EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: В. М. Кочетков

Знайдено документів: 4

№5, 2014

В. М. Кочетков

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

Т. А. Мостиський

магістрант кафедри, Національний технічний університет України «КПІ»

ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ В УКРАЇНІ

V. M. Kochetkov

Ph.D. in Economics, Professor, Professor of Department of International Economics, NTU "KPI"

T. A. Mostyskyi

Undergraduate, Department of International Economics, NTU "KPI"

THE ACTIVITIES OF BANKS WITH FOREIGN CAPITAL IN UKRAINE

№4, 2014

В. М. Кочетков

к. е. н., професор кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут, м. Київ

Ж. С. Кугуєнко

студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут, м. Київ

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ БАНКІВ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА СХІДНІЙ ЄВРОПІ

V. M. Kochetkov

PhD in economy, professor of international economy department, National technical university of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

Zh. S. Kuguienko

student of National technical university of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

THE ANALYSES OF INTERNATIONAL BANKS DEVELOPMENT IN CENTRAL AND EAST EUROPE COUNTRIES

№12, 2013

В. М. Кочетков

д. е. н, професор кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

І. М. Хоменко

асистент кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. M. Kochetkov

professor of the international economics department National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute», Kyiv

І. M. Khomenko

assistant of the international economics department National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute», Kyiv

FEATURES OF UTILIZING LABOUR MOTIVATION INSTRUMENTS WITHIN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT OF A MECHANICAL ENGINEERING ENTERPRISE

№5, 2013

В. М. Кочетков

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

О. О. Мусієнко

студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ ТНК ЯК ФАКТОР РОСТУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

V. M. Kochetkov

Doctor of Science Economics, professor, Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

O. O. Musienko

Student, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

DEVELOPMENT OF UKRAINIAN TNCS’ LIKE GROWTH FACTOR OF ECONOMY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28,
(050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Наталія Иванівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент,. доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Катан Людмила Ігорівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"