EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Л. С. Безугла

Знайдено документів: 3

№1, 2020

Л. С. Безугла

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри маркетингуДніпровського державного аграрно-економічного університету

А. І. Онищенко

магістрант спеціальності «Маркетинг»Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Д. В. Шадріна

магістрант спеціальності «Маркетинг»Дніпровського державного аграрно-економічного університету

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

L. Bezuhla

PhD in Public Administration, Associate professor, Associate professor of Marketing Department,Dnipro State Agrarian and Economic University

A. Onyshchenko

Master's Degree in Marketing,Dnipro State Agrarian and Economic University

D. Shadrina

Master's Degree in Marketing,Dnipro State Agrarian and Economic University

MARKETING ACTIVITIES FORMATION ON THE TOURIST MARKET

№8, 2014

Л. С. Безугла

к. н. з держ. упр., доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Україна

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ

L. Bezugla

PhD, an associate professor of marketing department Dnipropetrovsk state agrarian-economic university

STATE SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS USING ORGANIZATIONAL AND MARKETING ACTIVITIES

Л. С. Безуглая

к. н. с гос. упр., доцент кафедры маркетинга, Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА С ПОМОЩЬЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№3, 2014

І. Г. Кадирус

к. е. н., доцент кафедри маркетингу

Л. С. Безугла

к. н. з держ. упр., доцент кафедри маркетингу Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Україна

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВИХ ІННОВАЦІЙ В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СИСТЕМІ

I. Kadyrus

PhD, an associate professor of marketing department

L. Bezugla

PhD, an associate professor of marketing department Dnipropetrovsk state agrarian-economic university

THEORETICAL ASPECTS OF MARKETING INNOVATION IN AGROINDUSTRIAL SYSTEM

И. Г. Кадырус

к. э. н., доцент кафедры маркетинга

Л. С. Безуглая

к. н. с гос. упр., доцент кафедры маркетинга Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ В АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ СИСТЕМЕ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28,
(050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Наталія Иванівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент,. доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Катан Людмила Ігорівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"