EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: А. С. Карнаушенко

Знайдено документів: 4

№4, 2020

А. С. Карнаушенко

к. е. н., ст. викладач кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Karnaushenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Chair of Economics and Finance of the Department of Economics and Finance, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson, Ukraine

ECONOMIC SUMMARY AND FORMS OF FINANCING INNOVATIVE ACTIVITIES OF AGRARIAN ENTERPRISES

№1, 2019

А. С. Карнаушенко

к. е. н., асистент кафедри економіки та фінансів Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБОРОТУ В УКРАЇНІ

A. S. Karnaushenko

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor of the Department of Economics and Finance, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson, Ukraine

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF RETAIL INCOME DEVELOPMENT IN UKRAINE

№10, 2018

A. V. Rusnak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics,Kherson Branch of Admiral Makarov National Shipbuilding University, Kherson

A. S. Karnaushenko

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor of the Department of Economics and Finance,State Higher Educational Institution “Kherson State Agrarian University”, Kherson

V. S. Petrenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Accounting, Finance and Entrepreneurship, Kherson State University, Kherson

LEGISLATIVE SUPPORT OF INNOVATION ACTIVITY IN UKRAINE: PROBLEMS AND WAYS TO OVERCOME THEM

А. В. Руснак

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова, м. Херсон

А. С. Карнаушенко

к. е. н., асистент кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад “Херсонський державний аграрний університет”, м. Херсон

В. С. Петренко

к. е. н., доцент кафедри обліку, фінансів та підприємництва,Херсонський державний університет, м. Херсон

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

№11, 2013

А. С. Карнаушенко

аспірант кафедри обліку і аудиту та фінансів ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЛІЗИНГУ ЯК ВИДУ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Alla S. Karnaushenko

graduate Department of Accounting and Auditing and Finance DVNZ "Kherson State Agrarian University"

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF LEASING AS A FORM OF FINANCING INNOVATION FARMS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент,. доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Катан Людмила Ігорівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"