EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: К. В. Васьківська

Знайдено документів: 4

№8, 2019

К. В. Васьківська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка,Католицький університет Любельський Івана Павлв ІІ, Люблін, Польща

А. О. Пелехатий

к. е. н., докторант кафедри економіки та менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

Ю. О. Галімук

аспірант кафедри економіки та менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

Л. Д. Лозінська

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Katerуna V. Vaskivska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Management, Lviv Ivan Franko National University,Catholic University of Lyubelsky Ivan Pavel II, Lublin, Poland

Аndrij O. Pelechatyj

PhD in Economics, Doctoral Student,Department of Economics and Management,Lviv Ivan Franko National University

Julia O. Galimuk

Postgraduate Student, Department of Economics and Management,Lviv Ivan Franko National University

Lyubov D. Lozinska

Postgraduate Student,Department of Accounting and Audit State Pedagogical University"Vasyl Stefanyk Precarpathian National University"

COOPERATION OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

№7, 2018

К. В. Васьківська

д. е. н., професор, Католицький університет Любельський Івана Павла ІІ, м. Люблін, Польща, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Ю. П. Васьківський

к. філол. н., доцент кафедри теорії і практики журналістики Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

О. І. Децик

здобувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

В. Б. Прокопишак

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів суб’єктів господарювання, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

K. Vaskivska

Doctor of Economics, Professor Catholic University of Lyubelsky Ivan Paul II, Lublin, Poland, Lviv National University named after Ivan Franko, Lviv, Ukraine

Y. Vaskivskyу

Candidate of Philology, Associate Professor, Chair of Theory and Practice of Journalism Lviv National University named after Ivan Franko, Lviv, Ukraine

O. Decyck

Applicant of the Department of Finance of Business Entities, Lviv National University named after Ivan Franko, Lviv, Ukraine

V. Prokopyshak

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of the Department of Finance of Business Entities, Lviv National University named after Ivan Franko, Lviv, Ukraine

FINANCIAL SUPPORT OF INVESTMENT ACTIVITY OF BUSINESS ENTITIES: REGIONAL ASPECT

№6, 2016

Kateryna Vaskivska

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Finance of Business Entities Faculty of Finance Management and Business of Lviv National University named after Ivan Franko, Lviv

Oksana Khymych

PhD, Senior Lecturer Department of Administrative and Financial Management National University “Lviv Polytechnic”, Lviv

IMPROVEMENT OF REGULATION SYSTEM AND STRATEGIC PLANNING OF INVESTMENT OPERATIONS AT MESO LEVEL

К. В. Васьківська

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів суб'єктів господарювання, факультет управління фінансами та бізнесу, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

О. В. Химич

кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра адміністративного та фінансового менеджменту,  Національний університет «Львівська політехніка», Львів

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МЕЗОРІВНІ

№1, 2015

К. В. Васьківська

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання, Львівська державна фінансова академія

О. І. Децик

здобувач, Львівська державна фінансова академія

І. В. Кохан

асистент, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

K. Vaskivska

prof., dr. hab., Lviv State Academy of Finance, Lviv

O. Detsyk

an aspirant, Lviv State Academy of Finance, Lviv

I. Kokhan

assistant  in Vasyl Stefanyk Precarpathian national university, Ivano-Frankivsk

STATE FUNDING REGIONAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28,
(050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Наталія Иванівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент,. доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Катан Людмила Ігорівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"