EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: І. І. Вініченко

Знайдено документів: 12

№12, 2019

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки Дніпровського ДАЕУ

М. А. Полегенька

асистент кафедри менеджменту і права Дніпровського ДАЕУ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

I. I. Vinichenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Economics Department,Dnipro State Agrarian and Economic University

M. A. Polehenka

assistant of the Department of Management and Law,Dnipro State Agrarian and Economic University

THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTION

№4, 2019

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

I. Vinichenko

Doctor of Economic Sciences, Head of the Department of EconomicsDnipro State Agrarian and Economic University

FORMATION OF THE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEM ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISE

№8, 2017

О. С. Павленко

к. е. н., доц.

І. І. Вініченко

студент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

РОЗВИТОК ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. S. Pavlenko

Candidate of Economic Sciences, Docent

I. I. Vinichenko

student, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

DEVELOPMENT OF LEASING RELATIONSHIPS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

№5, 2017

О. С. Павленко

к. е. н., доц.

І. І. Вініченко

студент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧО-ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. S. Pavlenko

Candidate of Economic Sciences, Docent

I. I. Vinichenko

student, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

OPTIMIZATION OF PRODUCTION-BRANCH STRUCTURE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

№12, 2014

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Д. В. Маховський

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

I. I. Vinichenko

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Economics and Agricultural Economics, Dnipropetrovs’k State Agricultural Economics University

D. V. Makhovsky

Postgraduate student, Dnipropetrovs’k State Agricultural Economics University

DIRECTIONS OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISES FOR PROCESSING OF AGRICULTURAL PRODUCTS

№12, 2013

І. І. Вініченко

проф., доктор економічних наук, Дніпропетровський Державний Аграрний Університет

Л. І. Рева

кандидат сільськогосподарських наук, Дніпропетровський Державний Аграрний Університет

ФЕРМЕРСЬКИМ ГОСПОДАРСТВАМ – ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА

I. I. Vinichenko

Prof., Full Doctor, Dnipropetrovsk State Agrarian University

 L. I. Reva

Ph.D., Dnipropetrovsk State Agrarian University

FARM ENTERPRISES - STATE SUPPORT

№12, 2012

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОЦІНКА СУЧАСНОГО РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ РІПАКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

№2, 2013

І. І. Вініченко

д. е. н., проф., Дніпропетровський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ АКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

№4, 2012

І. І. Вініченко

д.е.н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

ДО МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

№3, 2012

І. І. Вініченко

д.е.н.,  проф.

Л. І. Рева

к. с.-г. н., доц., Дніпропетровський державний аграрний університет

РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСТВА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28,
(050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Наталія Иванівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент,. доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Катан Людмила Ігорівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"