EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Г. В. Осовська

Знайдено документів: 4

№12, 2019

Г. В. Осовська

кандидат економічних наук, професор,завідувач кафедри управління та адміністрування Житомирського інституту МАУП

Т. В. Семенюк

кандидат педагогічних наук, доктор наук в галузі соціології, директор Житомирського інституту МАУП

О. А. Осовський

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму і готельно-ресторанної справи, Державний університет «Житомирська політехніка»

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

G. V. Osovska

PhD in Economics, Professor, Head of Management and Administration Department, Zhytomyr Institute of Interregional Academy of Personnel Management

T. V. Semeniuk

Candidate of Pedagogical Sciences, Doctor of Science in Sociology, Director of Zhytomyr Institute of Interregional Academy of Personnel Management

O. A. Osovsky

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Tourism and Hotel and Restaurant Business State University "Zhytomyr Polytechnic"

PROBLEMS OF ENTERPRISE PERSONNEL MANAGEMENT

№12, 2018

Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування,Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

О. А. Осовський

к. е. н., доцент, кафедра менеджменту і туризму,Житомирський державний технологічний університет

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

H. V. Osovska

O. A. Osovskyi

MANAGEMENT OF STRATEGIC CHANGES AT THE ENTERPRISE

№11, 2017

Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом

Т. В. Семенюк

к. п. н., професор кафедри, директор Житомирського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом

О. А. Осовський

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та адміністрування Житомирського державного технологічного університету

АТЕСТАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ

G. V. Osovska

PhD, Professor, Head of the Department of  Management and Administration, Zhytomyr Institute of Interregional Academy of Personnel Management

Т. V. Semenyuk

PhD, Professor of the Department, Director of the Zhytomyr Institute of the Interregional Academy of Personnel Management

O. A. Osovsky

PhD, Associate Professor of the Department of Management of Organizations and Administration of Zhytomyr State Technological University

ATTESTATION AS THE MAIN METHOD OF STAFF ASSESSMENT

№4, 2013

Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій Житомирського національного агроекологічного університету

ПРОФІЛЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

G. V. Osovska

PhD, Professor, Head of Department of Management of Organizations, Zhytomyr National Agroecological University

COMPETITIVENESS PROFILE OF PROCESSING PLANTS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28,
(050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Наталія Иванівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент,. доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Катан Людмила Ігорівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"