EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Л. А. Величко

Знайдено документів: 3

№2, 2020

O. Velychko

Doctor of Economics, Professor, Head of Management and Law Department,Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

L. Velychko

PhD in Public Administration, Senior lecturer at the Department of Economics, Entrepreneurship and Management of Enterprises, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

S. Berezhetska

Master of Management,Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES IN LOGISTICAL NETWORKS OF THE FOOD SUPPLY CHAIN

О. П. Величко

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна

Л. А. Величко

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

С. Ю. Бережецька

магістр менеджменту,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ У ЛОГІСТИЧНИХ МЕРЕЖАХ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ

№7, 2016

О. П. Величко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Л. А. Величко

к. держ. упр., доцент кафедри управління підприємством, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпро

МАРКЕТИНГОВО-ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ В АГРАРНОМУ КООПЕРАТИВІ

O. P. Velychko

Doctor of Economics, Associated Professor, Head of Management and Law Department, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, с. Dnipro

L. А. Velychko

PhD in Public Administration, Senior lecturer at the Department of Economy and Management of Enterprise, Dnipropetrovsk National University named after O. Honchar, с. Dnipro

MARKETING-LOGISTICAL SYSTEM AS THE OBJECT OF MANAGEMENT IN THE AGRARIAN COOPERATIVE

№3, 2016

М. П. Бутко

д. е. н., професор, Заслужений економіст України, завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та державного управління, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

Л. А. Величко

к. держ. упр., доцент кафедри управління підприємством, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ

УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ В ЛОГІСТИЧНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА

M. P. Butko

Doctor of Economics, prof., Honored Economist of Ukraine, Head of Innovation Management Business and Public Administration Department, Chernihiv National Technological University, Chernihiv

L. А. Velychko

PhD in Public Administration, Senior lecturer at the Department of Economy and Management of Enterprise, Dnipropetrovsk National University named after O. Honchar, Dnipropetrovsk

MANAGEMENT OVER OPERATIONAL COSTS IN A LOGISTICAL ECONOMICAL SYSTEM OF AN ENTERPRISE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28,
(050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Наталія Иванівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент,. доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Катан Людмила Ігорівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"