EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

THE ROLE OF SWOT ANALYSIS IN SUBSTANTIATION PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE OIL AND GAS PRODUCTION ENTERPRISE
Kh. Danylkiv, O. Sadura, O. Vasylyna

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.83

УДК: 657.6:631.11

Kh. Danylkiv, O. Sadura, O. Vasylyna

THE ROLE OF SWOT ANALYSIS IN SUBSTANTIATION PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE OIL AND GAS PRODUCTION ENTERPRISE

Summary

One of the most important sectors of the economy, on which depends the efficiency of the entire economic system in the country is the oil industry. Oil and gas production, like no other branch of the economy, creates a large number of jobs and consumes the products of many sectors of the economy. The economic effect of the development of this industry is the multiplier effect of the funds invested in production.
Within the framework of strategic planning, SWOT analysis is considered as a separate stage of evaluation and structuring of information. Its use allowed to systematize the available information on the strengths and weaknesses of the oil and gas industry (advantages and disadvantages), as well as its opportunities and threats (environmental factors, the impact of which will create advantages or potentially hinder market activities). SWOT analysis is an important component of the selection and development of the entity's strategy, as it allows you to assess the internal potential of the enterprise and identify opportunities and threats to the external environment.
The article analyzes several internal and external factors and builds a SWOT analysis of the oil and gas industry enterprise «Borislavnaftogaz», to better understand its financial and economic situation and form a strategy for its development. The Boryslavnaftogaz oil and gas company is a unique hydrocarbon facility, one of the largest, oldest, most famous fields in Europe, and one of the centers of world development in the oil industry.
Analyzing the SWOT analysis of Boryslavnaftogaz, we note that the following factors are of the greatest importance: strategy and concept for new fields, exploration, and drilling, concluding contracts for the purchase of long-supply goods where preparatory work for drilling 3 new wells, capital wells directed to the extension of special permits for extraction. The loss of the enterprise (during the analyzed period of 2017-2020), the high degree of depletion of deposits, depreciation of fixed assets – some of the most influential weaknesses and deserve the most attention.

Keywords: SWOT analysis; oil and gas industry; financial and economic situation; internal and external factors; development strategy.

References

1. Григорук П. М. Методи побудови інтегрального показника. Бізнес Інформ. Економіка. Серія: Економіко-математичне моделювання. 2012. № 4. С. 34-38.
2. Ліпич Л., Кулинич М. SWOT-аналіз центрів відповідальності в контексті управлінського обліку. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 5. Т. 3. С. 226-228.
3. Danylkiv K., Demchyshak N. B., Hembarska N. SWOT analysis as a tool for providing economic security of insurance companies. Новая Экономика. Спецвипуск. 2021. С. 236-244.
4. Danylkiv K., Sadura O. SWOT analysis as a tool for determining a small entrepreneurial structure development strategy. Інноваційна економіка. 2021. № 3/4 (87). С. 59-66.
5. ПАТ Укрнафта. URL: https://www.ukrnafta.com/ (дата звернення 11.12.2021).
6. Нафтогазова асоціація України. URL: http://oilers.org.ua/uk (дата звернення 11.12.2021).

Х. П. Данилків, О. Б. Садура, О. Р. Василина

РОЛЬ SWOT-АНАЛІЗУ В ОБҐРУНТУВАННІ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НАФТОГАЗОВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація

Однією з найважливіших галузей народного господарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання в країні є нафтовидобувна галузь. Видобуток нафти і газу як ніяка інша галузь економіки, створює велику кількість робочих місць і споживає продукцію багатьох галузей народного господарства. Економічний ефект від розвитку цієї галузі полягає у мультиплікаційному ефекті коштів, вкладених у видобуток.
В рамках стратегічного планування як окремий етап оцінювання та структурування інформації розглядається SWOT-аналіз. Його використання дало змогу систематизувати наявну інформацію щодо сильних та слабких сторін нафтогазовидобувної промисловості (переваг і недоліків), а також її можливостей та загроз (фактори зовнішнього середовища, вплив яких створить переваги або потенційно перешкодить діяльності на ринку). SWOT-аналіз є важливим компонентом вибору та розроблення стратегії суб’єкта господарювання, оскільки дає змогу оцінити внутрішній потенціал підприємства та визначитися з можливостями та загрозами зовнішнього оточення.
У статті проаналізовано ряд внутрішніх та зовнішніх чинників та побудовано SWOT-аналіз підприємства нафтогазовидобувної промисловості «Бориславнафтогаз», для кращого розуміння його фінансово-економічного становища та формування стратегії їх розвитку. Підприємство нафтогазовидобувної промисловості «Бориславнафтогаз» є унікальним вуглеводневим об’єктом, одним з найбільших, найстаріших, найвідоміших родовищ Європи, одним з центрів світового розвитку нафтопромислової справи.
Проаналізувавши SWOT-аналіз підприємства нафтогазовидобувної промисловості «Бориславнафтогаз» спостерігаємо, що найбільше значення мають наступні фактори: стратегія та концепція щодо нових родовищ, геологорозвідки та бурових робіт, укладання контрактів на закупівлю товарів довгого постачання де велись підготовчі роботи для буріння 3 нових свердловин, капітальні витрати направленні на продовження спецдозволів на видобування. Збитковість підприємства (протягом аналізованого періоду 2017-2020 рр.), високий ступінь виснаженості родовищ, зношеність основних засобів – одними із найвпливовіших слабких сторін та заслуговують найбільшої уваги.

Ключові слова: SWOT-аналіз; нафтогазовидобувна промисловість; фінансово-економічне становище; внутрішні та зовнішні чинники; стратегія розвитку.

Література

1. Hryhoruk, P.M. (2012), “Methods of constructing an integrated indicator”, Biznes Inform. Ekonomika. Seriia: Ekonomiko-matematychne modeliuvannia, vol. 4, рр. 34-38.
2. Lipych, L. and Kulynych, M. (2009), “SWOT-analysis of responsibility centers in the context of management accounting”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 5(3), рр. 226-228.
3. Danylkiv, K., Demchyshak, N. B. and Hembarska, N. (2021), “SWOT analysis as a tool for providing economic security of insurance companies”, Novaia Ekonomyka. Spetsvypusk, рр. 236-244.
4. Danylkiv, K. and Sadura, O. (2021), “SWOT analysis as a tool for determining a small entrepreneurial structure development strategy”, Innovatsiina ekonomika, vol. 3/4 (87), рр. 59-66.
5. The official site of the PJSC Ukrnafta (2021), available at: https://www.ukrnafta.com/ (Accessed 11 December 2021).
6. The official site of the Oil and Gas Association of Ukraine. (2021), available at: http://oilers.org.ua/uk (Accessed 11 December 2021).

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 4390

Відомості про авторів

Kh. Danylkiv

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Analysis, Lviv Polytechnic National University, Ukraine, Lviv

Х. П. Данилків

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аналізу,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

ORCID:

0000-0003-1283-6844


O. Sadura

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance,Accounting and Analysis, Lviv Polytechnic National University, Ukraine, Lviv

О. Б. Садура

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аналізу,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

ORCID:

0000-0001-7898-9128


O. Vasylyna

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economy,Lviv National Agrarian University, Ukraine, Lviv

О. Р. Василина

к. е. н., доцент кафедри економіки,Львівський національний аграрний університет, м. Львів, Україна

ORCID:

0000-0003-2124-3792

Як цитувати статтю

Danylkiv, Kh., Sadura, O. and Vasylyna, O. (2021), “The role of swot analysis in substantiation prospects for the development of the oil and gas production enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9727 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.83

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.