EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Є. І. Богуславський

Знайдено документів: 4

№4, 2016

Є. І. Богуславський

к. е. н. доцент, доцент кафедри політичної економії, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

А. С. Мовчан

cтудентка, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ЯК ЧИННИК ЇЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

E. I. Bohuslavskiy

Ph.D., associate professor of political economy, Simon Kuznets  Kharkiv National Economic University, Kharkiv

A. S. Movchan

student, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

DIVERSIFICATION OF ENTERPRISES OF CONFECTIONERY INDUSTRY AS A FACTOR OF ITS ECONOMIC GROWTH

№11, 2015

Є. І. Богуславський

к. е. н. доцент, доцент кафедри політичної економії, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

М. В. Мироненко

cтудентка, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця,  м. Харків

РОЛЬ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ

E. I. Bohuslavskiy

Ph.D., associate professor of political economy, Simon Kuznets  Kharkiv National Economic University, Kharkiv

M. V. Myronenko

student, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

THE ROLE OF DIVERSIFICATION IN THE FORMATION OF INVESTMENT PORTFOLIO

№5, 2015

Є. І. Богуславський

к. е. н. доцент, доцент кафедри політичної економії, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

М. С. Гресь

cтудент, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця,  м. Харків

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ У СФЕРІ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ

E. I. Bohuslavskiy

Ph.D., associate professor of political economy, Simon Kuznets  Kharkiv National Economic University, Kharkiv

M. S. Gres

student, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

DIVERSIFICATION IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

№10, 2013

Є. І. Богуславський

к. е. н., доцент кафедри політичної економії, Харківський національний економічний університет, м. Харків

А. О. Черниченко

студентка, Харківський національний економічний університет, м. Харків

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДУ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

E. I. Bohuslavskiy

Ph.D., associate professor of political economy, Kharkiv National Economic University, Kharkiv

A. A. Chernychenko

student, Kharkiv National Economic University, Kharkiv

CHOOSING THE BEST METHOD DIVERSIFYING ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент,. доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Катан Людмила Ігорівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"