EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: С. В. Князь

Знайдено документів: 9

№11, 2018

С. В. Князь

д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

І. А. Красілич

к. е. н., асистент, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

В. П. Прохоренко

аспірант, Університет банківської справи, м. Київ

В. М. Мацук

аспірант, Національний університет «Львівська політехніка» , м. Львів

КРИТЕРІЇ ЗБАЛАНСОВАНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

S. V. Kniaz

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Entrepreneurship and Environmental Examination of Goods, Lviv Polytechnic National University, Lviv

I. A. Krasilych

Ph.D., assistant, Lviv Polytechnic National University, Lviv

V. P. Prokhorenko

postgraduate, Banking University

V. М. Matsuk

postgraduate, Lviv Polytechnic National University, Lviv

CRITERIA OF BALANCED EVALUATION OF EFFICIENCY OF FINANCIAL ENTERPRISE STRUCTURES

№2, 2017

С. В. Князь

д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

В. П. Залуцький

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка» , м. Львів

Н. П. Яворська

к. е. н., доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Національний університет «Львівська політехніка» , м. Львів

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. V. Kniaz

DSc in Economics, Professor, Head of entrepreneurship and environmental expertise of goods department, Lviv Polytechnic National University, Lviv

V. P. Zalutskyi

DSc in Economics, Professor, Head of entrepreneurship and environmental expertise of goods department, Lviv Polytechnic National University, Lviv

N. P. Yavorska

PhD in Economics, Associate Professor of entrepreneurship and environmental expertise of goods, Lviv Polytechnic National University, Lviv

THE PROBLEMS OF INCOME AND EXPENSES ACCOUNTING TRADING ENTERPRISES

№5, 2014

С. В. Князь

д. е. н., доцент, завідувач кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»

Н. М. Комарницька

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЄЮ ІННОВАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ

S. V. Kniaz

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of Ecological Politics and Enviroment Protection Managment Department, National University "Lviv Polytechnic"

N. N. Komarnytska

Postgraduate of Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

FORMATION OF MANAGEMENT ENTERPRISES COMMERCIALIZATION OF INNOVATIONS

№2, 2014

С. В. Князь

д. е. н. доцент, завідувач кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

О. М. Страп

студентка, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Г. Й. Лучко

к. е. н, спеціаліст І категорії Інституту дистанційного навчання, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ВПРОВАДЖЕННЯ ПОВІТРООЧИСНИХ УСТАНОВОК ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ

S. V. Knyaz’

doctor of Economics, Associated Professor, head of department environmental Policy and management of environmental activities, National university «Lviv polytechnic», Lviv

O. M. Strap

student, National university «Lviv polytechnic», Lviv

H. J. Luchko

PhD, specialist of I Category of the Institute of Distance Education, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

IMPLEMENTATION OF THE AIR-CLEANING EQUIPMENT BY ENTERPRISES AS THE PART OF THE ENVIRONMENTAL PROTECTION SYSTEM

№12, 2013

С. В. Князь

д. е. н., доцент, завідувач кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»

Г. Й. Лучко

к.е.н, спеціаліст І категорії Інституту дистанційного навчання, Національний університет «Львівська політехніка»

Я. С. Богів

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ АКТИВІЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

S. V. Kniaz

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of  Ecological Politics and Enviroment Protection Managment Department, National University "Lviv Polytechnic"

H. J. Luchko

PhD, specialist of I Category of the Institute of Distance Education, National University "Lviv Polytechnic"

Y. S. Bohiv

Postgraduate of Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

DEVELOPMENT STRATEGY OF COMMERCIAL COMPANIES IN THE ACTIVATION OF THE INVESTMENT ACTIVITIES

№11, 2013

С. В. Князь

д. е. н., доцент, завідувач кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»

Р. Б. Вільгуцька

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

Я. С. Богів

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. V. Kniaz

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of Ecological Politics and Enviroment Protection Managment Department, National University "Lviv Polytechnic"

R. B. Vilhutska

Postgraduate of Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

Y. S. Bohiv

Postgraduate of Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF TRADE ENTERPRISES

№9, 2013

Н. Г. Георгіаді

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

С. В. Князь

д. е. н., доцент, доцент кафедри екологічної політики і менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»

Р. Б. Вільгуцька

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

ПОБУДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

N. H. Heorhiadi

Doctor of Economics Sciences, Ass. Professor, Professor of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

S. V. Knyaz

Doctor of Economics Sciences, Ass.Prof., Ass.Prof. of Department of Ecological Policy and Managemen of Environmental Activities, Lviv Polytechnic National University

R. B. Vilhutska

Postgraduate Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

BUILDING ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF COMPANIES MANAGEMENT SYSTEMS IN ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

№8, 2013

С. В. Князь

д. е. н., доцент, доцент кафедри екологічної політики і менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»

Н. М. Байдала

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

Р. Б. Вільгуцька

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

S. V. Kniaz

Doctor economic sciences, associate professor of the department of Environmental Policy and Management Environmental Performance, National University "Lviv Polytechnic"

N. M. Baidala

Post-graduate student of department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

R. B. Vilgytska

Post-graduate student of department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

THE EXPORT POTENTIAL OF THE COMPANY AS A COMPONENT OF THE ENVIRONMENTAL PROTECTION MANAGEMENT SYSTEM

№7, 2013

Н. Г. Георгіаді

Доктор економічних наук, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

С. В. Князь

Доктор економічних наук, доцент кафедри екологічної політики і менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

О. Є. Федорчак

Аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємнитцтва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ПОБУДОВИ ЛІНІЙНИХ РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ

Nelli Heorhiadi

Doctor of Economics Sciences, Ass.Prof., Professor of Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University, Lviv

Sviatoslav Kniaz

Doctor of Economics Sciences, Ass.Prof., Ass.Prof. of Department of ecological Policy and Managemen of environmental activities, Lviv Polytechnic National

Oleksiy Fedorchak

postgraduate of Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University, Lviv

FORECASTING MARKET VALUE OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF LINEAR REGRESSION MODELS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент,. доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Катан Людмила Ігорівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"