EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
О. В. Левкович, Ю. М. Калашнікова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.76

УДК: 338.4

О. В. Левкович, Ю. М. Калашнікова

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Фінансова стійкість підприємства відіграє важливу роль у забезпеченні розширеного відтворення та прибутковості у майбутньому. Це здатність підприємства здійснювати свою діяльність в напрямку розвитку, при цьому зберігати рівновагу власних активів і пасивів у середовищі, яке постійно змінюється. Фінансової стійкості можна досягти, здійснюючи ефективне та оптимальне управління грошовими коштами, запасами, основними засобами, а також джерелами їх забезпечення власним та позиковим капіталом. Беззаперечно, сьогодні фінансова стійкість є комплексною категорією, яка вивчає ресурсний потенціал підприємства, його фінансовий стан, залежність від впливу внутрішніх і зовнішніх факторів та спроможність забезпечити ефективну діяльність при збереженні платоспроможності. Фінансова стійкість є ключовим орієнтиром при плануванні діяльності, при впровадженні інноваційних технологій на підприємство, загалом її показники відображають рівень ризиковості функціонування. Встановлено, що ключовими передумовами для інноваційного розвитку сучасних підприємств є висока інтенсивність нецінової конкуренції на ринку, наявність на підприємстві потужного інноваційного потенціалу для ефективного трансферу технологій та стійкий фінансовий стан. Для виявлення забезпечення фінансової стійкості проведено аналіз показників, таких як: коефіцієнт автономії, коефіцієнт фінансування, коефіцієнт фінансового важеля, коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів, коефіцієнт короткострокової заборгованості, коефіцієнт маневреності власного капіталу. Також проведено аналіз рентабельності вітчизняних підприємств, оскільки даний показник є достатньо інформативним, тому його варто розглядати як рівноправний поряд з іншими показниками фінансової стійкості та важливим для можливості здійснення інноваційного розвитку. Проведений аналіз абсолютних та відносних показників діяльності вітчизняних підприємств говорить про те, що в сьогоднішніх умовах їм доволі важко підтримувати достатній рівень фінансової стійкості та забезпечити ефективне впровадження інновацій. З метою її поліпшення потрібно збільшити обсяг власних фінансових ресурсів, розробити оптимальне співвідношення елементів капіталу, при якому у підприємства буде можливість вільно використовувати грошові кошти, при цьому буде забезпечено безперебійне виробництво та реалізація.

Ключові слова: фінансова стійкість; підприємство; ефективність; інноваційний розвиток; фактори впливу; показники.

Література

1. Бедринець М.Д., Довгань Л.П. Фінанси підприємств [Текст] навч. посіб. / М.Д. Бедринець, Л.П. Довгань. – Київ: Центр учбової літератури, 2018. 292 с.
2. Білик М.Д. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / М.Д. Білик, О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька. – К.: КНЕУ, 2016. – 592 с.
3. Голеско І.О. Економічна сутність фінансової стійкості підприємства / І.О. Голеско // Економіка транспортного комплексу. – 2017. – Вип. 30. – С. 49-57.
4. Кириченко С. О. Сучасний фінансовий стан підприємства та перспективи його розвитку / С. О. Кириченко, І. М. Ліннік // Сучасні проблеми економіки та підприємництво. – 2015. – Вип. 16. – С. 261-265.
5. Ковальчук Н. О. Фінансова стійкість вітчизняних підприємств як передумова їх стабільного функціонування / Н. О. Ковальчук, Т. В. Руснак // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – В. 11. – С. 368-371.
6. Косарєва І. П. Механізм управління фінансовою стійкістю підприємства / І.П. Косарєва, А.С. Бут // Молодий вчений.  2017.  Вип. 4.  С. 678-682.
7. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий аналіз. Підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 392 с.
8. Масленніков Є.І. Елементи системи управління фінансовою стійкістю промислового підприємства / Є.І. Масленніков // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. - № 12/1. – С. 25-28.
9. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze.htm (дата звернення: 27.03.2021).
10. Партин Г.О. Особливості впливу основних чинників на фінансову стійкість підприємства в умовах фінансово-економічної кризи / Г.О. Партин // Збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного університету України. – 2010. – Вип. 10 - С. 276-279.
11. Пігуль Н.Г. Аналіз фінансової стійкості підприємств України. Приазовський економічний вісник. 2019. – Вип. 1. – С. 186-190.
12. Савельєва А.О. Фінансова стійкість підприємства та фактори, що впливають на неї / А.О. Савельєва // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2018/paper/view/3806/3169 (дата звернення: 27.03.2021).
13. Сокольська Р.Б., Зелікман В.Д., Акімова Т.В. Фінансовий аналіз. Частина ІІ. Спеціальні методи фінансового аналізу. Навч. Посібник. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 76 с.
14. Ткаленко Я. М. Фінансова стійкість підприємства та фактори впливу на неї /Я.М. Ткаленко, С.О. Криниця [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/14508993787623.pdf (дата звернення: 27.03.2021).
15. Токарев О.М., Гук О.В. Фінансова стійкість підприємств як передумова його інноваційного розвитку / О.М. Токарев, О.В. Гук // Сучасні підходи до управління підприємством: збірник наукових праць. – Київ, 2018. С. 284-291.
16. Тульчинська С. О. Проблеми оцінки фінансового стану підприємства і напрямки їх вирішення / С. О. Тульчинська, М. В, Нікітіна // Сучасні проблеми економіки та підприємництво. – 2013. – Вип. 12 . – С. 295-301.
17. Юрій Е.О. Дослідження фінансової стійкості в системі оцінки фінансового стану підприємства / Е.О. Юрій, Л.А. Бербека // Молодий вчений. 2017. Вип. 10. С. 1112-1117.

O. Levkovich, Yu. Kalashnikova

FINANCIAL STABILITY AS A PREREQUISITE FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

Summary

The financial stability of the enterprise plays an important role in ensuring expanded reproduction and profitability in the future. This is the ability of the enterprise to carry out its activities in the direction of development, while maintaining the balance of its own assets and liabilities in an ever-changing environment. Financial stability can be achieved by effective and optimal management of cash, stocks, fixed assets, as well as the sources of their provision with equity and debt capital. Undoubtedly, today financial stability is a complex category that studies the resource potential of the enterprise, its financial condition, dependence on the influence of internal and external factors and the ability to ensure effective performance while maintaining solvency. Financial stability is a key guideline in business planning, in the introduction of innovative technologies to the enterprise; in general, its indicators reflect the level of risk of operation. It is established that the key prerequisites for the innovative development of modern enterprises are the high intensity of non-price competition in the market, the presence of a strong innovative potential for efficient technology transfer and stable financial condition. To identify financial stability, an analysis of indicators such as: autonomy ratio, financing ratio, financial leverage ratio, long-term borrowing ratio, short-term debt ratio, equity maneuverability ratio was carried out. An analysis of the profitability of domestic enterprises was also carried out, as this indicator is quite informative, so it should be considered as equal to other indicators of financial stability and important for the possibility of innovative development. The analysis of absolute and relative indicators of activity of domestic enterprises shows that in today's conditions it is quite difficult for them to maintain a sufficient level of financial stability and ensure the effective implementation of innovations. In order to improve it, it is necessary to increase the amount of own financial resources, to develop the optimal ratio of capital elements, at which the company will be able to freely use funds, while ensuring uninterrupted production and sales.

Keywords: financial stability; enterprise; efficiency; innovative development; influencing factors; indicators.

References

1. Bedrynecz M.D., Dovgan L.P. (2018), Finansy pidpryyemstv [Enterprise finance]. Naukovyj posibnyk. p. 292.
2. Bilyk M.D. (2016), Finansovyi analiz [Financial analysis], KNEU, Kyiv, Ukraine.
3. Holesko I.O. (2017), Ekonomichna sutnist finansovoi stiikosti pidpryiemstva [The economic essence of the financial stability of the enterprise], vol. 30, pp. 49-57.
4. Kyrychenko, S. O. and Linnik, I. M. (2015), “Current financial condition of the enterprise and prospects of its development”, Suchasni problemy ekonomiky ta pidpryiemnytstvo, vol. 16, pp. 261-265.
5. Koval'chuk, N. O. and Rusnak, T. V. (2016), “Financial stability of domestic enterprises as a prerequisite for their stable functioning”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 11, pp. 368-371.
6. Kosarieva I.P. (2017), Mekhanizm upravlinnia finansovoiu stiikistiu pidpryiemstva [The mechanism of management of financial stability of the enterprise], vol. 4, pp. 678-682.
7. Kramarenko G.O., Chorna O.Ye. (2008), Finansovyj analiz. [Financial analysis] Pidruchnyk. p. 392.
8. Maslennikov, Ye.I. (2014), “Elementy systemy upravlinnia finansovoiu stiikistiu promyslovoho pidpryiemstva”, Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 12/1, pp. 25-28.
9. State Statistics Service of Ukraine (2021), Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze.htm (Accessed 23 march 2021).
10. Partyn, H.O. (2010), “Features of the influence of the main factors on the financial stability of the enterprise in the financial and economic crisis”, Zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats' Natsional'noho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy, vol. 10, pp. 276-279.
11. Pihul N.H. (2019), Analiz finansovoi stiikosti pidpryiemstv Ukrainy [Analysis of financial stability of Ukrainian enterprises], vol. 1, pp. 186-190.
12. Savelieva A.O. (2018), “Financial stability of the enterprise and the factors influencing it”, Proceedings of the XLVII scientific and technical conference of divisions VNTU, [Online], available at: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2018/paper/view/3806/3169 (Accessed 23 march 2021).
13. Sokol's'ka, R.B. Zelikman, V.D. and Akimova, T.V. (2016), Finansovyj analiz: spetsial'ni metody finansovoho analizu [Financial analysis: special methods of financial analysis], NmetAU, Dnipro, Ukraine.
14. Tkalenko Ya. M. Finansova stiikist pidpryiemstva ta faktory vplyvu na nei [Financial stability of the enterprise and the factors influencing it], Ukraine, available at: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/14508993787623.pdf (Accessed 23 march 2021).
15. Tokarev O.M., Guk O.V. (2018), Finansova stijkist pidpryyemstv yak peredumova jogo innovacijnogo rozvytku [Financial stability of enterprises as a prerequisite for its innovative development]. Suchasni pidxody do upravlinnya pidpryyemstvom: zbirnyk naukovyx pracz. pp. 284-291.
16. Tul'chyns'ka, S. O. and Nikitina, M. V. (2013), “Problems of the assessment of the financial condition of the enterprise and the direction of their solution”, Suchasni problemy ekonomiky ta pidpryiemnytstvo, vol. 12, pp. 295-301.
17. Yurii E.O. (2017), Doslidzhennia finansovoi stiikosti v systemi otsinky finansovoho stanu pidpryiemstva [Study of financial stability in the system of assessing the financial condition of the enterprise], vol. 10, pp. 1112-1117.

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 13834

Відомості про авторів

О. В. Левкович

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

O. Levkovich

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0002-4570-4963


Ю. М. Калашнікова

здобувач вищої освіти кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Yu. Kalashnikova

Higher education seeker of the Department of Finance, Banking and Insurance, Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0002-3362-0885

Як цитувати статтю

Левкович О. В., Калашнікова Ю. М. Фінансова стійкість як передумова інноваційного розвитку підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8776 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.76

Levkovich, O. and Kalashnikova, Yu. (2021), “Financial stability as a prerequisite for innovative development of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8776 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.76

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.