EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Н. М. Краус

Знайдено документів: 7

№2, 2020

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Б. Грінченка

К. М. Краус

к. е. н., доцент кафедри управління,Київський університет імені Б. Грінченка

О. В. Манжура

д. е. н., доцент, проректор,ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

ЕКОСИСТЕМА ГІГ-ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ЕВОЛЮЦІЙНА СИНЕРГЕТИКА “ВІРУСУ ІННОВАЦІЙ” ТА “ЦИФРОВОГО СТРИБКА”

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Finance and EconomicsBorys Grinchenko Kyiv University

K. Kraus

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of ManagementBorys Grinchenko Kyiv University

O. Manzhura

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Vice-rector of Poltava University of Economics and Trade

ECOSYSTEM OF GIG-ECONOMICS AND ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY: EVOLUTIONARY SYNERGY OF “VIRUS INNOVATION” AND “DIGITAL JUMP”

№1, 2020

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Б. Грінченка

К. М. Краус

к. е. н., доцент кафедри управління, Київський університет імені Б. Грінченка

О. В. Марченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики,Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”

ПЛАТФОРМЕНА ЕКОНОМІКА: НАРАТИВ ІННОВАЦИЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ТА ФІЛОСОФІЯ РОЗВИТКУ НА ЗАСАДАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

K. Kraus

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management,Borys Grinchenko Kyiv University

O. Marchenko

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor at the Department of Management and Logistics,National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”

PLATFORM ECONOMY: THE DRAFT OF INNOVATIVE ESTABLISHMENT OF ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES AND THE PHILOSOPHY OF DEVELOPMENT ON THE BASIS OF DIGITALIZATION

№5, 2019

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економікиКиївського університету імені Б. Грінченка

С. М. Голубка

д. е. н., професор, фахівець з фінансових питаньМіністерства фінансів України

К. М. Краус

к. е. н., доцент кафедри управлінняКиївського університету імені Б. Грінченка

СУСПІЛЬНИЙ СЕКТОР В УМОВАХ ІННОВАТИЗАЦІЇ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

N. M. Kraus

Dr. Sc. (Economics), Associate Professor, Professor of the Department of Finance and EconomicsBorys Grinchenko Kyiv University

S. M. Holubka

Dr. Sc. (Economics), Professor,Specialist of the Ministry of Finance of Ukraine

K. M. Kraus

Cand. Sc. (Economics), Senior Lecturer of the Department of ManagementBorys Grinchenko Kyiv University

SOCIAL SECTOR IN CONDITIONS OF INNOVATION AND DIGITALIZATION OF THE ECONOMY OF UKRAINE

№2, 2019

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економікиКиївського університету імені Б. Грінченка

О. В. Манжура

д. е. н., доцент, проректор, ВНЗ Укоопспілки “Полтавськийуніверситет економіки і торгівлі”

К. М. Краус

к. е. н., доцент кафедри управлінняКиївського університету імені Б. Грінченка

ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙНИХ РОЗРОБОК НА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

N. M. Kraus

Dr. Sc. (Economics), Associate Professor, Professor of the Department of Finance and EconomicsBorys Grinchenko Kyiv University

O. V. Manzhura

Dr. Sc. (Economics), Associate Professor,Vice-rector of Poltava University of Economics and Trade

K. M. Kraus

Cand. Sc. (Economics), Senior Lecturer of the Department of ManagementBorys Grinchenko Kyiv University

DIAGNOSIS OF THE INFLUENCE OF RESEARCHES AND INNOVATIVE DEVELOPMENT OF TRANSFER TECHNOLOGIES IN UKRAINE

№1, 2019

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економікиКиївського університету імені Б. Грінченка

О. П. Голобородько

к. е. н, доцент, доцент кафедри менеджменту і логістикиПолтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

К. М. Краус

к. е. н., доцент кафедри управлінняКиївського університету імені Б. Грінченка

ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ R&D СЕКТОРА ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ІННОВАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

N. M. Kraus

Dr. Sc. (Economics), Associate Professor, Professor of the Department of Finance and EconomicsBorys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine

O. P. Goloborodko

Ph.D., docent, Associate Professor of the Department of Management and LogisticsPoltava National Technical Yuri Kondratyuk University

K. M. Kraus

Cand. Sc. (Economics), Senior Lecturer of the Department of ManagementBorys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine

DIAGNOSTICS OF THE INFLUENCE OF R&D OF HIGHER EDUCATION SECTOR ON INNOVATIONS OF ENTERPRISES IN UKRAINE

№1, 2018

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, провідний науковий співробітник відділу теорії економіки і фінансів Науково-дослідний фінансовий інститут, ДННУ “Академія фінансового управління”, м. Київ

О. П. Голобородько

к. е. н, доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

К. М. Краус

к. е. н., економіст ООО “ВАРТІС”, м. Київ

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ АВАНГАРДНОГО ХАРАКТЕРУ РОЗВИТКУ

N. M. Kraus

Dr.Sc. (Economics), docent, Leading Researcher of Department of Theory Economic and Finance Financial Research Institute SESE “Academy of Financial Management”, Kyiv

O. P. Goloborodko

Ph.D., docent, Associate Professor of the Department of Management and Logistics Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

K. M. Kraus

Ph.D., Economist of LLC“VARTIS”, Kyiv

DIGITAL ECONOMY: TRENDS AND PERSPECTIVES OF THE ABANGARD CHANGE OF DEVELOPMENT

№1, 2016

Н. М. Краус

к. е. н., доцент, докторант відділу теорії економіки і фінансів Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ “Академія фінансового управління”, м. Київ

ПАРАГЕНЕЗ ІНСТИТУТІВ РОЗВИТКУ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА КОМПОНЕНТА ПАРАДИГМИ ІННОВАЦІЙНОГО ЗРОСТАННЯ

N. N. Kraus

candidate of economic sciences, docent person working for doctor’s degree of Department of Theory Economic and Finance Financial Research Institute SESE “Academy of Financial Management”, Kyiv

РАRАGENESIS OF INSTITUTES OF DEVELOPMENT AND INSTITUTIONAL COMPONENT OF PARADIGM OF INNOVATIVE GROWING

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28,
(050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Наталія Иванівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент,. доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Катан Людмила Ігорівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"