EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: І. А. Козачок

Знайдено документів: 3

№2, 2019

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Запорізька державна інженерна академія

І. А. Козачок

ст. викладач кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Запорізька державна інженерна академія

А. В. Нікітюк

магістр ОА-17, Запорізька державна інженерна академія

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В БЮДЖЕТНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

O. Gamova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting, Analysis,Taxation and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

I. Kozachok

Senior Lecturer of Accounting and Auditing Departmentof Zaporizhzhia State Engineering Academy

А. Nikitiuk

Group of studing the theory of taxation -17 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

FEATURES OF ACCOUNTING AND IMPROVEMENT OF CONTROL OF EXTRA CHARGE OF SALARY IN THE BUDGETARY ORGANIZATION

№1, 2019

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Запорізька державна інженерна академія

І. А. Козачок

ст. викладач кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Запорізька державна інженерна академія

Е. С. Данько

Магістр ОА-16, Запорізька державна інженерна академія

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. Gamova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

I. Kozachok

Senior Lecturer of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

Е. Danko

master AA-16 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

WAYS OF IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND AUDITING OF INTANGIBLE ASSETS AT THE ENTERPRISE

№1, 2018

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри ОАОА

І. А. Козачок

ст. викладач ОАОА

О. С. Марченко

магістр,кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА АУДИТ СТАНУ ТА РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. Gamova

Candidate of economic sciences, Assistant professorof the Chair of Accounting and Auditing of State Engineering Academy of Zaporozhye

I. Kozachok

Senior Lecturer, Department of Accounting and Auditing ofState Engineering Academy of Zaporozhye

O. S. Marchenko

master of Zaporizhzhia State Engineering Academy

FORMULA ACCOUNTING SYSTEM AND AUDIT STATUS AND MOVEMENT OF FIXED ASSETS IN THE ENTERPRISE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28,
(050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Наталія Иванівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент,. доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Катан Людмила Ігорівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"