EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
А. М. Волківська, Г. В. Осовська, О. В. Аксьонова, О. А. Осовський, С. В. Ніколайчук

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.75

УДК: 331.5

А. М. Волківська, Г. В. Осовська, О. В. Аксьонова, О. А. Осовський, С. В. Ніколайчук

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Анотація

До головних соціально-економічних проблем розвитку економіки України та її регіонів, а також важливою характерною рисою конкурентоспроможності ринку праці є зайнятість населення. Зниження рівня зайнятості населення супроводжується зменшенням кількості потенційних платників податків та негативним впливом на рівень купівельної спроможності населення. А це, у свою чергу, впливає на національний та на конкретний регіональний ринок праці, міграцію робочої сили, основні соціальні та демографічні процеси, що може призвести до зростання соціальної напруженості. Тому, питання щодо управління процесами зайнятості населення мають значну актуальність та потребують постійної уваги з боку науковців і практиків для їх удосконалення.
Створення адекватної системи управління сферою зайнятості на рівні регіону належить до основних соціальних заходів розвитку регіону. Політика зайнятості населення регіону залежить від темпу і характеру ринкових перетворень в регіоні та передбачає формування системи адаптації різних категорій незанятого населення до ринкових вимог регіону, системи соціального захисту безробіття та осіб з обмеженою конкурентоспроможністю.
Метою наукового пошуку є аналіз наукових досліджень та публікацій, які присвячені питанням управління зайнятістю населення на регіональному рівні, на основі яких має бути встановлено взаємозв’язок процесу управління зайнятістю населення із стратегічним соціально-економічним розвитком регіону, а також обґрунтувати напрями удосконалення методів, забезпечення та політики зайнятості регіону.
Пріоритетним напрямком стратегії соціально-економічного розвитку Житомирської області має бути управління зайнятістю населення шляхом фіксації «Програми зайнятості населення Житомирської області», що сприятиме удосконаленню процесу управління зайнятістю через таке: розвиток трудового потенціалу; інноваційний розвиток; розвиток підприємництва; інвестиційний розвиток; реформування власності; подолання бідності та зростання рівня добробуту населення; вдосконалення роботи державних центрів зайнятості тощо. Отже, тактика управління процесами зайнятості населення кожної області має ґрунтуватися на розмежуванні форм і методів впливу (довгострокового та короткострокового). Будь-які управлінські ініціативи в областях впливають на імпульс розвитку та формування економічної стратегії. Напрям тактики має базуватися на підходах і принципах, які є характерними для ринкової системи кожної окремої області.

Ключові слова: зайнятість населення; механізм управління; стратегія розвитку регіону.

Література

1. Адміністративно-організаційні методи управління трудовим потенціалом. URL: https://buklib.net/books/30380/ (Дата звернення: 03.12.2021).
2. Герасименко О. О. Дистанційна зайнятість: сучасні тренди в організації та оплаті праці / О. О. Герасименко, Л. В. Щетініна, С. Г. Рудакова. Бізнес Інформ. 2017. № 11. С. 233-239.
3. Дяченко М. І., Василенко О. П. Державне управління зайнятості населення регіону. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018 р. №2. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/ (Дата звернення: 05.12.2021).
4. Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку: монографія / за ред. Е.М. Лібанової. Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. К., 2016. 328 с.
5. Маршавін Ю. Удосконалення нормативно-правового регулювання зайнятості населення. Україна: аспекти праці. 2002. № 7. С. 17-22.
6. Момотюк Л. Є. Особливості формування соціальних гарантій у ринковій економіці. Фінанси України. 2003. № 7. С. 84-89.
7. Петрова І. Л. Регулювання зайнятості у світлі глобалізаційної перспективи. Економіка та держава. 2005. № 2. С. 11-15.
8. Петрова І. Л. Розвиток ринку праці як індикатор конкуренто-спроможності національної економіки. Конкурентоспроможність національної економіки: матеріали ХVІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 жовт. 2017 р. К., 2017. С. 395-398.
9. Про зайнятість : Закон України, 2013, № 24 / станом на 24.11.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text (дата звернення: 30.11.2021).
10. Проблемні питання праці та соціальної політики / За ред. М. М. Папієва та Т. М. Кір’ян. К.: Соцінформ, 2003. 498 с.
11. Хромов М. І. Механізм державного регулювання зайнятості в промисловому регіоні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.09.01. Донец. нац. ун-т. Донецьк, 2004. 20 с.
12. Червінська Л. П. Тіньові доходи та нелегальна зайнятість: причини, наслідки, шляхи подолання. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2017. № 2. С. 161-167.
13. Щетініна Л. В. Нелегальна зайнятість населення в Україні: що ще треба зробити для її подолання / Л. В. Щетініна, С. Г. Рудакова, К. В. Краснонос. Бізнес Інформ. 2017. № 3. С. 208-212.

А. Volkivska, G. Osovska, O. Aksonova, О. Osovsky, S. Nikolaychuk

IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF POPULATION EMPLOYMENT MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF STRATEGIC SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

Summary

One of the main socio-economic problems of economic development of Ukraine and its regions, as well as an important feature of the competitiveness of the labor market is employment. The decline in employment is accompanied by a decrease in the number of potential taxpayers and a negative impact on the level of purchasing power of the population. And this, in turn, affects the national and specific regional labor market, labor migration, major social and demographic processes, which can lead to increased social tensions. Therefore, issues related to the management of employment processes are very relevant and need constant attention from scientists and practitioners to improve them.
Creating an adequate employment management system at the regional level is one of the main social measures for the development of the region. The employment policy of the region depends on the pace and nature of market transformations in the region and provides for the formation of a system of adaptation of various categories of unemployed to market requirements of the region, social protection of unemployment and people with limited competitiveness.
The purpose of the research is to analyze research and publications on employment management at the regional level, based on which the relationship between employment management and strategic socio-economic development of the region should be established, as well as to substantiate ways to improve methods, ensure and employment policy of the region. The main task of scientific research is to determine the areas of employment management at the regional level in the context of ensuring its sustainable economic growth.
The priority of the strategy of socio-economic development of Zhytomyr region should be employment management by fixing the "Employment Program of Zhytomyr region", which will improve the process of employment management through the following: development of labor potential; innovative development; entrepreneurship development; investment development; property reform; overcoming poverty and increasing the welfare of the population; improving the work of state employment centers, etc. Thus, the tactics of managing the employment processes of the population of each region should be based on the distinction between forms and methods of influence (long-term and short-term). Any management initiatives in the regions affect the impetus for the development and formation of economic strategy. The direction of tactics should be based on approaches and principles that are specific to the market system of each area.

Keywords: employment; governance mechanism; regional development strategy.

References

1. Administrative and organizational methods of labor potential management, available at: https://buklib.net/books/30380/ (Accessed 03 Dec 2021).
2. Herasymenko, O. O. Shchetinina, L. V. and Rudakova, S. H. (2017), “Distant employment: modern trends in the organization and payment of labor”, Biznes Inform, vol. 11, pp. 233-239.
3. Diachenko, M. I. and Vasylenko, O. P. (2018), “State management of employment in the region”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1183 (Accessed 05 Dec 2021).
4. Libanova, E.M. (2016), Liudskyi rozvytok v Ukraini. Innovatsiini vydy zainiatosti ta perspektyvy yikh rozvytku: monohrafiia [Human development in Ukraine. Innovative types of employment and prospects for their development: a monograph], In-t demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen im. M.V. Ptukhy NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine, P. 328.
5. Marshavin, Yu. (2002), “Improving the legal regulation of employment”, Ukraina: aspekty pratsi, vol. 7, pp. 17-22.
6. Momotiuk, L. Ye. (2003), “Features of the formation of social guarantees in a market economy”, Finansy Ukrainy, vol. 7, pp. 84-89.
7. Petrova, I. L. (2005), “Regulation of employment in the light of the globalization perspective”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2., pp. 11-15.
8. Petrova, I. L. (2017), “Labor market development as an indicator of the competitiveness of the national economy”, Materialy XVII Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 5-6 zhovt. 2017 r. [Materials of the XVII International. scientific-practical conf., Oct. 5-6. 2017], Konkurentospromozhnist natsionalnoi ekonomiky [Competitiveness of the national economy], Kyiv, Ukraine, pp. 395-398.
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2013), The Law of Ukraine “On employment”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text (Accessed 30 Nov 2021).
10. Papiiev, M. M. and Kirian, T. M. (2003), Problemni pytannia pratsi ta sotsialnoi polityky [Проблемні питання праці та соціальної політики], Sotsinform, Kyiv, Ukraine, P.498.
11. Khromov, M. I. (2004), “The mechanism of state regulation of employment in the industrial region”, Ph.D. Thesis, 08.09.01, Donets. nats. un-t. Donetsk, Ukraine, P. 20.
12. Chervinska, L. P. (2017), “Shadow income and illegal employment: causes, consequences, ways to overcome”, Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka, vol. 2, pp. 161-167.
13. Shchetinina, L. V. Rudakova, S. H. and Krasnonos, K. V. (2017), “Illegal employment of the population in Ukraine: what else needs to be done to overcome it”, Biznes Inform, vol. 3, pp. 208-212.

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 5496

Відомості про авторів

А. М. Волківська

к. е. н., доцент, заступник директора з науково-методичної роботи, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

А. Volkivska

PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Director for Scientific and Methodological Work, Zhytomyr Institute of PJSC "University" MAUP ", Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-1254-6057


Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

G. Osovska

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "University" MAUP ", Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-8919-227X


О. В. Аксьонова

к. е. н., доцент кафедри управління і адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

O. Aksonova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-0380-9035


О. А. Осовський

к. е. н., доцент кафедри управління і адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

О. Osovsky

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-8919-227Х


С. В. Ніколайчук

магістрант, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

S. Nikolaychuk

Master's student, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-5144-4478

Як цитувати статтю

Волківська А. М., Осовська Г. В., Аксьонова О. В., Осовський О. А., Ніколайчук С. В. Удосконалення механізму управління зайнятістю населення в контексті стратегічного соціально-економічного розвитку регіону. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9711 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.75

Volkivska, А., Osovska, G., Aksonova, O. , Osovsky, О. and Nikolaychuk, S. (2021), “Improvement of the mechanism of population employment management in the context of strategic socio-economic development of the region”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9711 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.75

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.