EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Л. Д. Гармідер

Знайдено документів: 3

№7, 2016

І. В. Тараненко

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародного маркетингу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

Л. Д. Гармідер

д. е. н., професор кафедри міжнародного маркетингу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

І. В. Колечкін

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЬОВИХ СЕГМЕНТІВ

І. V. Taranenko

Doctor of Science in Economics, professor, Head of the International Marketing Department, Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

L. D. Garmider

Doctor of Science in Economics, professor of the International Marketing Department, Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

I. V. Kolechkin

Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

TOURISM MARKET SEGMENTATION AND IDENTIFYING TARGET SEGMENTS

№5, 2016

Л. Д. Гармідер

д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародного маркетингу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

Л. А. Гончар

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ТОВАРУ НА УПОДОБАННЯ СПОЖИВАЧІВ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

L. Garmider

Doctor of Economics, professor of International Marketing Department, Dnipropetrovs’k Alfred Nobel University, Dnipropetrovs’k

L. Honchar

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Enterprise, Trade and Exchange Activity,  Dnipropetrovs’k Alfred Nobel University, Dnipropetrovs’k

RESEARCH OF INFLUENCE OF ECOLOGICAL PROPERTIES OF GOODS ON THE PREFERENCES OF USERS THE PRODUCTS OF ENTERPRISE

№5, 2014

Л. Д. Гармідер

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

А. В. Орлова

студент, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

ПОДІЄВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ БРЕНДІВ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

L. D. Garmider

PhD, associate professor, associate Professor of the Marketing Department, Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

A. V. Orlova

student, Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

EVENT MARKETING AS INSTRUMENT OF NATIONAL BRANDS-BUILDING OF COMMODITIES AND SERVICES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28,
(050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Наталія Иванівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент,. доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Катан Людмила Ігорівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"