EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Л. В. Батченко

Знайдено документів: 6

№10, 2018

Л. В. Батченко

д. е. н., професор, професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу,Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, Україна

Л. О. Гончар

викладач кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу,Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, Україна

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Liudmila Batchenko

D.Sc. (Economics), Professor, Professor of hotel, restaurant and tourism business chair of Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine

Liliia Honcha

the teacher of hotel, restaurant and tourism business chair of Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine

ORGANIZATIONAL PROBLEMS AND WAYS OF DEVELOPMENT OF TAX ADMINISTRATION AT THE PRESENT STAGE

№9, 2018

Л. В. Батченко

д. е. н., професор, професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу,Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

Т. В. Стариченко

асистент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу,Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

L. V. Batchenko

doctor of economics, professor, professor of the Department of Hotel and Restaurant Business, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

T. V. Starychenko

assistent of the Department of Hotel and Restaurant BusinessKyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

CONCEPTUAL APPROACH OF COMPETITIVENESS OF HOTEL BUSINESS IN UKRAINE

№11, 2017

Л. В. Батченко

д. е. н., професор, професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, Україна

Л. О. Гончар

викладач кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, Україна

АКТУАЛІЗАЦІЯ СТРЕС-МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

Liudmila Batchenko

D.Sc. (Economics), Professor, Professor of hotel and restaurant business chair of, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine

Liliia Honchar

the teacher of hotel and restaurant business chair of, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine

ACTUALITY OF STRESS MANAGEMENT IN THE PROCESS OF ORGANIZATIONAL CHANGE

№4, 2016

Л. В. Батченко

д. е. н., професор, професор кафедри економіки і менеджменту Київського національного університету культури і мистецтв, м. Київ

М. М. Дєліні

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Ludmila Batchenko

doctor of economic sciences, professor, professor of the department of economics and management Kyiv National university of culture and arts, Kyiv

Maryna Dielini

PhD in economics, associate professor, associate professor of the department of management, informational-analytical activity and eurointegration, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

INSTITUTIONAL MECHANISM OF ENSURING SOCIO-ECONOMIC RESPONSIBILITY OF ENTREPRENEURSHIP IN THE NATIONAL ECONOMY

№2, 2015

Л. В. Батченко

д. е. н., професор, професор кафедри журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв, м. Київ

М. М. Дєліні

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Ludmila Batchenko

doctor of economic sciences, professor, professor of the department of Journalism and International Relations Kyiv National university of culture and arts, Kyiv

Maryna Dielini

PhD in economics, associate professor, associate professor of the department of management, informational-analytical activity and eurointegration, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

METHODOLOGICAL BASIS OF THE TRANSFORMATION OF THE INSTITUTIONAL PRINCIPLES OF THE FORMATION OF THE MECHANISM OF SOCIO-ECONOMIC RESPONSIBILITY OF ENTREPRENEURSHIP IN THE NATIONAL ECONOMY

№10, 2015

Л. В. Батченко

доктор економічних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

Т. В. Князєва

кандидат економічних наук, доцент Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, м. Київ

СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА: ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇНИ

L. V. Batchenko

Doctor of Science in Economics, Professor Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

T. V. Kniazieva

Candidate of Science in Economics, Associate Professor National Pedagogical University M.P. Dragomanova, Kyiv

STRUCTURAL POLICY OF NATIONAL ECONOMY AND NATIONAL ENVIRONMENTAL POLICY, INTERDEPENDENCE AND IMPACT ON COMPETITIVENESS OF THE COUNTRY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28,
(050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Наталія Иванівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент,. доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Катан Людмила Ігорівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"