EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ АКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
С. В. Адонін, Ю. М. Калашнікова, А. А. Смолянський

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.88

УДК: 338.4

С. В. Адонін, Ю. М. Калашнікова, А. А. Смолянський

УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ АКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

Ділова активність відіграє важливу роль у досягненні підвищення продуктивності та отримання прибутку в майбутньому. Успіх управління бізнесом вимагає фундаменту у вигляді надійної теоретичної основи. Ділова діяльність створює корпоративну репутацію, візитну картку в бізнесі. Характер прийняття організаційних рішень у сфері інтелектуального розвитку залежить від мети, реальності аналізу та дизайну ділової події. Наразі фінансове становище більшості компаній знаходиться під загрозою або близьке до неї. Причиною цього, є відсутність нових навичок та сучасних технологій, низька кваліфікація персоналу, у тому числі управлінського персоналу, що знижує здатність ефективно реагувати на виклики мінливого ринкового середовища. Ці системи визначають здатність цільової системи контролювати хід ділового підприємства. Неодмінною умовою успішного бізнесу є ефективне управління господарськими операціями, яке необхідно в повній мірі розглядати з чотирьох позицій - як конкурентну перевагу бізнесу, як міру його здатності просувати, як стимул праці та прибутку, показник економічних зв'язків. 3 метою досягнення конкурентоспроможності ділової діяльності потрібно вдосконалювати спосіб контролю за функціонуванням підприємницької діяльності , який буде спрямовано на збільшення зайнятості, прибутку, покращення соціальної сфери підприємства та забезпечення розвитку економічних відносин на підприємстві.
У статті визначені теоретичні засади стосовно управління діловою активністю підприємства, її оцінки та напрямів зміцнення. Визначено, що ділова активність дозволяє підприємствам реалізовувати стратегічні плани розвитку, реалізовувати потенціал зростання, досягати лідерства на ринку, економічно керуючи всіма ресурсами. Розглянуто рівні ділової активності, основні властивості. Встановлено, що є змістом ділової активності та які правила управління діловою активністю підприємства. Проведено аналіз динаміки індексу очікувань ділової активності та наведено основні напрями її підвищення.

Ключові слова: ділова активність; підприємство; ефективність; інноваційний розвиток; індекс очікувань; стратегія.

Література

1. Жук Н.Т. Діагностика ділової активності в інформаційній системі управління підприємством. Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали ІV міжнар.наук.-практ.конф., 10-11 травня 2016 р. Тернопіль, 2016. С. 333-335.
2. Жукевич С.М., Бурденюк Т.Г. Аналітична складова в управління діловою активністю підприємства. Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія : матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. Тернопіль, 2017. С. 228-231.
3. Кащена Н.Б., Горошанська Т.В., Польова Т.В. Ділова активність підприємства: сутність та методика аналізу : монографія. Х. : Видавництво Іванченка І.С., 2016. 196 с.
4. Лучко М.Р., Жукевич С.М., Фаріон А.І. Фінансовий аналіз : навчальний посібник. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 450 с.
5. Мєшкова Н.Л. Оцінка ділової активності підприємства на макрорівні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 5. С. 508-511.
6. Польова Т. В. Ділова активність як комплексна економічна категорія та теоретичні аспекти її аналізу. Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., м.Одеса, 26.05.2016 р. Херсон, 2016. С. 403-406.
7. Прядко Б.І. Теоретико-прикладні аспекти аналізу ділової активності підприємства. Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліково-фінансового профілю: Збірник доповідей науково-практичних конференцій студентів за результатами проходження виробничих та технологічних практик по спеціальностях. вип.7. 2019 р. Полтава : ПДАА, 2019. 132 с.
8. Тарасюк Г.М., Протасова Л.В. Оцінка розвитку підприємства: теоретико-методичні та евристичні аспекти. Наукові праці НУХТ. К. : НУХТ, 2016. № 3. Том 22. С. 132–139.
9. Тимошик Н. С., Шимич І.Г. Оцінка результатів макросередовища та ділової активності підприємств. Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія, ФОП Шпак В. Б, 2017. С. 205–214.
10. Тимчишин-Чемерис Ю.В., Гвоздь С.І. Поняття ділової активності підприємства та напрями її підвищення. Наука онлайн. 2015. №14. С. 161– 170.
11. Ткачук Г.Ю. Оцінка ділової активності підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 13. Ч. 4. С. 88–90.
12. Томчук О.Ф. Аналітичне забезпечення управління діловою активністю підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 10. С. 991–995.
13. Щербань О.Д. Стратегічні орієнтири управління ліквідністю та діловою активністю підприємства. Економічний аналіз : зб. наук. праць. Тернопільського національного економічного університету. Тернопіль, 2016. Том 23. № 2. С. 206-212.
14. Ясіновська І.Ф., Іщенко В.А. Ділова активність підприємства та шляхи її підвищення. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави. Харків. 2019. С. 206-209.

S. Adonin, Yu. Kalashnikova, А. А. Smolyansky

MANAGEMENT OF BUSINESS ACTIVITY OF THE ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS

Summary

The business activity of the enterprise plays an important role in ensuring expanded reproduction and profitability in the future. Effective business management needs a foundation in the form of a reliable theoretical basis. Business activity forms the reputation of the company, is a calling card in business. The quality of organizational decisions in the field of strategic development depends on the objectivity, accuracy of evaluation and optimization of business activity of the enterprise. Currently, the financial condition of most companies is in crisis or close to it. The reason for this is primarily the lack of new technologies and modern equipment, low skills of employees, including management staff, which narrows the ability to respond professionally to the challenges of a changing market environment. These characteristics determine the objective feasibility of managing the business activity of enterprises. The key condition for successful business is effective management of business activity, which should be comprehensively considered from four positions - as a characteristic of competitive advantages of the enterprise, as a criterion of its ability to develop, as an incentive for employment and profitability, as an indicator of economic relations. In order to achieve competitiveness, the business activity of the enterprise is defined as a motivated process of managing the efficiency of economic activity of the enterprise, aimed at increasing employment, profitability, improving socio-economic infrastructure, ensuring the development of economic relations. The article defines the theoretical foundations for the management of business activity of the enterprise, its evaluation and areas of strengthening. It is determined that business activity allows companies to implement strategic development plans, realize growth potential, achieve market leadership, economically managing all resources. Levels of business activity, basic properties are considered. It is established what is the content of business activity and what are the rules for managing business activity of the enterprise. The analysis of the dynamics of the index of expectations of business activity is carried out and the main directions of its increase are given.

Keywords: usiness activity; enterprise; efficiency; innovative development; index of expectations; strategy.

References

1. Zhuk, N.T. (2016), “Diagnosis of business activity in the enterprise management information system”, Stan i perspektyvy rozvytku oblikovo-informatsijnoi systemy v Ukraini [Status and prospects of development of the accounting and information system in Ukraine], Ternopil, Ukraine, pp. 333-335.
2. Zhukevych, S.M. and Burdeniuk, T.H. (2017), “Analytical component in the management of business activity of the enterprise”, Oblik, opodatkuvannia i kontrol': teoriia ta metodolohiia [Accounting, taxation and control: theory and methodology], Ternopil, Ukraine, pp. 228-231.
3. Kaschena, N.B., Horoshans'ka, T.V. and Pol'ova, T.V. (2016), Dilova aktyvnist' pidpryiemstva: sutnist' ta metodyka analizu [Business activity of the enterprise: essence and methods of analysis], Ivanchenko Publishing House, Kharkiv, Ukraine.
4. Luchko, M.R., Zhukevych, S.M. and Farion, A.I. (2016), Finansovyj analiz [Financial analysis], Ternopil, Ukraine.
5. Mieshkova, N.L. (2015), “Assessment of business activity of the enterprise at the macro level”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky [Global and national economic problems], Ukraine, pp. 508-511.
6. Pol'ova, T.V. (2016), “Business activity as a complex economic category and theoretical aspects of its analysis”, Perspektyvy rozvytku obliku, kontroliu ta analizu u konteksti ievrointehratsii [Prospects for the development of accounting, control and analysis in the context of European integration], Kherson, Ukraine, pp. 403-406.
7. Priadko, B.I. (2019), “Theoretical and applied aspects of the analysis of business activity of the enterprise”, Suchasnyj stan i perspektyvy vdoskonalennia praktychnoi pidhotovky studentiv oblikovo-finansovoho profiliu [Current state and prospects for improving the practical training of students of accounting and finance], Poltava, Ukraine, p. 132.
8. Tarasiuk, H.M. (2016), “Assessment of enterprise development: theoretical and methodological and heuristic aspects”, Tendentsii rozvytku marketynhu v umovakh ekonomichnykh transformatsij, vol. 3, pp. 132-139.
9. Tymoshyk, N. S. (2017), Otsinka rezul'tativ makroseredovyscha ta dilovoi aktyvnosti pidpryiemstv [Evaluation of the results of the macro environment and business activity of enterprises], Ukraine, pp. 205-214.
10. Tymchyshyn-Chemerys, Yu.V. (2015), Poniattia dilovoi aktyvnosti pidpryiemstva ta napriamy ii pidvyschennia [The concept of business activity of the enterprise and directions of its increase], Ukraine, pp. 161-170.
11. Tkachuk, H.Yu. (2015), “Assessment of business activity of the enterprise”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 13, pp. 88-90.
12. Tomchuk, O.F. (2016), “Analytical support of business activity management of the enterprise”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, [Online], vol. 10, available at: http://global-national.in.ua/archive/10-2016/205.pdf (Accessed 9 Dec 2021).
13. Scherban', O.D. (2016), “Strategic guidelines for liquidity management and business activity of the enterprise”, Ekonomichnyj analiz [Economic analysis], Ternopil, Ukraine, pp. 206-212.
14. Yasinovs'ka, I.F. and Ischenko, V.A. (2019), “Business activity of the enterprise and ways to increase it”, Suchasni problemy pravovoho, ekonomichnoho ta sotsial'noho rozvytku derzhavy [Modern problems of legal, economic and social development of the state], Kharkiv, Ukraine, pp. 206-209.

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 5706

Відомості про авторів

С. В. Адонін

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

S. Adonin

PhD in Economics,Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance,Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0002-7083-7653


Ю. М. Калашнікова

магістр кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Yu. Kalashnikova

Master's student of the Department of Finance, Banking and Insurance,Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0002-3362-0885


А. А. Смолянський

магістр кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

А. А. Smolyansky

Master's student of the Department of Finance, Banking and Insurance,Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0002-7083-7653

Як цитувати статтю

Адонін С. В., Калашнікова Ю. М., Смолянський А. А. Управління діловою активністю підприємства в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9739 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.88

Adonin, S., Kalashnikova, Yu. and Smolyansky, А. А. (2021), “Management of business activity of the enterprise in modern conditions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9739 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.88

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.