EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: О. В. Зибарева

Знайдено документів: 5

№10, 2019

О. В. Зибарева

д. е. н., доцент, завідувач кафедри підприємництва,торгівлі та біржової діяльностіЧернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Т. А. Воронюк

аспірант Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

О. І. Лучик

асистент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльностіЧернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

ОСОБЛИВОСТІ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ КАВ’ЯРЕНЬ У КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

O. Zybareva

Doctor of Economics, Associate Professor,Head of the Department of Business, Trade and Stock Exchange Operations of Yuriy Fedkovych Cernivtsi National University

T. Voroniuk

Postgraduate student of Yuriy Fedkovych Cernivtsi National University

O. Luchyk

Assistant of the Department of Business, Trade and Stock Exchange OperationsYuriy Fedkovych Cernivtsi National University

PECULIARITIES OF COFFEE-SHOPS PRODUCT QUALITY MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF IMPROVING THEIR COMPETITIVENESS

№2, 2019

П. І. Шилепницький

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

О. В. Зибарева

доктор економічних наук, до цент, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО: ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД

Pavlo Shylepnytskyi

Doctor of economic sciences, professor, Department of International Economics, Yu. Fedkovych Chernivtsi National University

Oksana Zybareva

Doctor of economic sciences, associate professor, Head of the Department of Business, Trade and Exchange Activities, Yu. Fedkovych Chernivtsi National University

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP: THE POLISH EXPERIENCE

№11, 2015

О. В. Зибарева

д. е. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

О. О. Петращак

к. е. н., доцент кафедри туризму та економічної теорії, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У КОНТЕКСТІ ТРЕНДУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

O. V. Zybareva

Doctor of Economics, Associate Professor, Vice-Rector for Science and Education, Bukovyna State University of Finance and Economics, Chernivtsi

O. Petrashchak

PhD in Economics, Assistant Professor of the Department of Tourism and Economic Theory, Bukovyna State University of Finance and Economics, Chernivtsi

INTENSIFICATION OF REPRODUCTION PROCESSES IN THE CONTEXT OF SOCIALIZATION TREND OF ECONOMIC DEVELOPMENT

№5, 2014

О. В. Зибарева

к. е. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

О. О. Петращак

асистент, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

ПОДОЛАННЯ ДЕФОРМАЦІЙ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПРАЦІ

O. Zybareva

PhD in Economics, associate professor, Vice Rector for scientific and pedagogical affairs, Bukovina State Finance and Economics University, Chernivtsi

O. Petrashchak

assistant, Bukovina State Finance and Economics University, Chernivtsi

BRIDGING DEFORMATIONS OF VALUE ORIENTATIONS OF EMPLOYEES IN CONDITIONS OF SOCIALIZATION OF LABOUR

№9, 2013

О. В. Зибарева

к. е. н., доцент, докторант Інституту регіональних досліджень НАН України, м. Львів

ПОШИРЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ХВОРОБ ЯК НАСЛІДОК АКУЛЬТУРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

O. V. Zybareva

Ph.D., associate professor, The Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine, Lviv

THE PREVALENCE OF SOCIAL DISEASES AS A RESULT OF ACCULTURATION OF UKRAINIAN SOCIETY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28,
(050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Наталія Иванівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент,. доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Катан Людмила Ігорівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"