EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: А. М. Орел

Знайдено документів: 4

№11, 2016

А. М. Орел

к. е. н., старший викладач кафедри обліку та оподаткування, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, м. Миколаїв

І. В. Терлецька

викладач кафедри обліку та оподаткування, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

ГЕНЕРУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА РІШЕНЬ В ОБЛІКОВОМУ ПРОЦЕСІ

A. M. Orel

candidate of economic science, senior lecturer in accounting and taxation, Mykolaiv  national university V.O.Suhomlynskoho, Mykolaiv

I. V. Terletska

lecturer in accounting and taxation,  Mykolaiv national university V.O. Suhomlynskoho, Mykolaiv

GENERATION OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS AND SOLUTIONS IN ACCOUNTING PROCESS

№12, 2015

В. М. Орел

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту Миколаївська філія ПВНЗ «Європейський університет»

А. М. Орел

кандидат економічних наук, викладач кафедри судноводіння та керування судном Миколаївського факультету Морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (Україна)

ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

V. M. Orel

candidate of economical science, associate professor of the chair «Economics and Management» Mykolaiv branch PVNZ «European University» (Ukraine)

A. M. Orel

candidate of economical science, teacher of department of navigation and vessel control Nikolaev Faculty of Maritime and River Transport of Kyiv State Academy of Water Transport named after Hetman Petro Konashevich Sagaydachnogo (Ukraine)

OPTIMIZATION OF ATTRACTING INVESTMENTS IN AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY UKRAINE

№12, 2012

А. М. Орел

асистент кафедри «Менеджмент організацій», ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут»

ІНСТРУМЕНТАРІЙ МОНІТОРИНГУ, ДІАГНОСТИКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

№2, 2013

А. М. Орел

асистент кафедри «Менеджмент організацій», ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут»

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28,
(050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Наталія Иванівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент,. доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Катан Людмила Ігорівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"