EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Л. Г. Соляник, І. М. Цуркан, І. Р. Сорокіна

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.71

УДК: 658.155.2

Л. Г. Соляник, І. М. Цуркан, І. Р. Сорокіна

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Фінансові ресурси - це той вид ресурсів підприємства, без якого не можлива організація і здійснення його діяльності. Забезпечення раціональності і достатності їх формування, а також раціональності використання - важливі завдання фінансового менеджменту, які потребують вивчення та розвитку питань організаційного, інформаційно-аналітичного, методичного забезпечення.
Ефективне фінансове управління вимагає безперервності, послідовності і комплексності використання методів і важелів, завдяки яким фінансовий механізм підприємства найкраще пристосовується до змін в умовах утвердження ринкової економіки. Незважаючи на багату наукову історію розвитку теорії фінансів, в тому числі управління фінансовими ресурсами, в даний момент часу зберігається проблематика даного питання, як в теоретичному, так і в прикладному векторі розвитку. Саме з цієї причини вивчення і визначення можливих напрямків вдосконалення управління фінансовими ресурсами зберігає свою актуальність і практичну значимість.
У статті досліджуються сучасні аспекти функціонування системи управління фінансовими ресурсами організацій, включаючи формулювання цілей і завдань, принципів її побудови, процес управління фінансовими ресурсами і його інструментарій. Узагальнено, що оцінювання рівня забезпеченості підприємств фінансовими ресурсами, пошук джерел їхнього формування, якісне планування та визначення ефективності використання є актуальними з позиції сприйняття трансформаційних змін й стратегічних управлінських рішень кожним суб'єктом господарювання.

Ключові слова: фінансові ресурси; джерела фінансування; фінансове управління; механізм формування фінансів підприємства; фінансовий менеджмент.

Література

1. Близнюк О. П. Управління фінансовими ресурсами підприємств роздрібної торгівлі: монографія. Видавець Іванченко І. С. 2016. 253 с.
2. Бражник Л. В. Фінансові ресурси підприємства: їх формування та використання. Економіка і суспільство. 2018. Вип. № 14. С. 778 – 783.
3. Гаврилко П. П. Вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства на сучасному етапі розвитку економіки України. Економіка. 2016. Вип. 3 921). С. 131 – 134.
4. Гайбура Ю. А. Концептуальні засади формування фінансових ресурсів підприємств за сучасних умов. Агросвіт. 2020. № 6. С. 14–21.
5. Гвоздєй Н. І. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства. Економічна думка. 2018. № 1. С. 216 – 221.
6. Єрешко Ю. О., Товмасян В. Р. Теорія фінансової політики підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 15-16. С. 63–68.
7. Ксьондз С. М. Проблеми формування фінансових ресурсів підприємств. Економіка і суспільство. 2017 - Випуск № 10 – С. 611–615.
8. Роєнко К.В., Свистун Л.А. Особливості та проблеми формування фінансових ресурсів підприємств в умовах нестабільної економіки. Молодий вчений. 2017. № 11 (51). С. 1285-1289.
9. Телишевська Л.І., Голованова А.В., Яско Р.С. Засади формування та використання фінансових ресурсів підприємства. Економіка. Фінанси. Право. №5/1. 2017. С.24-27.

L. Solianyk, I. Tsurkan, I. Sorikina

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT POLICY OF THE ENTERPRISE

Summary

Financial resources - is the type of resources of the enterprise, without which it is impossible to organize and carry out its activities. Ensuring the rationality and sufficiency of their formation, as well as the rationality of use - important tasks of financial management, which require the study and development of organizational, information-analytical, methodological support. Effective and economical use of resources is one of the main tasks of the financial policy of each enterprise. Regardless of the existing management system at the enterprise, organizational and legal form of economic activity, the field of this activity, the formation of financial functioning is based on a single basic principles: economic independence; self-sufficiency; material interest; financial responsibility; control, including internal audit; creating reserves for financial risks.
Effective financial management requires continuity, consistency and complexity of methods and levers, through which the financial mechanism of the enterprise is best adapted to changes in a market economy. Despite the rich scientific history of the theory of finance, including the management of financial resources, at the moment the issue remains on this issue, both in theoretical and applied vector of development. For this reason studying and definition of possible directions of improvement of management of financial resources keeps the urgency and practical value.
The article examines scientific approaches to the definition of "financial resources", analyzes the structure of financial resources of the enterprise, outlines the theoretical and organizational foundations of financial resources management and mechanism of its implementation, considers modern aspects of financial resources management system, including wording goals and objectives, the principles of its construction, the process of managing financial resources and its tools. The essence of the financial policy of the enterprise is clarified, its functions, content and types of manifestation are singled out. It is generalized that the assessment of the level of financial resources of enterprises, search for sources of their formation, quality planning and determination of efficiency are relevant from the standpoint of perception of transformational changes and strategic management decisions by each business entity.

Keywords: financial resources; sources financing; financial management; the mechanism of formation of finances of the enterprise; financial management.

References

1. Blyzniuk O.P. (2016), “Management of financial resources of retail enterprises”. Vydavets' Ivanchenko I. 253 р.
2. Brazhnyk L.V. (2018), “Financial resources of the enterprise: their formation and use Improvement”. Ekonomika i suspil'stvo. vol. 14. рр. 778 – 783.
3. Havrylko P.P. (2016), “Мanagement of financial resources of the enterprise at the present stage of development of economy of Ukraine”. Ekonomika. vol. 3. рр. 131–134.
4. Haibura, Yu.A. (2020), “Conceptual basis of formation of financial resources of enterprises in modern conditions”. Agrosvit. vol. 6. pp. 14–21.
5. Hvozdiej N.I. (2018), “Estimation of efficiency of use of financial resources of the enterprise”. Ekonomichna dumka. vol. 28. № 1. рр. 216–221.
6. Yereshko, Ju.O. and Tovmasian, V.R. (2020), “Theory of enterprise financial policy”. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. vol. 15-16. pp. 63–68.
7. Ks'ondz S. M. (2017). “Problems of formation of financial resources of enterprises”. EKONOMIKA I SUSPIL'STVO. vol. № 10. рр. 611–615.
8. Royenko, K.V. and Svystun, L.A. (2017), “Features and problems of formation of financial resources of enterprises in conditions of instable economy”. Molodyy vchenyy. vol. 11. pp. 1285-1289.
9. Telyshevs'ka L.I., Holovanova A.V. and Yasko R.S. (2017), “Principles of formation and use of financial resources of the enterprise”. Ekonomika. Finansy. Pravo. vol. №5. рр.24-27.

№ 10 2021

Дата публікації: 2021-10-28

Кількість переглядів: 6312

Відомості про авторів

Л. Г. Соляник

к. е. н., доцент, професор кафедри економічного аналізу і фінансів,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

L. Solianyk

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economic Analysis and Finance,National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

ORCID:

0000-0003-3291-3931


І. М. Цуркан

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічного аналізу і фінансів,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

I. Tsurkan

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Analysis and Finance,National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

ORCID:

0000-0003-1149-0431


І. Р. Сорокіна

магістр кафедри економічного аналізу і фінансів,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

I. Sorikina

Master's student of the Department of Economic Analysis and Finance,National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

Як цитувати статтю

Соляник Л. Г., Цуркан І. М., Сорокіна І. Р. Науково-методичні підходи до формування політики управління фінансовими ресурсами підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9406 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.71

Solianyk, L., Tsurkan, I. and Sorikina, I. (2021), “Scientific and methodological approaches to the formation of financial resources management policy of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9406 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.