EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: І. М. Крейдич

Знайдено документів: 7

№12, 2015

І. М. Крейдич

докт. екон. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Национальний технічний університет України «КПІ»

В. В. Івата

канд. екон. наук, доцент, Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв

К. М. Швець

аспірант, Національний технічний університет України «КПІ»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

I. Kreidych

Doctor of Economics, Professor, Head of Theoretical and Applied Economics Department, National Technical University of Ukraine "KPI"

V. V. Ivata

Ph.D. in Economics, assistant professor, National Shipbuilding University of Mykolayiv named after Admiral Makarov

K. Shvets

Postgraduate student, National Technical University of Ukraine "KPI"

CONCEPTUAL PROVISIONS OF THE ENTERPRISES’ BUSINESS PROCESSES REENGINEERING

№1, 2015

І. М. Крейдич

д. е. н., професор, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»

Н. В. Рощина

к. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»

О. С. Харченко

аспірант, Національний технічний університет України «КПІ»

В. А. Сулименко

Інститут прикладного та системного аналізу, Національний технічний університет України «КПІ»

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

I. Kreidych

Doctor of Economics., Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

N. Roschyna

Ph.D., Associate Professor, Assistant Professor of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

O. Kharchenko

Postgraduate student National Technical University of Ukraine "KPI"

V. Sulymenko

Institute for Applied Systems Analysis, National Technical University of Ukraine "KPI"

THE PROBLEMS OF UKRAINE’S ECONOMICAL SECURITY IN MODERN CONDITIONS

№4, 2014

І. М. Крейдич

д. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Kreidych

Doctor of Economics., docent, Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ELABORATION AND IMPLEMENTING OF INNOVATIVE-INVESTMENT POLICY OF INDUSTRIAL ENTERPRISE’S DEVELOPMENT

№9, 2013

І. М. Крейдич

д. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

I. Kreidych

Doctor of Economics., docent, Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

THE ANALYSIS OF INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITY IN UKRAINE

№2, 2014

І. М. Крейдич

д. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

I. Kreidych

Doctor of Economics, docent, Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

STATE REGULATION OF INVESTMENT PROCESS

№2, 2013

І. М. Крейдич

д. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Национальний технічний університет України «КПІ»

О. С. Наконечна

к. е. н, доцент кафедри фінансів та кредиту, Міжнародний університет фінансів

К. М. Швець

аспірант, Національний технічний університет України «КПІ»

ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ЧИННИКІВ НА ПРОЦЕС ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

№2, 2009

І. М. Крейдич

к.е.н., доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЗНОСУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28,
(050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Наталія Иванівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент,. доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Катан Людмила Ігорівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"