EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
М. О. Прокопенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.202

УДК: 338:656

М. О. Прокопенко

УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті представлено результати літературного огляду за темою дослідження, розглянуто поширені у вітчизняних і зарубіжних наукових джерелах класифікаційні ознаки бізнес-процесів промислових підприємств, визначено потребу щодо конкретизації новітніх бізнес-процесів, які виникають в умовах дуальної економіки, а також щодо систематизації бізнес-процесів за видами ресурсів і за функціями управління. Запропоновані й обґрунтовані авторкою нові класифікаційні ознаки (за ступенем новизни, за видами ресурсів, за функціями управління) дозволяють поглибити розуміння сутності новітніх бізнес-процесів, які відбуваються та/або можуть бути впроваджені на промислових підприємствах, а в подальшому – більш детально підійти до формалізації організаційного механізму управління підприємством з урахуванням нових його елементів (бізнес-процесів), що відповідають вимогам зовнішнього середовища.

Ключові слова: бізнес-процеси; управління; промислове підприємство.

Література

1. Ільченко Н. Б. Механізм управління бізнес-процесами на підприємстві оптової торгівлі. Бізнес Інформ. 2018. № 6. С. 224-230.
2. Клепікова О. А. Сучасні технології моделювання бізнес-процесів підприємства. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. : Економічна. 2014. № 4. С. 257-263.
3. Корецька О. В. Особливості процесу управління бізнес-процесами підприємств портової діяльності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 14(1). С. 155-158.
4. Морщенок Т.С. Теоретические аспекты управления бизнес-процессами в контексте реализации стратеги развития предприятия. Бизнес Информ. 2014. № 11. С. 38-41.
5. Смоляр Л. Г., Здрилюк Л. А. Управління бізнес-процесами у сфері технологічних інновацій на підприємстві. Ефективна економіка № 12, 2013. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2599
6. Денисенко Л. О., Шацька С. Є. Концептуальні засади класифікації бізнес-процесів, як основи формування бізнес- системи організації. Ефективна економіка. № 11, 2012. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1558
7. Чорнобай Л. І., Дума О. І. Бізнес-процеси підприємства: класифікація та структурно-ієрархічна модель [Текст]. Економічний аналіз : зб. наук. Праць. Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. Том 22. № 2. С. 171-182.
8. Друкер П.Ф. Управление, нацеленное на результаты. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1992. 199 с.
9. Портер М.Э. Конкуренция: уч. Пособие. Пер. с англ. Ред. Я. В. Заболоцкого. М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. 608с.
10. Ивлев В. А., Попова Т. В. Процессная организация деятельности предприятия URL: http://quality.eup.ru/DOCUM/podp.htm
11. Ротер М. Шук Дж. Учитесь видеть бизнес-процессы. Практика построения карт потоков создания ценности [Текст]. Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 144 с.
12. Хаммер М., Чампи Дж.Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе [Текст]. 2-е изд. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2007. 288 с.
13. Харрингтон Д. Оптимизация бізнес-процесов: документирование, анализ, управление, оптимизация. СПб.: АЗБУКА БМикро, 2002. 314 с.

M. Prokopenko

IMPROVING THE CLASSIFICATION OF BUSINESS PROCESSES OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

The urgency of improving the classification of business processes of industrial enterprises is justified by the need to update the classification features of business processes, taking into account the transformational changes that occur at the present stage of economic development.
The article presents the results of the literature review on the research topic, considers the classification features of business processes of industrial enterprises common in domestic and foreign scientific sources, identifies the need to specify the latest business processes that arise in a dual economy, as well as to systematize business processes, types of resources and management functions.
Given the relevance and demand for transformation changes in accordance with the requirements of the external environment for each business entity, it is proposed to specify each of the classification groups identified by scientists in addition to novelty, i.e., to distinguish "traditional types of business processes" and "new types of business processes" (for both core and ancillary business processes).
The author submits to include business processes related to digital technology management in terms of new types of the main business processes by types of resources, and business processes in the virtual environment and in real markets by types of activity.
The new types of basic business processes of management functions are suggested to include business processes related to big data analysis management, monitoring of globalization processes, international logistics, etc.
The new classification features (by degree of novelty, by types of resources, by management functions) offered and substantiated by the author allow deepening understanding of the essence of the new business processes which occur and/or can be introduced at the industrial enterprises, and further - to approach formalization in more detail. organizational mechanism of enterprise management taking into account its new elements (business processes) that meet the requirements of the external environment.
The new classification features (by degree of novelty, by types of resources, by management functions) offered and substantiated by the author allow deepening understanding of essence of the newest business processes which occur and/or can be introduced at the industrial enterprises, and further - to approach formalization in more detail organizational mechanism for enterprise management taking into account its new elements (business processes) that meet the requirements of the external environment.
The results of the study can be implemented in the activities of industrial enterprises in terms of updating controls.

Keywords: usiness processes; management; industrial enterprise.

References

1. Ilchenko, NB (2018), “Business process management mechanism at a wholesale enterprise”, Business Inform, vol. 6, рр. 224-230.
2. Klepikova, OA (2014), “Modern technologies of business process modeling. Scientific works of Donetsk National Technical University”, Series: Economic, vol. 4, рр. 257-263.
3. Koretskaya, OV (2017), “Peculiarities of the business process management process of port enterprises”, Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy, vol. 14(1), рр. 155-158.
4. Morshchenok, TS (2014), “Theoretical aspects of business process management in the context of the implementation of enterprise development strategy”, Business Inform, vol. 11, рр. 38-41.
5. Smolyar, L.G. and Zdriluk, L.A. (2013), “Business process management in the field of technological innovation in the enterprise”, Effective economics, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2599 (Accessed 24 Nov 2021).
6. Denysenko, L.O. and Shatska, S.Ye. (2012), “Conceptual principles of classification of business processes as the basis for the formation of the business system of the organization”, Effective economics [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1558 (Accessed 24 Nov 2021).
7. Chornobay, L.I. and Duma, OI (2015), “Business processes of the enterprise: classification and structural-hierarchical model”, Collection of scientific works. Economic analysis: Ternopil National Economic University, vol. 22, no 2, рр. 171-182.
8. Druker, P.F. (1992), Upravlenie, nacelennoe na rezul'taty [Results-based management], Progress, Moskva, Russia
9. Porter, M.Je. (2005), Konkurencija: uch. posobie [Competition], Izdatel'skij dom «Vil'jams», Moskva, Russia.
10. Ivlev, V.A. and Popova, T.V. (2021), "Process organization of the enterprise", [Online], available at: http://quality.eup.ru/DOCUM/podp.htm (Accessed 24 Nov 2021).
11. Roter, M. and Shuk, Dzh. (2006), Uchites' videt' biznes-processy. Praktika postroenija kart potokov sozdanija cennosti, [Learn to see business processes. Value Stream Mapping Practice], Al'pina Biznes Buks, Moskva, Russia.
12. Hammer, M. and Champi, Dzh. (2007), Reinzhiniring korporacii: Manifest revoljucii v biznese, [Corporate Reengineering: A Manifesto for a Business Revolution], 2nd ed, Mann, Ivanov i Ferber, Moskva, Russia.
13. Harrington, D. (2002), Optimizacija bіznes-procesov: dokumentirovanie, analiz, upravlenie, optimizacija, [Optimization of business processes: documentation, analysis, management, optimization], AZBUKA BMikro, Sankt-Peterburg, Russia.

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 6761

Відомості про авторів

М. О. Прокопенко

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

M. Prokopenko

Postgraduate student, Kyiv National University of Technologies and Design

ORCID:

0000-0001-9306-3286

Як цитувати статтю

Прокопенко М. О. Удосконалення класифікації бізнес-процесів промислових підприємств. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9755 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.202

Prokopenko, M. (2021), “Improving the classification of business processes of the industrial enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9755 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.202

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.