EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Л. І. Гальків

Знайдено документів: 3

№12, 2018

Г. Я. Дутка

д. п. н., професор, проректор з навчально-методичної та виховної роботи,Львівський інститут економіки і туризму, м. Львів

Л. І. Гальків

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту організацій,НУ «Львівська політехніка, м. Львів

Б. Б. Козак

студентка, Львівський інститут економіки і туризму, м. Львів

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРОБЛЕМ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ: СТАТИСТИЧНА БІБЛІОГРАФІЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

H. Ya. Dutka

Doctor of Science in Pedagogics, Professor, Prorector for the educational, methodical and pedagogical work, Lviv Institute of Economics and Tourism, Lviv

L. I. Нalkiv

Doctor of Science in Economics, Professor, Professor of the Department of Management of Organizations of Lviv Polytechnic National University, Lviv

B. B. Kozak

Student, Lviv Institute of Economics and Tourism, Lviv

SCIENTIFIC RESEARCH ON INTERNATIONAL TOURISM PROBLEMS: STATISTICAL BIBLIOGRAPHY OF SCIENTIFIC PAPERS

№11, 2017

Л. І. Гальків

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту організацій, НУ «Львівська політехніка, м. Львів

О. З. Сорочак

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, НУ «Львівська політехніка, м. Львів

СТАТИСТИЧНА ТИПОЛОГІЯ ТА АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ СФЕРИ

L. I. Нalkiv

Sc.D. in Economics, Professor, Professor of Management of Organizations Department, National University ‘Lviv Polytechnic’, Lviv

O. Z. Sorochak

Ph.D. in Engineering, Associate Professor, Associate Professor of Management of Organizations Department, National University ‘Lviv Polytechnic’, Lviv

STATISTICAL TYPOLOGY AND ANALYSIS OF THE ACTIVITIES ESTABLISHMENTS OF SANATORIUM-AND-HEALTH-RESORT SECTOR

№2, 2014

Л. І. Гальків

д. е. н., доцент, професор кафедри вищої математики, економетрії і статистики, Львівська комерційна академія, м. Львів

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

L. I. Нalkiv

Doctor of Economics, Associate Professor, professor of the Department of mathematics, econometrics and statistics in Lviv Academy of Commerce, Lviv

FINANCIAL PROVISION OF THE EDUCATIONAL COMPONENT OF THE INTELLECTUAL POTENTIAL OF HUMAN RESOURCES OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент,. доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Катан Людмила Ігорівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"