EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Є. О. Діденко

Знайдено документів: 11

№1, 2020

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

О. В. Чумак

студент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Ye. Didenko

PhD in Economics, associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

O. Chumak

student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES FOR ENSURING THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE

№12, 2019

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

О. В. Гапіч

студент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА

Ye. О. Didenko

Ph.D., associate professor of management departmentKyiv National University of Technology and Design, Kyiv

O. V. Gapich

student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

MANAGEMENT OF ENTERPRISE INVESTMENT STRATEGY

№11, 2019

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Г. М. Когут

студент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Ye. О. Didenko

Ph.D., associate professor of management department,Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

G. М. Kogut

student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

STRATEGIC ASPECT OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS MANAGEMENT

№1, 2019

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Ю. С. Моторна

студент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПРОЦЕС ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

E. А. Didenko

Ph.D., associate professor of management department,Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

Y. S. Motorna

student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THE PROCESS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE AND ITS FEATURES

№11, 2018

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

А. А. Андрушко

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

E. А. Didenko

Ph.D., associate professor of management department,Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

A. A. Andrushko

master’s degree, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THE BASES OF STRATEGIC PLANNING OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

№1, 2018

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Ю. С. Моторна

студент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

E. А. Didenko

Ph.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

Y. S. Motorna

student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THE FEATURES OF FORMING OF INNOVATIONAL SECURITY OF THE ENTERPRISE

№5, 2017

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

П. І. Жураківський

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

E. А. Didenko

Ph.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

P. I .Zhurakivskyi

master, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THE MODEL OF COMPETITIVENESS MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

№2, 2017

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

С. М. Невмержицька

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

E. А. Didenko

Ph.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

S. M. Nevmerzhitska

Ph.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF STATE FINANCIAL POLICY

№12, 2016

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Ю. В. Крисанова

студент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ ЯК ОСНОВА СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

E. А. Didenko

Ph.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

Y. V. Krysanova

student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

MANAGEMENT OF STRATEGY AS A BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

№11, 2016

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

А. К. Даніленко

студент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПРОЦЕС ДОСЯГНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

E. А. Didenko

Ph.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

A. K. Danilenko

student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THE PROCESS OF ACHIEVING COMPETITIVE ADVANTAGES OF AN ENTERPRISE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28,
(050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Наталія Иванівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент,. доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Катан Людмила Ігорівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"