EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: О. О. Пшик-Ковальська

Знайдено документів: 5

№1, 2019

М. В. Одрехівський

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництваНаціонального університету «Львівська політехніка», м. Львів

О. О. Пшик-Ковальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництваНаціонального університету «Львівська політехніка», м. Львів

ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. V. Odrekhivsky

Doctor of Sciences (Economic), Professor, Professor, Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

O. O. Phsyk-Kovalska

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

PROBLEMS OF BUILDING AN ANALYTICAL SUPPORT SYSTEM FOR INNOVATIVE ENTERPRISES

№2, 2019

O. O. Pshyk-Kovalska

PhD in Economics, Associate professor of Management and International Business Department,“Lviv Polytechnic” National University (Lviv, Ukraine)

D. R. Mirzoieva

a student, “Lviv Polytechnic” National University (Lviv, Ukraine)

RESEARCH ON FACTORS OF COMPETITIVENESS OF UKRAINE

О. О. Пшик-Ковальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна)

Д. Р. Мірзоєва

студентка, Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна)

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ

№8, 2018

М. В. Одрехівський

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

О. О. Пшик-Ковальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

О. Я. Побурко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АГЛОМЕРАТИВНИХ УТВОРЕНЬ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ

M. V. Odrekhivsky

Doctor of Sciences (Economic), Professor, Professor, Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

O. O. Phsyk-Kovalska

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

O. Y. Poburko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Finance, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

PROBLEMS OF FORMATION OF RECREATIONAL INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF AGLOMERATIVE FORMATIONS CARPATHIAN EUROREGION

№8, 2017

Л. П. Сай

кандидат економічних наук., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний  університет «Львівська політехніка»

О. О. Пшик-Ковальська

кандидат економічних наук., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний  університет «Львівська політехніка»

РИЗИКИ ПРИ МОТИВУВАННІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Lesya Say

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

Orysia Pshyk-Kovalska

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

RISKS OF STAFF MOTIVATION OF THE ENTERPRISE

№5, 2017

O. Pshyk-Kovalska

PhD in Economics, Associate professor of management and international entrepreneurship Department

D. Mirzoieva

a student, National university “Lviv Politechnic”

COMPARATIVE ANALYSIS OF STATIC AND DYNAMIC EFFECTS OF ECONOMIC INTEGRATION IN THE CASE OF THE EU AND NAFTA

О. О. Пшик-Ковальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва

Д. Р. Мірзоєва

студент, Національний університет «Львівська політехніка»

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАТИЧНИХ ТА ДИНАМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ЄС ТА НАФТА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28,
(050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Наталія Иванівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент,. доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Катан Людмила Ігорівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"