EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Р. Б. Вільгуцька

Знайдено документів: 7

№7, 2020

Н. Г. Георгіаді

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Р. Б. Вільгуцька

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

АНАЛІЗУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

N. Heorhiadi

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National Univesity

R. Vilhutska

PhD in Economics, Senior lecturer of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National Univesity

ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF MANAGEMENT OF DOMESTIC ENTERPRISES

№8, 2019

Н. Г. Георгіаді

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Р. Б. Вільгуцька

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

МАТРИЧНО-МЕРЕЖЕВИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

N. H. Heorhiadi

Doctor of Science in Economics, Professor, Professor of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National Univesity

R. B. Vilhutska

PhD in Economics, Senior lecturer of Management and International Business Department,Lviv Polytechnic National Univesity

MATRIX-NETWORK APPROACH TO FORMING ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF ENTERPRISE MANAGEMENT

№3, 2018

Н. Г. Георгіаді

д. е. н., професор, професор менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Р. Б. Вільгуцька

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

У. І. Когут

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ЗАСТОСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ

N. H. Heorhiadi

Doctor of Science in Economics, Professor, Professor of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National Univesity

R. B. Vilhutska

PhD in Economics, Senior lecturer of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National Univesity

U. I. Kohut

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National Univesity

THE ENTERPRISES APPLICATION THE PRINCIPLES OF CONSTRUCTION AT THE ORGANIZATIONAL MANAGEMENT STRUCTURES

№11, 2013

С. В. Князь

д. е. н., доцент, завідувач кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»

Р. Б. Вільгуцька

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

Я. С. Богів

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. V. Kniaz

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of Ecological Politics and Enviroment Protection Managment Department, National University "Lviv Polytechnic"

R. B. Vilhutska

Postgraduate of Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

Y. S. Bohiv

Postgraduate of Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF TRADE ENTERPRISES

№9, 2013

Н. Г. Георгіаді

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

С. В. Князь

д. е. н., доцент, доцент кафедри екологічної політики і менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»

Р. Б. Вільгуцька

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

ПОБУДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

N. H. Heorhiadi

Doctor of Economics Sciences, Ass. Professor, Professor of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

S. V. Knyaz

Doctor of Economics Sciences, Ass.Prof., Ass.Prof. of Department of Ecological Policy and Managemen of Environmental Activities, Lviv Polytechnic National University

R. B. Vilhutska

Postgraduate Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

BUILDING ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF COMPANIES MANAGEMENT SYSTEMS IN ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

№8, 2013

С. В. Князь

д. е. н., доцент, доцент кафедри екологічної політики і менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»

Н. М. Байдала

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

Р. Б. Вільгуцька

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

S. V. Kniaz

Doctor economic sciences, associate professor of the department of Environmental Policy and Management Environmental Performance, National University "Lviv Polytechnic"

N. M. Baidala

Post-graduate student of department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

R. B. Vilgytska

Post-graduate student of department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

THE EXPORT POTENTIAL OF THE COMPANY AS A COMPONENT OF THE ENVIRONMENTAL PROTECTION MANAGEMENT SYSTEM

№1, 2013

Н. Г. Георгіаді

д. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

О. Б. Свірська

к. е. н., старший викладач кафедри технологій управління,  Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Р. Б. Вільгуцька

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент,. доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Катан Людмила Ігорівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"