EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Л. В. Гуцаленко

Знайдено документів: 7

№11, 2019

Л. В. Гуцаленко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

А. О. Костюк

студент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

СИСТЕМА ГРЕЙДУВАННЯ - УПРАВЛІНСЬКИЙ МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ

L. V. Gutsalenko

Doctor of Economics, Professor,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

A. O. Kostiuk

student of economics faculty,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

GRADING SYSTEM - MANAGEMENT MECHANISM OF LABOR MOTIVATION

№7, 2019

Л. В. Гуцаленко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку та оподаткуванняНаціональний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Н. О. Гаврилова

магістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

L. V. Gutsalenko

Doctor of Economics, Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

N. O. Havrylova

student of economics faculty, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

INVENTORY OF SETTLEMENT OPERATIONS IN THE ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES

№6, 2018

Л. В. Гуцаленко

д. е. н., професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

У. О. Марчук

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗЕД - АКТИВІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ

L. V. Gutsalenko

Doctor of Economics, professor, Head of the Department of Audit and State Control, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

U. O. Marchuk

PhD ( Economics), Associate Professor, of the Department of Accounting and Taxation Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ACCOUNTING OPERATIONS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES – IS AN ACTIVATION OF MANAGEMENT STRATEGIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

№3, 2018

Л. В. Гуцаленко

д. е. н., професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Т. О. Мулик

к. е. н., доцент, завідувач кафедри аналізу та статистики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОЦІНКА БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

L. V. Gutsalenko

Doctor of Economics, professor, Head of the Department of Audit and State Control, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

T. O. Mulyk

PhD, Associate Professor, Head of the Department of Analysis and Statistics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ASSESSMENT OF BIOENERGETIC POTENTIAL IN VINNYTSIA REGION

№7, 2017

Л. В. Гуцаленко

д. е. н., професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет

Я. В. Сидорук

магістр, Вінницький національний аграрний університет

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЧИ ЗВІТ: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ

L. V. Gutsalenko

Doctor of Economics, professor, head. Audit Department and state control, Vinnytsia National Agrarian University

Y. V. Sidoruk

magister, Vinnytsia National Agrarian University

AUDITOR’S REPORT OR REPORT: DISCUSSION ASPECTS

№3, 2017

Л. В. Гуцаленко

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет

Т. О. Попик

студентка, Вінницький національний аграрний університет

ПОМИЛКИ ТА ШАХРАЙСТВА В АУДИТОРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ

L. V. Gutsalenko

Doctor of Economics, professor, Head of Audit and State Control Department, Vinnytsia National Agrarian University

T. O. Popik

student,  Vinnytsia National Agrarian University

ERRORS AND FRAUD IN THE AUDIT PRACTICE

№12, 2014

Л. В. Гуцаленко

д. е. н., професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

У. О. Марчук

к. е. н, старший викладач кафедри обліку та аналізу, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОБЛІК ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МОЛОКОПЕРЕРОБНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

L. V. Gutsalenko

Doctor of Economic Science, Professor, Head of audit and state control department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

U. O. Marchuk

PhD, Senior lecture of the department of accounting and analysis, Vinnitsa National Agrarian University, Vinnytsia

ACCOUNTING OF CURRENT LIABILITIES IN THE MANAGEMENT SYSTEM THE DAIRY PROCESSING ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28,
(050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Наталія Иванівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент,. доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Катан Людмила Ігорівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"