EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Г. А. Іващенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.101

УДК: 339.5

JEL: А14

Г. А. Іващенко

ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Проаналізовано взаємозв’язок функціональних та бізнес-стратегій у системі стратегічного управління підприємства.
У процесі аналізування виконання зобов’язань за торговими угодами з’ясовується: кількість і загальна сума укладених торгових угод; кількість і загальна сума виконаних торгових угод; кількість, види і сума прострочених контрактів; причини неповної реалізації угод і порушень термінів поставок товарів.
Для більш повної характеристики роботи фірми на зовнішньому ринку розраховується наступні: питома вага сум контрактів; коефіцієнти виконання зобов’язань за вартістю та фізичним обсягом. У ході аналізу виконання зобов’язань за торговими угодами з’ясовується: кількість і загальна сума укладених торгових угод; кількість і сума виконаних торгових угод; кількість, види і сума прострочених контрактів; причини неповної реалізації угод і порушень термінів поставок товарів.
Обрано основні аналітичні показники характеристики роботи підприємства на зовнішньому ринку. Сформовано напрями аналізування зовнішньоекономічної діяльності в процесі формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності.
На етапі формування стратегії відбувається ідентифікація цілей і розробка стратегічних планів для їх досягнення. Тому, у процесі розробки стратегії управління ЗЕД підприємства менеджери приймають виважене рішення про те, на які ринки підприємству слід проникнути (або які ринки слід покинути), а також як забезпечити конкурентоспроможність продукції і підприємства на кожному з цих ринків.
Реалізація основної (генеральної) та альтернативних стратегій забезпечується ефективною реалізацією всіх бізнес-стратегій.
При збільшенні масштабів зовнішньоекономічної діяльності, а також із врахуванням підвищення рівня конкуренції на міжнародних ринках варто не тільки мати спеціальні стратегії, але і створювати систему міжнародного стратегічного менеджменту. Вона включає не тільки розробку стратегії, але і реалізацію стратегії, а також стратегічний контроль.

Ключові слова: експорт; стратегія; формування; зовнішньоекономічна діяльність; показник; оцінювання; аналіз; міжнародні ринки.

Література

1. Ансофф Г. И. Стратегическое управление [пер. с англ. Л. И. Евенко]. – М. : Экономика, 2015. – 563 с.
2. Біденко К. Р. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища функціонування підприємства як інструмент антикризового управління / К. Р. Біденко // Управління розвитком. – 2012. – №12. – С. 107 – 109.
3. Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : [навч. посіб]. / М. І. Дідківський, – К. : Знання, 2006. – 462 с.
4. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание: Пер. с англ. / А. А. Томпсон., А. Дж. Стрикленд. – М. : Вильяме, 2013. – 928 с.
5. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підручник. – 3-ге вид., перероб. і доп.К. : КНЕУ, 2012. – 699 с.
6. Шеховцева Л. С. Стратегический менеджмент: Уч. пос. – М., 2016. – 153 с.
7. Шестопал Ю. Т. Стратегический менеджмент: Учебное пособие
/ Ю. Т. Шестопал, В. Д. Дорофеев, В. А. Дресвянников. – М. : КноРус, 2013. – 320 c.
8. Шликов В. И. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / В. И. Шилков. – М. : Форум, 2013. – 304 c.

G. Ivashchenko

FORMATION OF FOREIGN ECONOMIC STRATEGY OF THE ENTERPRISE

Summary

The interrelation of functional and business strategies in the system of strategic management of the enterprise is analyzed.
In the process of analyzing the fulfillment of obligations under trade agreements, it becomes clear: the number and total amount of concluded trade agreements; the number and total amount of executed trade agreements; number, types and amount of overdue contracts; reasons for incomplete implementation of agreements and violations of terms of delivery of goods.
For a more complete description of the firm's work in the foreign market, the following is calculated: the share of contract amounts; coefficients of fulfillment of obligations by value and physical volume. In the course of the analysis of fulfillment of obligations under trade agreements it is clarified: the number and total amount of concluded trade agreements; the number and amount of executed trade agreements; number, types and amount of overdue contracts; reasons for incomplete implementation of agreements and violations of terms of delivery of goods.
The main analytical indicators of the characteristics of the enterprise in the foreign market are selected. The directions of analysis of foreign economic activity in the process of formation of strategy of development of foreign economic activity are formed.
At the stage of strategy formation, goals are identified and strategic plans are developed to achieve them. Therefore, in the process of developing a strategy for managing foreign trade, managers make informed decisions about which markets the company should enter (or which markets should leave), as well as how to ensure the competitiveness of products and enterprises in each of these markets.
The implementation of the main (general) and alternative strategies is ensured by the effective implementation of all business strategies.
With the increase in the scale of foreign economic activity, as well as taking into account the increasing level of competition in international markets, it is necessary not only to have special strategies, but also to create a system of international strategic management. It includes not only strategy development, but also strategy implementation as well as strategic control.

Keywords: export; strategy; formation; foreign economic activity; indicator; estimation; analysis; international markets.

References

1. Ansoff, G. I. (2015), Strategicheskoe upravlenie [Strategic management], [translation from English by L. I. Evenko], Jekonomika, Moscow, Russia, P.563.
2. Bidenko, K. R. (2012), “Strategic analysis of the external environment of the enterprise as an instrument of crisis management”, Upravlinnia rozvytkom, vol. 12, pp. 107 – 109.
3. Didkivskyi, M. I. (2006), Zovnishnoekonomichna diialnist pidpryiemstva [Foreign economic activity of the enterprise], Znannia, Kyiv, Ukraine, P. 462.
4. Tompson, A. A. and Striklend, A. Dzh. (2013), Strategicheskij menedzhment: koncepcii i situacii dlja analiza [Strategic Management: Concepts and Situations for Analysis], 12th ed., Vil'jame, Moscow, Russia, P.928.
5. Shershnova, Z. Ye. (2012), Stratehichne upravlinnia: Pidruchnyk [Strategic Management: A Textbook], 3rd ed., KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 699.
6. Shehovceva, L. S. (2016), Strategicheskij menedzhment: Uch. pos. [Strategic management: A Study Guide], Moscow, Russia, P.153.
7. Shestopal, Ju. T. Dorofeev, V. D. and Dresvjannikov, V. A. (2013), Strategicheskij menedzhment: Uchebnoe posobie [Strategic Management: A Study Guide], KnoRus, Moscow, Russia, P.320.
8. Shlikov, V. I. (2013), Strategicheskij menedzhment: Uchebnoe posobie [Strategic Management: A Study Guide], Forum, Moscow, Russia, P.304.

№ 5 2021

Дата публікації: 2021-05-27

Кількість переглядів: 2655

Відомості про авторів

Г. А. Іващенко

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна

G. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

ORCID:

0000-0001-6581-0862

Як цитувати статтю

Іващенко Г. А. Формування зовнішньоекономічної стратегії підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8911 (дата звернення: 17.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.101

Ivashchenko, G. (2021), “Formation of foreign economic strategy of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8911 (Accessed 17 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.101

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.