska, Yu.V. and Melnyk, S.V. (2015), “Analysis of the essence of the category "capital investment" in order to organize accounting at the enterprise”, Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomichni nauky, vol. 14, pp.161-164.
11. Yarmoliuk O. F., and Dmytrenko O. M. (2020), “ Features of identification of capital investments in accounting”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol . 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8184 (Accessed 4 February 2021).
12. Maiorova T.V., Kruk V.V. and Shevchuk Ya.V. (2015) “Capital investments: essence and problems of realization in crisis conditions”, Investytsii: praktyka ta dosvid, [Online], vol . 21, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2015_21_4 (Accessed 4 February 2021).
13. Sadovska, I.B., Bozhydarnik, T.V., and Nahirska, K.Ie. (2013) Bukhhalterskyi oblik [Accounting], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
14. Tax Code of Ukraine, Law of Ukraine № 2755-VI of 02.12.2010 (2015), available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. (Accessed 4 January 2021).
15. Order, Methodology, State Statistics Committee of Ukraine № 494 dated 25.12.2009 (2009) “On approval of the Methodology for calculating the capital investment index” available at: http:// zakon.nau.ua/doc/?code=v0494202!09 (Accessed 4 January 2021).
16. Main Department of Statistics in Ivano-Frankivsk Region (2020), “Methodological explanations” available at: http://www.ifstat.gov.ua/STAT/m_inv.htm (Accessed 4 January 2021).
17. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2021) available at: http://www.ukrstat.gov.ua. (Accessed 4 January 2021).
18. The global economy.com. (2021) available at: https://www.theglobaleconomy.com. (Accessed 4 January 2021).

№ 3 2021

Дата публікації: 2021-03-26

Кількість переглядів: 7862

Відомості про авторів

Г. О. Партин

к. е. н., професор, професор кафедри фінансів НУ «Львівська політехніка»

H. Partyn

PhD in Economics, Professor,Professor of the Department of Finance, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-2255-4720


О. В. Дідух

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів НУ «Львівська політехніка»

O. Didukh

PhD in Economics, Associate Professor,Associate of the Department of Finance, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0003-4585-6147

Як цитувати статтю

Партин Г. О., Дідух О. В. Капітальні інвестиції: сутність, сучасні тенденції та вплив на зростання обсягів ввп. Ефективна економіка. 2021. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8756 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.86

Partyn, H. and Didukh, O. (2021), “Capital investments: essence, current trends and impact on gdp growth”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8756 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.86

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.